Moät Linh Muïc giuùp ngöôøi khuyeát taät
nhaän ra yù nghóa cuûa cuoäc soáng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät Linh Muïc giuùp ngöôøi khuyeát taät nhaän ra yù nghóa cuûa cuoäc soáng.

Tin Thaønh phoá Saøi Goøn, Vieät Nam (UCAN 26/08/99) -- Caùc thaønh vieân cuûa moät nhoùm töông trôï do moät linh muïc laäp ra ñeå giuùp ñôõ ngöôøi taøn taät vaø ngöôøi voâ gia cö taïi thaønh phoá Saøi Goøn cho bieát tình thaân höõu trong nhoùm ñaõ giuùp hoï tìm thaáy yù nghóa trong cuoäc soáng.

Maria Vuõ Thò Thanh Thuûy, moät phuï nöõ taøn taät, noùi vôùi UCA News: "Toâi caûm thaáy haïnh phuùc ñöôïc laøm thaønh vieân trong nhoùm. Tröôùc ñaây, toâi caûm thaáy xaáu hoå khi ñi ra ngoaøi vaø khoâng bieát nhöõng gì ñaõ dieãn ra beân ngoaøi nhaø mình. Töø khi tham gia nhoùm, toâi ñaõ hoïc bieát ñöôïc nhieàu ñieàu môùi meû vaø cuoäc soáng toâi ñaõ ñöôïc ñoåi môùi."

Nhoùm goàm 47 ngöôøi taøn taät vaø ngöôøi voâ gia cö baát phaân toân giaùo treân ñòa baøn haït Xoùm Môùi ôû thaønh phoá Saøi Goøn. Chò Thuûy cho bieát nhoùm laø nôi taïo ra baàu khí töông trôï, trong ñoù moãi ngöôøi coù theå tìm laïi yù nghóa cuûa cuoäc soáng. Linh muïc Gioan Baotixita Nguyeãn Vaên Luyeán, ngöôøi thaønh laäp nhoùm vaøo thaùng 10-1994 ñaõ chuû tröông nhö theá. Ngaøi noùi: "Ñôøi soáng cuûa ngöôøi taøn taät ñöôïc caûi thieän daàn daàn. Hoï caûm thaáy hoï khoâng coøn laø gaùnh naëng cho gia ñình vaø xaõ hoäi nöõa."

Chò Thuûy noùi: "Ñieàu quan troïng vôùi toâi baây giôø laø ôû choã toâi khoâng coøn laø gaùnh naëng cho cha meï toâi, vì toâi kieám ñöôïc khoaûng 350,000 ñoàng (25 Myõ kim) moät thaùng. Ñaây khoâng phaûi laø soá tieàn lôùn, nhöng noù raát coù yù nghóa."

Ñoaøn Nguyeãn Vaên Thaéng, moät ngöôøi khuyeát taät khaùc, noùi raèng cha Luyeán "ñaõ giuùp chuùng toâi, khoâng chæ nhö moät vò linh höôùng, nhöng coøn höôùng daãn chuùng toâi caùch kieám soáng vaø bieát soáng töï laäp."

Cha Luyeán, 53 tuoåi, cha xöù giaùo xöù Laïng Sôn, quaän Goø Vaáp, noùi vôùi UCA News raèng caùc thaønh vieân cuûa nhoùm, haàu heát laø taøn taät, ñaõ töï quaûn lyù coâng vieäc cuûa hoï. Ngaøi noùi: "Haàu heát caùc thaønh vieân soáng vôùi gia ñình, nhöng moãi toái thöù ba, hoï ñeán nhaø xöù ñeå döï buoåi chia seû Kinh Thaùnh vaø chia seû kinh nghieäm cuoäc soáng vôùi nhau." Cha Luyeán thuï phong linh muïc naêm 1974. Khi nhoùm môùi ñöôïc khôûi söï, ngaøi ñaõ öùng ra moät soá tieàn laøm voán ban ñaàu ñeå kinh doanh, vì ngaøi muoán taïo coâng aên vieäc laøm cho caùc thaønh vieân cuûa nhoùm.

Theo anh Thaéng, nhoùm ñaõ môû ba cöûa haøng vaø caùc thaønh vieân baùn saûn phaåm tieâu duøng, Kinh Thaùnh vaø saùch toân giaùo, aûnh töôïng maø moät soá do caùc thaønh vieân töï laøm ra. Anh noùi: "Nhöng trong moâi tröôøng kinh teá thò tröôøng, chuùng toâi khoù maø caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc nhaø saûn xuaát lôùn, vì theá hieän nay chuùng toâi chæ coøn hai cöûa haøng cuõng laø nôi moät soá thaønh vieân, nhaát laø nhöõng ngöôøi voâ gia cö, taïm truù vaø troâng nom taøi saûn." Moät cöûa haøng nhôø vaøo maët baèng cuûa giaùo xöù, vaø coøn cöûa haøng thöù hai phaûi thueâ maët baèng.

Cha Luyeán cho bieát moät soá thaønh vieân cuõng ñi baùn veù soá hoaëc thuoác laù hoaëc may vaù ôû nhaø. Ngaøi noùi theâm: "Coâng vieäc laøm aên cuõng coù cô may neáu hoï coù xe ñeå mang haøng hoùa ñi baùn taïi caùc giaùo xöù."

Moät giaùo lyù vieân ôû xöù Bình Thaùi, nôi cha Luyeán ñaõ phuïc vuï cho ñeán naêm 1992, noùi vôùi UCA News raèng ngaøi laø moät cha xöù tích cöïc luoân kuyeán khích caùc giaùo lyù vieân chaêm soùc cho ngöôøi ngheøo, ngöôøi giaø bò con caùi boû rôi. Cha Luyeán laø moät trong nhöõng ngöôøi Coâng giaùo ñöôïc chính quyeàn quaän Goø Vaáp tuyeân döông laø göông ñieån hình trong phong traøo "Ngöôøi toát, vieäc toát", moät phong traøo ñöôïc chính quyeàn thaønh phoá Saøi Goøn phaùt ñoäng caùch nay 5 naêm. Phong traøo coâng nhaän nhöõng göông ñieån hình trong coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo, coå vuõ ñoaøn keát, töông trôï vaø daân chuû ôû cô sôû, thaêng tieán neàn giaùo duïc caên baûn vaø chaêm soùc söùc khoeû, phoøng choáng toäi phaïm, laïm duïng ma tuùy vaø naïn maïi daâm.

Theo UÛy Ban Ñoaøn Keát Coâng Giaùo thaønh phoá Saøi Goøn ñöôïc nhaø nöôùc coâng nhaän, 39 ngöôøi Coâng Giaùo caáp thaønh phoá, 257 ngöôøi Coâng Giaùo vaø ba khu phoá ñoâng ngöôøi Coâng Giaùo caáp quaän ñaõ ñöôïc tuyeân döông laø ngöôøi ñieån hình trong phong traøo "Ngöôøi toát, vieäc toát." Khoaûng 500,000 ngöôøi trong naêm trieäu ngöôøi daân treân ñòa baøn toång giaùo phaän thaønh phoá Saøi Goøn laø ngöôøi Coâng Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page