Nöõ Tu thuoäc caùc Doøng
ôû mieàn Trung Vieät Nam
cuûng coá quan heä vôùi nhau

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nöõ Tu thuoäc caùc Doøng ôû mieàn Trung Vieät Nam cuûng coá quan heä vôùi nhau.

Tin NHA TRANG, Vieät Nam (UCAN 23/08/99) -- Caùc nöõ tu cho bieát khoùa boài döôõng thaàn hoïc moät thaùng daønh cho nöõ tu thuoäc hai giaùo phaän Nha Trang vaø Quy Nhôn ñaõ giuùp cuûng coá quan heä giöõa 8 hoäi doøng. Khoaûng 80 nöõ tu ñaõ tham döï khoùa boài döôõng thaàn hoïc trong thaùng 7 taïi Ñaïi Chuûng Vieän Sao Bieån thuoäc giaùo phaän Nha Trang, caùch thaønh phoá Saøi Goøn 450 km veà phía ñoâng baéc.

Linh muïc Gioan Baotixita Ngoâ Ñình Tieán, moät giaûng vieân cuûa khoùa hoïc, noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu ngaøy 11-08-99 raèng chöông trình nhaèm taêng cöôøng kieán thöùc thaàn hoïc cho nöõ tu ñeå giuùp hoï trong hoaït ñoäng muïc vuï vaø xaõ hoäi. Cha Tieán, 40 tuoåi, moät giaùo sö trong ban giaûng huaán cuûa ñaïi chuûng vieän, ñaõ toát nghieäp cao hoïc xaõ hoäi hoïc muïc vuï hoài naêm ngoaùi taïi Hoïc Vieän Xaõ Hoäi AÙ Chaâu ôû Manila, Philippines. Theo ngaøi, khoùa hoïc coøn nhaèm ñòa phöông hoùa vieäc huaán luyeän nöõ tu cho hai giaùo phaän ñeå giaûm bôùt gaùnh naëng cho caùc khoùa hoïc taïi thaønh phoá Saøi Goøn thöôøng coù haøng traêm nöõ tu tham döï vaøo hai thaùng 7 vaø 8, vaø ñaây laø cô hoäi hoïc thaàn hoïc duy nhaát daønh cho caùc nöõ tu ôû Quy Nhôn vaø Nha Trang.

Nöõ tu Anna Ngoâ Thò Trí, doøng Meán Thaùnh Giaù Qui Nhôn, noùi: "Soá löôïng hoïc vieân ít hôn, neân chaát löôïng daïy vaø hoïc toát hôn. " Chò cho bieát "nhôø khoùa hoïc, chuùng toâi ñaõ hieåu bieát nhau hôn cuõng nhö cuøng laøm vieäc chung vôùi nhau khoâng chæ trong khoùa hoïc naøy maø caû trong nhöõng hoaït ñoäng sau naøy nöõa."

Nöõ tu Imelda Ñinh Thò Xöù, doøng Voâ Nhieãm (Bình Cang), ñaõ trình baøy veà tình hình nöõ tu taïi UÙc, chò cho bieát: "Caùc hoïc vieân thích ñöôïc duøng côm chung, cuøng nhau hoïc taäp 6 giôø moãi ngaøy vaø chia seû kinh nghieäm theo nhoùm nhoû." Nöõ tu Xöù vöøa toát nghieäp cao hoïc veà quaûn trò giaùo duïc taïi UÙc vaø chuyeân veà xaây döïng giaùo trình.

Ñöùc cha Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa, giaùo phaän Nha Trang, phaùt bieåu trong buoåi khai giaûng: "Vieäc caùc nöõ tu daønh thì giôø vaø coâng söùc cho khoùa hoïc chöùng toû caùc chò yeâu meán Chuùa vaø Giaùo Hoäi vaø muoán thuùc ñaåy tình lieân ñôùi yeâu thöông." Ghi nhaän khaû naêng saùng taïo cuûa caùc nöõ tu qua buoåi trình dieãn vaên ngheä cuoái khoùa, vò giaùm muïc 67 tuoåi cho bieát ngaøi ñaùnh giaù cao söï nhieät tình cuûa caùc chò trong suoát khoùa hoïc.

Khoùa hoïc taïi Nha Trang laø khoùa thöù hai trong moät chöông trình bao goàm 5 khoùa hoïc, moãi khoùa keùo daøi moät thaùng, vaø ñöôïc tieán haønh trong 5 naêm. Noäi dung caùc moân hoïc naêm 1999 goàm coù Maïc Khaûi, Thieân Chuùa Ba Ngoâi, caùc Bí Tích, Giaùo Hoäi Hoïc, truyeàn giaùo hoïc, ba truyeàn thoáng toân giaùo lôùn taïi Vieät Nam (Phaät Giaùo, Khoång Giaùo vaø Laõo Giaùo) vaø caùc tín ngöôõng ñòa phöông. Caùc giaûng vieân khoùa hoïc goàm coù Ñöùc cha Hoøa, Ñöùc cha phoù Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nho, giaùo phaän Nha Trang, vaø ban giaûng huaán cuûa ñaïi chuûng vieän. Giaùo phaän Nha Trang vôùi 157,000 tín höõu, coù khoaûng 300 nöõ tu thuoäc 11 hoäi doøng. Caùc chò tham gia caùc hoaït ñoäng muïc vuï nhö daïy giaùo lyù, höôùng daãn ca ñoaøn, toå chöùc sinh hoaït cho caùc hoäi ñoaøn giaùo xöù. Caùc chò coøn daïy ôû nhaø treû, caùc lôùp xoùa muø chöõ, phuïc vuï ôû caùc trung taâm treû khuyeát taät, laøm vieäc ôû caùc traïi phong vaø trung taâm y teá daønh cho ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi saéc toäc, vaø tham gia caùc hoaït ñoäng vaên hoùa-xaõ hoäi khaùc. Giaùo phaän Qui Nhôn coù khoaûng 67,000 tín höõu, vaø theo nieân giaùm Toøa Thaùnh naêm 1999, coù khoaûng 260 nöõ tu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page