Vieät Nam nôùi loûng
vieäc kieåm soaùt toân giaùo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vieät Nam nôùi loûng vieäc kieåm soaùt toân giaùo.

(Reuter 1/09/99) - Vieät Nam (Haø Noäi) - Hoâm thöù Tö (1/09/99), moät vò Toång Giaùm Muïc Hoa Kyø ghi nhaän laø ñaõ coù nhöõng tieán boá veà maët töï do toân giaùo taïi Vieät Nam, tuy nhieân coøn nhieàu ñieàu caàn phaûi ñöôïc caûi tieán trong laõnh vöïc naøy.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Theodore McCarrick, chuû tòch UÛy Ban Chính Saùch Quoác Teá cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø vaø laø thaønh vieân cuûa phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø vieáng thaêm Vieät Nam, noùi raèng, nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ nôùi loûng ñoâi chuùt söï kieåm soaùt veà maët toân giaùo, nhöng vieäc aùp ñaët nhöõng giôùi haïn treân caùc hoaït ñoäng toân giaùo vaãn coøn ñoù. Trong cuoäc phoûng vaán baèng ñieän thoaïi vôùi haõng thoâng taán Reuters töø Thaønh Phoá Saøi Goøn, Ñöùc Toång Giaùm Muïc McCarrick cho bieát nhö sau: "Coù raát nhieàu daáu hieäu tích cöïc, nhöng vaãn coøn nhöõng vaán ñeà caàn phaûi ñöôïc giaûi quyeát. Maëc duø, con soá Linh Muïc ñöôïc thuï phong nhieàu hôn tröôùc, vaãn coøn nhieàu ngöôøi khoâng ñöôïc pheùp gia nhaäp chuûng vieän. Coù haøng traêm ngöôøi ñang chôø ñöôïc pheùp gia nhaäp chuûng vieän".

Phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø vöøa keát thuùc chuyeán vieáng thaêm 10 ngaøy taïi Vieät Nam. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc McCarrick, ña soá thôøi gian cuûa chuyeán vieáng thaêm ñöôïc daønh cho haøng giaùo só Vieät Nam, nhöng nhöõng cuoäc gaëp gôõ cuûa phaùi ñoaøn vôùi caùc giôùi chöùc chính phuû ñaõ dieãn ra trong baàu khí thaân maät. Ñöùc Toång Giaùm Muïc McCarrick cho bieát theâm laø ngaøi khoâng neâu leân baát cöù tröôøng hôïp cuï theå naøo lieân quan tôùi nhöõng ngöôøi ñang bò giam giöõ taïi Vieät Nam vì lyù do toân giaùo. Tuy nhieân, ngaøi hy voïng laø quan heä ñang ngaøy ñöôïc caûi thieän giöõa Hoa Kyø vaø Vieät Nam seõ giuùp caûi tieán hoaøn caûnh cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam. Chính phuû Hoa Kyø seõ laø moät ngöôøi baïn laøm göông toát, cho thaáy theá naøo laø töï do toân giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page