Nieàm hy voïng môùi
cho giaùo hoäi ñang bò baùch haïi
taïi Vieät Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nieàm hy voïng môùi cho giaùo hoäi ñang bò baùch haïi taïi Vieät Nam.

(Zenit 3/09/99) - Vieät Nam (Haø Noäi) - Phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø vöøa keát thuùc chuyeán vieáng thaêm chính thöùc ñaàu tieân taïi Vieät Nam keå töø sau khi chính phuû Hoa Kyø vaø Vieät Nam thieát laäp quan heä ngoaïi giao. Trong moät cuoäc phoûng phaán vôùi Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Theodore McCarrick cuûa Toång Giaùo Phaän Newark, vaø laø thaønh vieân cuûa phaùi ñoaøn, ñaõ ñöa ra moät caùi nhìn vôùi nhöõng hy voïng môùi cho giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Vieät Nam.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc McCarrick cuõng coù maët trong phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø vieáng thaêm Vieät Nam caùch ñaây 10 naêm. Sau chuyeán vieáng thaêm Vieät Nam laàn naøy, ngaøi ñaõ ñöa ra moät vaøi ghi nhaän laïc quan nhö sau:

Veà maët hôïp taùc giöõa chính phuû Vieät Nam vaø giaùo hoäi trong nhöõng thaùng gaàn ñaây, Ñöùc Toång Giaùm Muïc McCarrick ñaëc bieät löu yù tôùi con soá tín höõu haønh höông veà ñeàn thaùnh Ñöùc Meï La Vang, nhaân dòp kyû nieäm 200 bieán coá Ñöùc Meï hieän ra taïi ñaây. Ngaøi noùi nhö sau:

Ngoaøi ra Ñöùc Toång Giaùm Muïc McCarrick cuõng ghi nhaän soá linh muïc ñöôïc thuï phong ñang gia taêng taïi Vieät Nam vaø vieäc nôùi loûng söï kieåm soaùt cuûa chính quyeàn taïi moät soá chuûng vieän. Ngaøi noùi raèng:


Back to Radio Veritas Asia Home Page