Caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông taïi Chaâu AÙ
noã löïc soáng ñôøi soáng ñöùc tin
giöõa nghòch caûnh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông taïi Chaâu AÙ noã löïc soáng ñôøi soáng ñöùc tin giöõa nghòch caûnh.

Tin BANGKOK (UCAN 6/08/99) - Taïi nhieàu vuøng ôû Chaâu AÙ, Giaùo Hoäi ñaõ toàn taïi maëc duø coù söï ñaøn aùp cuûa chính phuû hay nhöõng hình thöùc baùch haïi khaùc, Giaùo Hoäi thöôøng ñaùp traû nghòch caûnh naøy baèng caùch coå vuõ ñoái thoaïi, hoøa hôïp vaø khoan dung. Giaùo Hoäi choïn con ñöôøng hoøa bình vaø ñoái thoaïi taïi AÁn Ñoä laø nôi coù hôn 100 vuï baïo ñoäng choáng laïi Kitoâ Höõu töø khi Ñaûng Bharatiya Janata (Ñaûng Nhaân Daân AÁn Ñoä) thaân AÁn Giaùo leân caàm quyeàn töø thaùng 3/1998, vaø taïi Pakixtan, nôi maø thieåu soá Kitoâ laø muïc tieâu cuûa chính saùch phaân bieät ñoái xöû.

Taïi Hoa Luïc, nôi maø Giaùo Hoäi bí maät thöôøng xuyeân bò ñaøn aùp naëng neà, taïi Vieät Nam vaø Laøo, nôi maø caùc hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi bò haïn cheá, vaø taïi Campuchia, nôi maø haøng giaùo só ñòa phöông bò thanh tröøng trong thôøi kyø baùch haïi, caùc laõnh ñaïo Giaùo Hoäi cho bieát tín höõu tieáp tuïc soáng cuoäc soáng ñöùc tin cuûa mình.

Vaøo thaùng 4/1999, ban thöôøng vuï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä noùi raèng nhöõng haønh vi taøn aùc gaàn ñaây choáng laïi Kitoâ Höõu ñaõ giuùp cho Kitoâ Giaùo ñöôïc bieát ñeán nhieàu hôn ôû trong nöôùc vaø cuûng coá ñöùc tin cuûa Kitoâ höõu. Tuy nhieân, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñaõ ñeà ra moät keá hoaïch haønh ñoäng ñeå choáng laïi chieán dòch ñaøn aùp Kitoâ höõu baèng caùch ñeà nghò 140 giaùo phaän cuûa AÁn Ñoä thieát laäp caùc tieåu ban ñoái thoaïi giöõa caùc toân giaùo, nhaèm giuùp coå vuõ hoøa bình vaø hieäp nhaát. Keá hoaïch naøy keâu goïi taêng cöôøng tu ñöùc, caûi thieän thoâng tin lieân laïc, tham gia hoaït ñoäng xaõ hoäi vaø xaây döïng tình ñoaøn keát giöõa caùc toân giaùo; keá hoaïch noùi roõ raèng nhöõng haønh ñoäng taøn baïo lieân tuïc "khoâng ñöôïc ngaên caûn chuùng ta thöïc hieän söù meänh loan truyeàn Tin Möøng vaø phuïc vuï ngöôøi ngheøo."

Töông töï nhö theá, caùc laõnh ñaïo Giaùo Hoäi taïi Pakixtan ñaõ thuùc ñaåy cuoäc ñoái thoaïi Hoài Giaùo - Kitoâ giaùo ñeà caäp tôùi nhöõng luaät choáng phaïm thöôïng, nhaát laø luaät qui ñònh hình phaït töû hình cho baát cöù söï xuùc phaïm naøo - cho duø laø lôøi noùi boùng gioù - ñeán Tieân Tri Mohammet. Caùc ngaøi cho raèng luaät naøy ñöôïc söû duïng nhö moät vuõ khí choáng laïi Kitoâ Höõu nhaèm giaûi quyeát caùc tranh chaáp caù nhaân. Linh Muïc doøng Ñaminh James Channan thuoäc uûy ban quan heä giöõa caùc toân giaùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Pakixtan, noùi: "Toâi xaùc tín raèng caùch thöùc toát nhaát, vaø coù leõ laø caùch duy nhaát, cho con ñöôøng coâng lyù laø söï ñoái thoaïi. Laøm nhö theá, Kitoâ höõu coù theå laøm cho anh chò em Hoài Giaùo nhaän ra nhöõng khoù khaên maø hoï gaëp phaûi."

ÔÛ Vieät Nam, maëc duø nhöõng haïn cheá cuûa chính phuû ñaõ ngaên trôû Giaùo Hoäi ñòa phöông thöïc hieän moät soá hoaït ñoäng, nhöng trong moät laù thö muïc vuï hoài naêm ngoaùi Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam vaãn khuyeán khích giaùo daân, tu só vaø giaùo só haõy tieáp tuïc xaây döïng Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi, vaø hoaït ñoäng vì söï ñoaøn keát trong nhaân daân. Caùc Giaùm Muïc Vieät Nam noùi: "Vieäc anh chò em tích cöïc daán thaân vôùi ñoàng baøo trong nöôùc, laø cô sôû thöïc teá cho ñoái thoaïi coù khaû naêng mang laïi söï hieåu bieát laãn nhau, toân troïng vaø yeâu thöông giöõa ngöôøi Vieät Nam vôùi nhau."

Giaùo Phaän Baûo Ñònh, caùch Baéc Kinh khoaûng 140 km veà phía taây nam, ñaõ laø thaønh trì cuûa ngöôøi Coâng Giaùo bí maät vaø caùc vuï traán aùp ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa hoï vaø baïo löïc choáng laïi hoï vaãn thöôøng ñöôïc ñöa tin. Vuï ñaøn aùp khoâng ngaên noåi tín höõu bí maät ôû laøng Nanguan Machi, Baûo Ñònh, cöû haønh leã Giaùng Sinh hoài naêm ngoaùi (1998) trong moät laùn troàng rau, maëc duø vieân chöùc an ninh phaùt hieän vaø baét giöõ hoï veà toäi "taäp hoïp baát hôïp phaùp." Trong dòp leã Phuïc sinh vöøa qua (1999), caùc tín höõu bí maät taïi caùc giaùo phaän Phuùc Chaâu vaø Wenzhou ôû mieàn ñoâng nam Trung Quoác coù theå cöû haønh phuïng vuï Phuïc Sinh, maëc duø moät soá ngöôøi phaûi cöû haønh leã caùch bí maät. Ñöùc cha Andrew Tsien Tchew-choenn, giaùo phaän Hoa Lieân, Ñaøi Loan, ngöôøi yeåm trôï cho Giaùo hoäi bí maät taïi Hoa Luïc, noùi vôùi UCA News raèng caùc vuï ñaøn aùp Giaùo Hoäi bí maät coøn xaûy ra taïi Gansu, Haø Baéc, Haø Nam vaø caùc tænh khaùc. Tuy nhieân, nhöõng vuï ñaøn aùp lieân tieáp nhö theá cho thaáy raèng ngöôøi Coâng Giaùo bí maät vaãn hoaït ñoäng tích cöïc.

Moät laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Laøo noùi vôùi UCA News raèng haøng giaùo só vaø ngöôøi Coâng Giaùo töï hoûi lieäu Giaùo Hoäi coù theå soáng qua chính saùch haïn cheá veà toân giaùo ñöôïc khoâng, sau khi coäng saûn Laøo naém chính quyeàn naêm 1975. Duø coù nhieàu khoù khaên, caùc muïc töû vaãn coù theå chaêm soùc tín höõu. Ñöùc OÂng Tito Banchong Thopayong, môùi ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm quaûn toâng toøa haït ñaïi dieän toâng toøa Luang Prabang, ôû mieàn baéc Laøo, ñaõ baét ñaàu ñi thaêm tín höõu taïi ñaây. Tín höõu nôi naøy chöa gaëp Linh Muïc naøo trong gaàn 25 naêm qua. Ngöôøi ta haân hoan gaëp gôõ Ñöùc OÂng, vaø "hoï vaãn maïnh meõ trong ñöùc tin", Ñöùc OÂng noùi nhö theá veà caùc cuoäc ñi thaêm töông töï hoài naêm ngoaùi, vaø sau ñoù ngaøi ñaõ bò baét giöõ vaø bò caám hoaït ñoäng trong 5 thaùng.

Ñöùc cha Yves Ramousse, giaùm muïc Phnom Penh vaø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Laøo vaø Campuchia, ñaõ keå laïi nhöõng ñau khoå quaù khöù cuûa caû hai Giaùo Hoäi vôùi Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II trong chuyeán thaêm Toøa Thaùnh naêm nay. Ngaøi noùi veà caùc vuï caàm tuø vaø caùi cheát cuûa haøng giaùo só ñòa phöông vaø lao ñoäng khoå sai cuûa caùc thöøa sai ngoaïi quoác, sau khi cheá ñoä coäng saûn leân naém quyeàn taïi Laøo vaø Campuchia naêm 1975. Vò thöøa sai thuoäc Hoäi Thöøa sai Paris noùi: "Sau 30 naêm, Laøo vaø Campuchia phaûi taùi thieát Giaùo Hoäi taïi ñaát nöôùc mình, vaø ñaát nöôùc cuõng caàn ñöôïc taùi thieát." Taïi vöông quoác Bhutan vuøng nuùi Himalaya, Phaät Giaùo laø quoác giaùo vaø Kitoâ Giaùo bò caám nhöng ñöôïc bí maät khoan dung, nôi ñaây coù raát ít tín höõu Coâng Giaùo. Simon, moät tín höõu noùi: "Chuùng toâi sung söôùng ñöôïc laø Kitoâ Höõu vaø coâng daân cuûa Bhutan." Ngöôøi naøy coù cöûa haøng buoân baùn taïi Thimphu, thuû ñoâ Bhutan. Simon noùi: "Chuùng toâi yeâu meán Ñöùc Gieâsu ñoàng thôøi cuõng yeâu nhaø vua nöõa. Kitoâ Höõu vaø Phaät Töû soáng chung vôùi nhau. Toân giaùo khoâng theå chia reõ chuùng toâi."


Back to Radio Veritas Asia Home Page