Chöông trình vieáng thaêm Vieät Nam
cuûa phaùi ñoaøn Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình vieáng thaêm Vieät Nam cuûa phaùi ñoaøn Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø.

(UCAN VT3533.1042 27/08/99) - Vieät Nam (TP Saigoøn) - Moät phaùi ñoaøn cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ñaõ ñeán vieáng thaêm Vieät Nam baét ñaàu vaøo hoâm thöù Naêm 26/08/99. Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø sang Vieät Nam keùo daøi trong moät tuaàn leã, vôùi muïc ñích coå voõ moái quan heä giöõa giaùo hoäi Coâng Giaùo Hoa Kyø vaø giaùo hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam. Ngoaøi ra ñaây cuõng laø dòp ñeå caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø muïc kieán thöïc taïi caùc sinh hoaït xaõ hoäi cuõng nhö trong giaùo hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam.

Caùc thaønh vieân khaùc trong phaùi ñoaøn laø:

Caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø vieáng thaêm Vieät Nam theå theo lôøi môøi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam vaø ñöôïc nhaø nöôùc Vieät Nam chaáp thuaän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page