Phaùi ñoaøn
caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø
chính thöùc vieáng thaêm Vieät Nam
laàn ñaàu tieân

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø chính thöùc vieáng thaêm Vieät Nam laàn ñaàu tieân.

(Reuters 24/08/99) - Vieät Nam (Haø Noäi) - Moät phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø seõ baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm lòch söû taïi Vieät Nam trong tuaàn naøy ñeå gaëp caùc giôùi chöùc laõnh ñaïo Giaùo Hoäi ñòa phöông vaø cuûa Nhaø Nöôùc.

Moät nguoàn tin toân giaùo ñaõ cho bieát nhö treân thöù Ba (24/08/99). Nguoàn tin noùi raèng moät vò Toång Giaùm Muïc vaø ba vò Giaùm Muïc trong Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, seõ coù maët trong chuyeán vieáng thaêm chính thöùc ñaàu tieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø sang Vieät Nam, moät quoác gia thöôøng xuyeân bò caùc nhoùm baûo veä nhaân quyeàn chæ trích vì thaønh tích giôùi haïn caùc hoaït ñoäng toân giaùo. Phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø seõ tôùi Haø Noäi vaøo ngaøy thöù Naêm (26/08/99), vaø cuõng seõ vieáng thaêm Toång Giaùo Phaän Hueá vaø Toång Giaùo Phaän Thaønh Phoá Saøi Goøn, trong chuyeán vieáng thaêm keùo daøi moät tuaàn leã naøy.

Hieán phaùp Vieät Nam ñaûm baûo quyeàn töï do toân giaùo. Tuy trong thôøi gian gaàn ñaây, ñaõ coù nhöõng côûi môû töø phía Nhaø Nöôùc coäng saûn ñeå cho ngöôøi daân töï do thöïc haønh tín ngöôõng cuûa hoï, nhöng Nhaø Nöôùc Vieät Nam vaãn tieáp tuïc kieåm soaùt chaët cheõ haøng nguõ laõnh ñaïo caùc giaùo hoäi cuõng nhö caùc sinh hoaït lieân heä trong giaùo hoäi. Ngöôøi Coâng Giaùo taïi Vieät Nam chieám khoaûng 8 trieäu trong toång soá 79 trieäu daân, laø coäng ñoaøn Coâng Giaùo lôùn ñöùng haøng thöù hai taïi Ñoâng Nam AÙ, sau Philippines. Theo baûn tin cuûa haõng thoâng taán Reuters, tuaàn tröôùc, Nhaø Nöôùc Vieät Nam ñaõ baùc boû tin noùi raèng caùc giôùi chöùc an ninh taïi tænh Bình Phöôùc ôû mieàn Nam ñaõ phaù huûy boán nhaø thôø vaø ñe doïa seõ thaùo gôõ baát cöù nôi thôø phöôïng naøo cuûa Kitoâ Giaùo coøn laïi trong tænh naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page