Laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Vieät Nam
ngaïc nhieân veà thaùi ñoä côûi môû
gaàn ñaây cuûa Nhaø Nöôùc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Vieät Nam ngaïc nhieân veà thaùi ñoä côûi môû gaàn ñaây cuûa Nhaø Nöôùc.

Tin HAØ NOÄI (UCAN 27/04/99) -- Moät vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Vieät Nam cho bieát Nhaø Nöôùc Vieät Nam ñaõ chaáp thuaän theâm hai öùng vieân Giaùm Muïc, tieáp sau vieäc boå nhieäm Giaùm Muïc môùi ñaây cho moät giaùo phaän mieàn Nam, vaø cuõng seõ chaáp thuaän moät öùng vieân nöõa cho moät giaùo phaän mieàn Baéc. Moät vò laõnh ñaïo cao caáp trong Giaùo Hoäi noùi vôùi UCA News: "Moät thaùi ñoä töông ñoái côûi môû hôn nhö theá veà phía Nhaø Nöôùc vaãn laøm toâi ngaïc nhieân, nhöng thaùi ñoä naøy coù lieân quan ñeán noã löïc cuûa Vieät Nam nhaèm caûi thieän hôn nöõa moái quan heä cuûa Vieät Nam vôùi coäng ñoàng quoác teá, nhaát laø vôùi Hoa Kyø." Vò Giaùm Muïc khoâng muoán neâu teân noùi ngaøy 20-4-99 raèng hai Giaùm Muïc phoù seõ ñöôïc boå nhieäm: cho giaùo phaän Qui Nhôn ôû mieàn Trung vaø Giaùo Phaän Long Xuyeân ôû mieàn Nam. Maëc duø töø choái neâu teân caùc vò Giaùm Muïc môùi, ngaøi cho bieát chính phuû ñaõ chaáp thuaän hai öùng vieân Giaùm Muïc vaø teân cuûa hoï seõ ñöôïc coâng boá vaøo thôøi ñieåm naøo ñoù trong thaùng 5/1999. Ngaøi cho bieát theâm Nhaø Nöôùc seõ sôùm chaáp thuaän moät öùng vieân Giaùm Muïc cho giaùo phaän Laïng Sôn coøn troáng toøa, maëc duø vieäc ñeà cöû chæ môùi ñöôïc ñeà nghò trong cuoäc hoäi ñaøm giöõa Toøa Thaùnh vaø Vieät Nam hoài thaùng 3/1999. Tuy nhieân, Nhaø Nöôùc xin coù theâm thôøi gian ñeå xem xeùt theâm veà hai öùng vieân Giaùm Muïc môùi cho hai giaùo phaän Buøi Chu vaø Ñaø Naüng, nhö Ñöùc oâng Celestino Migliore, thöù tröôûng ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ ñeà nghò nhaân chuyeán vieáng thaêm Vieät Nam töø ngaøy 15-19 thaùng 3/1999. Ngaøi cho bieát theâm hieän nay chöa coù ñeà nghò öùng vieân Giaùm Muïc naøo cho hai giaùo phaän coøn troáng toøa laø Höng Hoùa vaø Haûi Phoøng ôû mieàn Baéc. Ñöùc Giaùm Muïc Haûi Phoøng ñaõ qua ñôøi ngaøy 10-3-99, chæ naêm ngaøy tröôùc khi phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh ñeán Vieät Nam. Ngaøi cuõng cho bieát Nhaø Nöôùc vaãn chöa traû lôøi veà ñeà nghò boå nhieäm Ñöùc Cha Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa, giaùo phaän Nha Trang, laøm Toång Giaùm Muïc phoù Haø Noäi, maëc duø Toøa Thaùnh ñaõ ñeà nghò vôùi Nhaø Nöôùc vaøo naêm ngoaùi. Vieäc boå nhieäm Ñöùc Cha Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc vaøo ngaøy 15-4-99 laøm Giaùm Muïc Myõ Tho trong vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñaõ ñöôïc quyeát ñònh taïi cuoäc hoäi ñaøm hoài thaùng Ba 1999. Khi ñöôïc ñeà nghò bình luaän veà trieån voïng cho quan heä ngoaïi giao giöõa Vieät Nam vaø Toøa Thaùnh, vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi noùi: "Theo toâi bieát, hình nhö chính phuû YÙ ñang ñoùng moät vai troø trong vieäc taïo thuaän lôïi cho tieán trình naøy." Ngaøi noùi: "Theo toâi hieåu, moät phaùi ñoaøn boä ngoaïi giao Vieät Nam seõ ñi Roâma vaøo thaùng 7/1999 theo lôøi môøi cuûa boä ngoaïi giao YÙ, vaø nhaân ñoù coù theå dieãn ra chuyeán vieáng thaêm Vatican. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng neân queân moät nhaân toá khoâng keùm phaàn quan troïng, vì Nhaø Nöôùc Vieät Nam coøn phaûi theo doõi chaët cheõ phaûn öùng cuûa Trung Quoác ñoái vôùi ñeà nghò môùi ñaây cuûa Toøa thaùnh Vatican laø dôøi toøa Söù thaàn töø Ñaøi Baéc sang Baéc Kinh." Ngaøi cuõng cho bieát Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam ñang xin pheùp Nhaø Nöôùc Vieät Nam vaø ñang thu xeáp ñeå ñoùn tieáp moät phaùi ñoaøn Coâng Giaùo Hoa Kyø goàm ba Giaùm Muïc vaø ba giaùo daân. Phaùi ñoaøn do Ñöùc Cha chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø Joseph Anthony Fiorenza, giaùo phaän Galveston-Houston, caàm ñaàu döï tính thaêm Vieät Nam töø ngaøy 28-8-99 ñeán ngaøy 3-9-99. Veà vieäc Nhaø Nöôùc coâng boá nghò ñònh môùi ngaøy 19-4-99 veà hoaït ñoäng toân giaùo, vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Vieät Nam noùi raèng ngaøi muoán thaáy moät ñaïo luaät hôn laø moät nghò ñònh môùi. Ngaøi giaûi thích raèng moät khi ôû Quoác Hoäi thoâng qua moät ñaïo luaät, thì phaûi tham khaûo yù kieán vôùi caùc Giaùo Hoäi vaø caùc tín höõu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page