Moät trung taâm xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi
coù töø 147 naêm nay vaãn tieáp tuïc
phuïc vuï ngöôøi ngheøo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät trung taâm xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi coù töø 147 naêm nay vaãn tieáp tuïc phuïc vuï ngöôøi ngheøo.

Tin NAM ÑÒNH, Vieät Nam (UCAN 13/04/99) -- Trung taâm phuïc vuï xaõ hoäi duy nhaát cuûa giaùo phaän Buøi Chu ôû mieàn baéc Vieät Nam vaãn tieáp tuïc phuïc vuï nhöõng treû em bò boû rôi, voán laø nhieäm vuï cuûa trung taâm töø 147 naêm nay. Chò Maria Kính phuï traùch Nhaø Duïc Anh ñaõ noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu hoâm ngaøy 18-3-99 vöøa qua raèng: "Chuùng toâi chaêm soùc 32 treû em taøn taät vaø 41 beù gaùi moà coâi döôùi 16 tuoåi, taùm treû döôùi 6 tuoåi bò chöùng lieät naõo hoaëc dò taät, 9 phuï nöõ khuyeát taät vaø 13 ngöôøi giaø khoâng nôi nöông töïa." Chò Kính, 40 tuoåi, thuoäc Tu Hoäi ñôøi Thaùnh Taâm, cho bieát theâm nhö sau: "Cuoäc soáng cuûa caùc em thaät baáp beânh, vì chuùng hoaøn toaøn baát löïc. Caùc em bò cha meï hoaëc thaân nhaân boû rôi nôi goùc phoá hay tröôùc coång beänh vieän, vaø chuùng toâi ñöa chuùng veà trung taâm."

Taøi lieäu Giaùo Hoäi cho bieát nhaø Duïc Anh ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1852 döôùi thôøi Ñöùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha Diaz Sanjurio, ngöôøi ñöôïc Ñöùc Giaùo hoaøng Gioan Phaoloâ II phong Thaùnh naêm 1988. Nhaø Duïc Anh naèm trong khuoân vieân gaàn Toøa Giaùm Muïc vaø Nhaø Thôø Chính Toøa ôû xaõ Xuaân Ngoïc, huyeän Xuaân Tröôøng, tænh Nam Ñònh, caùch Haø Noäi khoaûng 120 km veà phía ñoâng nam. Thoáng keâ giaùo phaän töø naêm 1916 cho thaáy ban ñaàu trung taâm lo cho caùc treû em ngheøo hoaëc bò boû rôi döôùi 12 tuoåi, vaø trong nhöõng naêm phuïc vuï ñaàu tieân ñaõ nuoâi tôùi 2,000 em. Chò phuï taù Marta Lieâm cho bieát soá nhaân vieân laø 40 ngöôøi goàm coù caùc hoäi vieân cuûa tu hoäi Thaùnh Taâm, nhieàu phuï nöõ ñaõ soáng trong nhaø töø nhieàu naêm nay vaø moät soá ngöôøi tình nguyeän. Chò Lieâm, 35 tuoåi, noùi: "Chuùng toâi coù hai toå. Moät toå chaêm soùc treû em vaø ngöôøi giaø, toå coøn laïi lo töï tuùc veà ñôøi soáng." Chò Lieâm noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu raèng: 10 trong soá caùc thaønh vieân cuûa nhoùm chaêm soùc laø caùc thieáu nöõ thuoäc caùc giaùo phaän Buøi Chu, Thaùi Bình, Phaùt Dieäm vaø Höng Hoùa; caùc em thay phieân phuïc vuï trong nhaø vaø tieáp tuïc theo hoïc caáp hai hoaëc caáp ba. Chò noùi theâm: "Moät phaàn thu nhaäp cuûa trung taâm laø nhôø laøm ruoäng, nuoâi boø, nuoâi caù vaø gia suùc, troàng rau, deät chieáu. Caùc döï aùn taïo thu nhaäp do nhoùm ñôøi soáng chòu traùch nhieäm." Moãi thaùng, Toøa Giaùm Muïc giuùp cho khoaûng töø 70 ñeán 100 kyù gaïo. Ngoaøi ra coøn coù taëng phaåm cuûa aân nhaân khaép nôi trong nöôùc vaø caùc toå chöùc nhaân ñaïo quoác teá. Moät nhaân vieân cho bieát: "Cuoäc soáng cuûa caùc em ñaõ ñöôïc caûi thieän ñaùng keå nhôø söï giuùp ñôõ roäng löôïng noùi treân, maëc duø moãi ngaøy chuùng toâi chæ chi 3,000-4,000 ñoàng (khoaûng 20-30 xu Myõ) cho ba böõa aên cuûa moãi ngöôøi trong nhaø, keå caû nhaân vieân. Chò Anna Möôøi, moät thaønh vieân nhoùm chaêm soùc, ñaõ cho bieát nhö sau: "Chuùng toâi baän suoát ngaøy, coâng vieäc ñoøi hoûi khoâng nhöõng kyõ naêng maø caû tình maãu töû vaø tinh thaàn daán thaân." Chò Maria Beàn laø ngöôøi troâng coi tieäm saùch noùi: "Ñaàu naêm nay, chuùng toâi môû moät tieäm saùch Coâng Giaùo ñeå taïo theâm thu nhaäp cho nhaø." Theo cha Giuse Phaïm Ngoïc Oanh, giaùo phaän Buøi Chu, khi chieán tranh keát thuùc vaøo naêm 1975 giaùo phaän ñaõ söûa chöõa laïi nhaø Duïc Anh. Cha cho bieát theâm ñaõ coù theâm ñöôïc moät soá phoøng vaø moät soá phöông tieän, giuùp cho cuoäc soáng cuûa moïi ngöôøi trong nhaø ñöôïc thoaûi maùi hôn. Chò Kính cho bieát theâm ban phuï traùch cuõng ñaõ cöû moät soá ngöôøi ñi hoïc theâm, "vì muïc tieâu cuoái cuøng laø chuaån bò cho caùc em, nhaát laø caùc treû moà coâi khoâng taøn taät, sau naøy coù theå soáng töï laäp trong xaõ hoäi."


Back to Radio Veritas Asia Home Page