Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam loan baùo
Nghò Ñònh môùi cuûa Nhaø Nöôùc
veà caùc hoaït ñoäng Toân Giaùo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam loan baùo Nghò Ñònh môùi cuûa Nhaø Nöôùc veà caùc hoaït ñoäng Toân Giaùo.

Tin HAØ NOÄI (UCAN) -- Chính phuû Vieät Nam ñaõ ban haønh nghò ñònh môùi veà toân giaùo nhaèm baûo ñaûm töï do toân giaùo, nhöng caûnh baùo raèng nhöõng ai duøng toân giaùo ñeå laøm haïi nhaø nöôùc seõ bò tröøng trò. Nghò ñònh coøn noùi raèng vieäc Giaùo hoäi xin laïi taøi saûn vaø ñaát ñai do nhaø nöôùc quaûn lyù theo chính saùch cuûa caùc chính phuû tröôùc ñaây laø hieän nay seõ khoâng ñöôïc nhaø nöôùc chaáp thuaän. Thoâng taán xaõ Vieät Nam ngaøy 21-4-99 töôøng thuaät raèng theo nghò ñònh: "baát cöù haønh vi naøo laáy danh nghóa toân giaùo vaø tín ngöôõng ñeå choáng laïi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam seõ bò tröøng trò theo phaùp luaät. Nghò ñònh 26/NÑ-CP, ñöôïc ban haønh ngaøy 19-4-99 thay theá nghò ñònh 69/HÑBT ñaõ ban haønh vaøo thaùng 3-1991, noùi roõ moïi coâng daân coù quyeàn theo hoaëc khoâng theo toân giaùo naøo, vaø töø boû hoaëc ñoåi toân giaùo. Nghò ñònh goàm 29 ñieàu, nhaèm cuûng coá moät chæ thò veà toân giaùo ñöôïc Boä chính trò cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra hoài thaùng 6 naêm ngoaùi (1998), seõ coù hieäu löïc 15 ngaøy sau khi kyù, töùc laø ngaøy 4-5-99 trôû ñi. Nghò ñònh baûo ñaûm raèng moïi coâng daân, duø laø ngöôøi coù tín ngöôõng hay khoâng, ñeàu bình ñaúng tröôùc phaùp luaät, ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn lôïi vaø buoäc phaûi chu toaøn nhöõng nghóa vuï nhö nhau. Thoâng taán xaõ Vieät Nam cho bieát nghò ñònh nghieâm caám moïi phaân bieät ñoái xöû vì lyù do toân giaùo hay tín ngöôõng. Thoâng taán xaõ Vieät Nam noùi, vieäc ñoøi laïi caùc taøi saûn vaø ñaát ñai cuûa Giaùo hoäi döôùi söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc theo caùc chính saùch veà ñaát ñai vaø nhaø ôû cuûa Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa, Chính phuû Caùch maïng Laâm thôøi Coäng hoøa mieàn Nam Vieät Nam hoaëc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam seõ khoâng ñöôïc nhaø nöôùc chaáp thuaän. Moät nguoàn tin Giaùo hoäi noùi ôû ñaây raèng moät soá taøi saûn toân giaùo, trong ñoù coù tieåu chuûng vieän cuûa giaùo phaän Phuù Cöôøng, ñaõ ñöôïc traû laïi cho Giaùo hoäi Coâng giaùo trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Nguoàn tin cho bieát theâm, tuy nhieân, vieäc xin caùc taøi saûn khaùc cuûa Giaùo hoäi, chaúng haïn Giaùo hoaøng Hoïc vieän Pioâ X taïi Ñaø Laït, vaãn chöa ñöôïc traû lôøi. Nghò ñònh goàm ba chöông noùi, moïi hoaït ñoäng toân giaùo vì lôïi ích chính ñaùng vaø hôïp phaùp cuûa tín ñoà ñöôïc baûo ñaûm vaø nhöõng hoaït ñoäng toân giaùo vì lôïi ích cuûa Toå quoác vaø nhaân daân ñöôïc khuyeán khích. Caùc toå chöùc toân giaùo ñöôïc pheùp gaây quyõ töø caù nhaân hoaëc toå chöùc vaø töø nguoàn thu nhaäp khaùc, nhöng hoaït ñoäng gaây quyõ phaûi ñöôïc chính quyeàn caáp tænh cho pheùp. Theo baùo Saøi Goøn Giaûi Phoùng taïi TP. Saigon ñaõ ñöa tin veà nghò ñònh, nghieâm caám vieäc eùp buoäc tín ñoà daâng cuùng traùi vôùi yù muoán cuûa hoï. Thaùng tröôùc, chính phuû ñaõ cöïc löïc baùc boû baùo caùo ngaøy 16-3-99 cuûa oâng Abdelfattah Amor, ngöôøi Tuynidi, baùo caùo vieân ñaëc bieät cuûa Lieân Hieäp Quoác veà baát khoan dung toân giaùo, laø ngöôøi ñaõ ñeán thaêm Vieät Nam vaøo thaùng 10/1998 naêm ngoaùi. Phaùi vieân ñaëc bieät naøy vieát trong phaàn keát luaän cuûa baùo caùo: "Toân giaùo ñöôïc coi nhö moät coâng cuï cuûa chính saùch hôn laø moät thaønh toá cuûa xaõ hoäi ñöôïc töï do phaùt trieån theo yù muoán, ñaây laø ñieàu traùi vôùi quyeàn töï do toân giaùo hoaëc tín ngöôõng theo nhö luaät phaùp quoác teá qui ñònh." Theo baùo Tuoåi Treû taïi TP. Saigon ra ngaøy 20-3-99, moät phaùt ngoân vieân boä ngoaïi giao Vieät Nam ñaõ baùc boû baùo caùo cuûa Lieân Hieäp Quoác, noùi raèng baùo caùo khoâng khaùch quan vaø thieáu thieän chí. Phaùt ngoân vieân noùi: "Vieät Nam seõ khoâng chaáp nhaän baát cöù caù nhaân hoaëc toå chöùc nöôùc ngoaøi naøo ñeán Vieät Nam vôùi muïc ñích ñieàu tra, vì moät haønh ñoäng nhö theá laø can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa Vieät Nam vaø ñi ngöôïc laïi nguyeân taéc cô baûn cuûa quan heä quoác teá."


Back to Radio Veritas Asia Home Page