Doøng Thaùnh Phaoloâ Thieän Baûn
möøng 25 naêm phuïc vuï
trong ngaønh Truyeàn Thoâng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Doøng Thaùnh Phaoloâ Thieän Baûn möøng 25 naêm phuïc vuï trong ngaønh Truyeàn Thoâng.

Thaønh Phoá Saigon, Vieät Nam (UCAN 12/04/99) - Caùc Nöõ Tu Doøng Thaùnh Phaoloâ Thieän Baûn ñang söû duïng saùch vôû toân giaùo nhö moät phöông tieän ñeå rao truyeàn Tin Möøng vaø cuûng coá söï phaùt trieån con ngöôøi trong 25 naêm qua taïi Vieät Nam. Nhaân leã möøng ngaân khaùnh cuûa doøng taïi Thaønh phoá Saøigoøn, moät soá nöõ tu treû noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu veà ñoaøn suûng cuûa doøng vaø caùch thöùc hoï coá gaéng soáng ôn goïi cuûa mình trong hoaøn caûnh hieän nay cuûa ñôøi soáng Giaùo Hoäi. Nöõ Tu Anna Nguyeãn Thò Ngoïc Ñieäp, 25 tuoåi, baùn saùch taïi nhaø saùch Coâng Giaùo cuûa Doøng, caïnh nhaø thôø Ñöùc Baø, noùi raèng yù ñònh cuûa ñaáng saùng laäp doøng laø cung caáp thöùc aên cho tinh thaàn con ngöôøi. Nöõ Tu noùi: "Coâng vieäc cuûa toâi khoâng phaûi laø laøm nhöõng vieäc lôùn lao trong ngaønh truyeàn thoâng xaõ hoäi, nhöng laø giuùp khaùch haøng tìm ñöôïc loaïi saùch hoï caàn." Chò giaûi thích raèng vieäc cung caáp cho treû em nhöõng cuoán saùch toát ñeå ñoïc laø ñieàu ñieàu quan troïng, bôûi vì chuùng thöôøng thích ñoïc caùc truyeän tranh baïo löïc. Chò noùi: "Khaùch haøng cuûa toâi taïi tieäm saùch laø treû em, vì theá toâi höôùng daãn cho caùc em neân ñoïc loaïi saùch naøo." Nöõ Tu Maria Traàn Thò Thu Xoan, chòu traùch nhieäm phoøng ñoïc saùch mieãn phí, môû cöûa moãi Chuû Nhaät taïi giaùo xöù Bình Thuaän, thì cho bieát nhö sau: "Nhìn treû em say meâ ñoïc saùch khieán cho toâi nghó raèng con ngöôøi khoâng chæ coù nhu caàu vaät chaát maø coøn nhu caàu vaên hoùa nöõa." Nöõ Tu 24 tuoåi noùi theâm: "Ñeå laøm toát coâng vieäc, toâi caàn môû roäng kieán thöùc toång quaùt cuûa mình baèng caùch ñoïc saùch nhieàu hôn nöõa." Nöõ Tu Teâreâsa Nguyeãn Thò Cuùc, 24 tuoåi, cho bieát ñoâi chaân cuûa chò moûi nhöø sau moät ngaøy tìm saùch cho chuûng sinh ôû thö vieän, nhöng chò yeâu thích vaø traân troïng giaù trò cuûa coâng vieäc vì ngöôøi ñoïc tìm ñöôïc nhöõng saùch hoï caàn. Chò noùi theâm: "Chính vì thích ñôøi soáng khieâm haï maø toâi choïn Doøng Tu naøy. Chuùng toâi aên maëc giaûn dò, nhöng coâng vieäc thì ña daïng." Nöõ Tu Maria Nguyeãn Thò Loan, 28 tuoåi, cho bieát muïc ñích cuûa doøng laø söû duïng saùch vôû vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng khaùc ñeå "quy tuï muoân loaøi döôùi quyeàn moät thuû laõnh laø Ñöùc Kitoâ." (Ep 1:10). Taïi leã ngaân khaùnh vaøo thaùng Gieâng 1999, Nöõ Tu Hoà Thò Mai Höông laø Nöõ Tu ñaàu tieân khaán troïn ñôøi töø naêm 1990 khi nhaø doøng taïi Vieät Nam chính thöùc môû chöông trình huaán luyeän. Cuõng trong dòp naøy, saùu ngöôøi ñaõ khaán taïm. Khoaûng 120 ngöôøi, trong ñoù coù Beà Treân Toång Quyeàn vaø Toång Quaûn Lyù cuûa Doøng taïi Thuïy Só, ngöôøi thaân vaø baïn höõu cuûa caùc Nöõ Tu ñaõ tham döï Thaùnh Leã ñoàng teá do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Saøi Goøn chuû söï. Ngoaøi hai naêm hoïc thaàn hoïc, saùu Nöõ Tu môùi khaán taïm seõ ñöôïc ñaøo taïo veà baùo chí, quaûn lyù thö vieän, taâm lyù hoïc, thö kyù vaø vi tính, ngoaïi ngöõ vaø kyõ thuaät in. Ñöôïc thaønh laäp naêm 1873 taïi Fribourg, Thuïy Só, Hoäi Doøng ñöôïc bieát ñeán vôùi danh goïi baèng tieáng Vieät Nam laø "Nöõ Tu thaùnh Phaoloâ Thieän Baûn" (Soeurs de l'Oeuvre de Saint Paul) ñaõ coù Nöõ Tu ngöôøi Vieät ñaàu tieân vaøo naêm 1949 taïi Thuïy Só. Naêm 1967, ñaõ coù 11 Nöõ Tu ngöôøi Vieät Nam ñöôïc phaùi ñi phuïc vuï taïi nhieàu nôi ôû Chaâu AÂu vaø Chaâu Phi. Ñaàu naêm 1974, Ñöùc coá Toång Giaùm Muïc Phaoloâ Nguyeãn Vaên Bình, Toång Giaùm Muïc Saøi Goøn, ñeà nghò ba Nöõ Tu trôû veà Vieät Nam thaønh laäp Hoäi Doøng trong nöôùc. Sau khi chieán tranh Vieät Nam keát thuùc naêm 1975, caùc Nöõ Tu ñaõ laøm vieäc taïi thö vieän Ñaïi Chuûng Vieän Thaùnh Giuse, vaên phoøng tuaàn baùo "Coâng giaùo vaø Daân Toäc", nhaø saùch Coâng Giaùo caïnh Nhaø Thôø Chính Toøa vaø caùc phoøng ñoïc saùch ôû nhieàu giaùo xöù. Beà Treân cuûa Doøng hieän nay laø Nöõ Tu Cararina Traàn Thò Kim Baûo vaø Doøng coù taát caû 18 thaønh vieân, trong ñoù baûy chò ñaõ khaán troïn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page