Nöõ Tu Ña Minh Tam Hieäp
trôû veà vôùi ñoaøn suûng ban ñaàu
laø phuïc vuï ngöôøi ngheøo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nöõ Tu Ña Minh Tam Hieäp trôû veà vôùi ñoaøn suûng ban ñaàu laø phuïc vuï ngöôøi ngheøo.

Tin BIEÂN HOØA, Vieät Nam (UCAN 23-07-99) -- Toång hoäi cuûa caùc nöõ tu Ñaminh Vieät Nam ñaõ quyeát ñònh trôû veà vôùi ñoaøn suûng ban ñaàu cuûa hoäi doøng baèng caùch taäp trung söù vuï vaøo ñoái töôïng ngöôøi ngheøo ôû caùc giaùo ñieåm vuøng saâu vaø xa. Moät ñaïi bieåu döï toång hoäi laø nöõ tu Teâreâsa Phaïm Thò Oanh noùi vôùi UCA News: "Ñaõ ñeán luùc chuùng toâi phaûi nhaán maïnh trôû laïi ñeán söù vuï bieân cöông, bôûi vì coâng vieäc xaây döïng hay tu söûa nhaø cöûa cuûa doøng khoâng coøn laø yeâu caàu caáp baùch nöõa." Nöõ tu Oanh, 46 tuoåi, noùi: "Chuùng toâi seõ ruùt lui khoûi caùc giaùo xöù maø chuùng toâi ñaõ goùp phaàn phaùt trieån vaø oån ñònh, ñeå ñi ñeán caùc coäng ñoaøn ôû vuøng xa." Hai möôi laêm ñaïi bieåu döï toång hoäi cuûa doøng nöõ Ñaminh Tam Hieäp nhoùm hoïp trong ba tuaàn leã ñaàu thaùng 6 taïi nhaø meï ôû Tam Hieäp, moät thò traán gaàn thaønh phoá Bieân Hoøa, caùch thaønh phoá Saøi Goøn khoaûng 40 km veà phía ñoâng baéc. Moät ñaïi bieåu noùi vôùi UCA News: "Tu só naøo cuõng coù boån phaän truyeàn giaùo, nhöng khuynh höôùng muoán caûi thieän ñôøi soáng cuûa hoäi doøng, muoán moïi nöõ tu ñeàu ñöôïc hoïc haønh vaø nhöõng loâi cuoán theá tuïc khaùc ñaõ taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán söï daán thaân phuïc vuï ngöôøi ngheøo cuûa chuùng toâi." Chò ñaët caâu hoûi: "Neáu chuùng toâi môû moät tröôøng maãu giaùo, chuùng toâi phaûi töï hoûi lieäu coù ñoäng cô naøo khaùc ñaèng sau moät dòch vuï nhö theá khoâng? Phaûi chuùng toâi toaøn taâm toaøn yù giaùo duïc treû em hay ñoù chæ laø phöông tieän kieám soáng cho hoäi doøng?" Nöõ tu Oanh cho bieát moät trong nhöõng nghò quyeát cuûa toång hoäi laø nhaèm cuûng coá khaû naêng cuûa nöõ tu veà muïc vuï giaùo lyù taïi giaùo xöù. Toång hoäi cuõng quyeát ñònh caùc nöõ tu treû ñöôïc huaán luyeän vöõng vaøng. Theo chò, giaûng thuyeát laø nhieäm vuï coát loõi cuûa ñoaøn suûng Ña Minh, neân moïi thaønh vieân cuûa doøng phaûi coù kieán thöùc ñaày ñuû veà Kinh Thaùnh vaø tín lyù Coâng Giaùo ñeå coù theå rao giaûng lôøi Chuùa cho moïi ngöôøi thuoäc moïi taàng lôùp trong xaõ hoäi. Nöõ tu cho bieát theâm caùc ñaïi bieåu döï toång hoäi ñaõ ñöôïc thaùch thöùc phaûi suy nghó veà caâu hoûi "Lieäu söï hieän dieän cuûa nöõ tu Ñaminh coù yù nghóa gì cho con ngöôøi trong xaõ hoäi Vieät Nam hoâm nay? Caùc ñaïi bieåu ñaõ suy nghó raát nhieàu veà nhöõng yeáu keùm cuûa mình ñeå tìm caùch khaéc phuïc. Nöõ tu giaûi thích: "Baát kyø vaán ñeà gì maø chuùng toâi thaûo luaän, cho duø ñoù laø vaán ñeà quaûn trò, thu nhaäp phuïc vuï ñôøi soáng hay huaán luyeän, ñeàu phaûi ñaùp öùng söù maïng cuûa chuùng toâi sao cho moïi ngöôøi nhaän bieát ñöôïc ñoaøn suûng Ñaminh nôi chuùng toâi." Caùc ñaïi bieåu ñaõ baàu laïi nöõ tu Isabella Traàn Thò Kim Höôøng, 51 tuoåi, laøm Toång Quyeàn trong nhieäm kyø 1999-2003. Toång Hoäi cuõng quyeát ñònh raèng moãi chò coá vaán ñeàu nhaän phuï traùch moät lónh vöïc hoaït ñoäng chaúng haïn nhö huaán luyeän ôû caùc giai ñoaïn theo luaät doøng, huaán luyeän thaàn hoïc, hoaït ñoäng giaùo duïc, hoaït ñoäng toâng ñoà xaõ hoäi hay hoaït ñoäng truyeàn giaùo. Vaên kieän chính thöùc cuûa toång hoäi seõ ñöôïc coâng boá trong moät nghi leã vaøo ngaøy 8-08-99, leã Thaùnh Ñaminh laø ñaáng saùng laäp doøng Thuyeát Giaùo. Moät nguoàn tin cuûa doøng noùi vôùi UCA News ngaøy 21-07-99: "Taát caû caùc nöõ tu ñaõ khaán seõ tieáp nhaän moät baûn vaên kieän chính thöùc cuûa Toång Hoäi, töôïng tröng cho quyeát taâm thöïc thi caùch trung tín caùc quyeát ñònh quan troïng cuûa hoäi doøng." Thoáng keâ môùi nhaát cho thaáy hoäi doøng coù 198 nöõ tu ñaõ khaán, 68 sinh vieân thaàn hoïc vaø 98 thænh sinh. Baûy nöõ tu ñang hoïc thaàn hoïc, Kinh Thaùnh, tu ñöùc hoaëc khoa hoïc xaõ hoäi taïi Roâma, Phaùp vaø Myõ. Nhieàu thænh sinh cuûa doøng ñang laø sinh vieân ñaïi hoïc hoaëc cao ñaúng veà caùc ngaønh coâng taùc xaõ hoäi, taâm lyù hoïc, vaên chöông, baùo chí, quaûn trò kinh doanh hay sö phaïm. Hai nöõ tu ñang laøm coâng taùc tö vaán taâm lyù cho nhöõng ngöôøi coù truïc traëc veà ñôøi soáng gia ñình hoaëc ngöôøi bò beänh HIV/AIDS. Moät nöõ tu laø bieân taäp vieân cuûa tôø "Baûn Tin" cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam. Doøng coù 23 coäng ñoaøn: 16 taïi giaùo phaän Xuaân Loäc, 4 taïi thaønh phoá Saøi Goøn vaø 1 coäng ñoaøn taïi caùc giaùo phaän Ban Meâ Thuoät, Ñaø Laït vaø Long Xuyeân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page