Giaùo phaän mieàn Baéc
qui ñònh chaët cheõ veà vieäc
tuyeån sinh öùng vieân chuûng vieän

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo phaän mieàn Baéc qui ñònh chaët cheõ veà vieäc tuyeån sinh öùng vieân chuûng vieän.

Tin SÔN TAÂY, Vieät Nam (UCAN 20-07-99) -- 50 öùng vieân chuûng vieän, moät con soá kyû luïc, seõ tham döï kyø thi naêm nay tuyeån choïn chín chuûng sinh cuûa giaùo phaän Höng Hoùa ôû mieàn baéc ñeå theo hoïc taïi Ñaïi Chuûng Vieän Haø Noäi. Moät trong 50 öùng vieân seõ tham döï kyø thi tuyeån, vaøo cuoái thaùng naøy, noùi vôùi UCA News nhö sau: "Caùnh cöûa hình nhö kheùp chaët hôn cho caùc öùng vieân ôû ñoä tuoåi 28-30, vì neáu chuùng toâi thi tröôït, chuùng toâi phaûi töø boû ôn goïi laøm Linh Muïc." Chính phuû chæ cho pheùp caùc Ñaïi Chuûng Vieän chieâu sinh moãi hai naêm moät laàn, vaø moät öùng vieân thuoäc giaùo xöù Haø Thaïch cho bieát chuûng vieän Haø Noäi seõ khoâng nhaän nhöõng öùng vieân treân 30 tuoåi. Anh cho bieát anh vaø caùc öùng vieân khaùc ñang tham döï moät khoùa boài döôõng keùo daøi hai thaùng keå töø ngaøy 2-06-99, ñeå chuaån bò cho kyø thi tuyeån taïi Toøa Giaùm Muïc Höng Hoùa ôû Sôn Taây, caùch Haø Noäi 42 km veà phía taây baéc. Moät nguoàn tin Giaùo Hoäi ñòa phöông ñaõ cho UCA News bieát raèng chöông trình boài döôõng naøy goàm caùc moân giaùo lyù, Kinh Thaùnh, giaùo söû vaø ngoaïi ngöõ. Nguoàn tin cho bieát: "Caùc öùng vieân coøn phaûi traûi qua moät cuoäc thi saùt haïch "hoïc thuoäc loøng haøng traêm caâu kinh boån saùng toái" ñuùng theo truyeàn thoáng cuûa giaùo phaän mieàn baéc naøy." Nhieàu öùng vieân noùi raèng hoï döï ñoaùn kyø thi naêm nay seõ laø kyø thi khoù nhaát, coøn anh Giuse Nguyeãn Quoác Sinh, 30 tuoåi, ôû giaùo xöù Yeân Baùi, nhaän xeùt raèng caùc tieâu chuaån tuyeån choïn môùi seõ khieán cho cuoäc tuyeån choïn coù tính ganh ñua nhieàu hôn. Anh cho bieát ñieàu khích leä laø naêm nay taát caû caùc giaùo xöù trong giaùo phaän ñeàu ñöôïc pheùp giôùi thieäu öùng vieân ñeå döï thi, chöù khoâng nhö tröôùc ñaây chæ coù moät soá giaùo xöù môùi ñöôïc giôùi thieäu öùng vieân. Tuy nhieân, ñieàu naøy coù nghóa laø cuoäc ganh ñua "seõ raát quyeát lieät, bôûi vì trung bình moät ngöôøi phaûi choïi naêm ngöôøi." Ñeå ñöôïc tham döï kyø thi naêm nay, caùc öùng vieân ñaõ coù thôøi gian theo ñuoåi ôn goïi töø 3 ñeán 7 naêm taïi giaùo xöù cuûa mình. Boán möôi trong soá 50 öùng vieân ôû ñoä tuoåi 20-30 ñang laø sinh vieân ñaïi hoïc hoaëc cao ñaúng taïi Haø Noäi vaø Sôn Taây. Cha Giuse Nguyeãn Trung Thoaïi phaùt bieåu vôùi caùc öùng vieân tham döï khoùa boài döôõng raèng naêm nay vieäc thi tuyeån vaøo Ñaïi Chuûng Vieän seõ ñöôïc tieán haønh nhö kyø thi tuyeån sinh vaøo ñaïi hoïc. Cha Thoaïi, 55 tuoåi, chuyeân lo veà ñaøo taïo ôn goïi cuûa giaùo phaän Höng Hoùa trong hôn 20 naêm qua, noùi: "Naêm nay, chuùng toâi coù soá löôïng öùng vieân ñoâng nhaát tham döï thi tuyeån, keå töø khi Ñaïi Chuûng Vieän Haø Noäi môû cöûa laïi naêm 1988, vaø soá öùng vieân naøy chæ chieám 1/3 trong soá 150 döï tu. Giaùo phaän toå chöùc khoùa boài döôõng vaø kyø thi trong muøa heø ñeå khoâng aûnh höôûng tôùi chöông trình hoïc taäp vaên hoùa taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc hay cao ñaúng. Vieäc tuyeån choïn dieãn ra moät naêm tröôùc khi ñaïi chuûng vieän tuyeån sinh hai naêm moät laàn vôùi laàn keá tieáp döï kieán vaøo naêm 2000. Giaùo phaän Höng Hoùa coù 20 Linh Muïc, trong ñoù moät vò ñi du hoïc, vaø moät nöûa soá Linh Muïc ñaõ giaø yeáu, ít di chuyeån ñöôïc nhieàu nôi ñeå laøm muïc vuï. Boán chuûng sinh toát nghieäp Ñaïi Chuûng Vieän naêm 1995 ñang chôø ñöôïc thuï phong Linh Muïc. Chín chuûng sinh ñaõ hoïc xong boán naêm ñaàu tieân, vaø ñang giuùp xöù, theo quy cheá môùi cuûa caùc Ñaïi Chuûng Vieän, tröôùc khi hoïc tieáp hai naêm coøn laïi. Möôøi boán chuûng sinh khaùc ñang hoïc taïi Ñaïi Chuûng Vieän Haø Noäi, vaø trong khoùa môùi seõ coù theâm chín ngöôøi. Vieät Nam coù saùu Ñaïi Chuûng Vieän. Caùc Ñaïi Chuûng Vieän Vinh Thanh vaø Ñaïi Chuûng Vieän Haø Noäi phuïc vuï möôøi giaùo phaän mieàn baéc, trong ñoù coù giaùo phaän Höng Hoùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page