Nhoùm Kòch
giuùp ngöôøi Coâng Giaùo
hieåu roõ hôn veà chuû ñeà Thieân Chuùa Cha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhoùm Kòch giuùp ngöôøi Coâng Giaùo hieåu roõ hôn veà chuû ñeà Thieân Chuùa Cha.

Thaønh Phoá Saøi Goøn, Vieät Nam (UCAN 22-07-99) - Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ xem vôû kòch "Ngöôøi con phung phaù" do moät nhoùm kòch Coâng Giaùo trình dieãn taïi ñaây, noùi raèng vôû kòch giuùp hoï hieåu roõ hôn veà chuû ñeà cuûa naêm nay laø Naêm Thieân Chuùa Cha. OÂng Giuse Nguyeãn Vaên Thaønh, 76 tuoåi, giaùo xöù Vöôøn Xoaøi, quaän 3 noùi: "Vôû kòch dieãn laïi duï ngoân 'Ngöôøi cha nhaân haäu' (Lc 15: 11-32) ñaõ kheùo leùo taïo baàu khí cho buoåi chia seû." OÂng phaùt bieåu vôùi cöû toïa 80 ngöôøi sau khi xem vôû kòch ngaøy 4-07-99 taïi giaùo xöù naøy ôû thaønh phoá Saøi Goøn nhö sau: "Vôùi cuoäc hoäi thaûo xoay quanh chuû ñeà Thieân Chuùa Cha, hình aûnh cuûa ngöôøi cha nhaân haäu ñöôïc minh hoïa baèng vôû kòch dieãn laïi duï ngoân roõ hôn baát cöù baøi giaûng naøo." Cha xöù Pheâroâ Phan Khaéc Töø taùn thaønh yù kieán cuûa oâng khi ngaøi noùi: "Toâi khoâng bieát toâi ñaõ giaûi thích cho giaùo daân cuûa toâi veà duï ngoân naøy trong Kinh Thaùnh bao nhieâu laàn roài, nhöng hoâm nay xem vôû kòch toâi thaät söï xuùc ñoäng." OÂng Gioan Baotixita Trònh Tieán Duõng, 60 tuoåi, giaùo xöù Taân Hoäi, quaän 7, cho bieát baøi hoïc maø oâng hoïc ñöôïc töø vôû kòch laø "moät ngöôøi cha thöïc söï nhaãn naïi, yeâu thöông vaø bieát laéng nghe phaûi xöû söï nhö theá naøo, vì toâi cuõng coù moät ñöùa con phung phaù."

Coâ Teâreâsa Nguyeãn Ngoïc Bích, 28 tuoåi, noùi raèng buoåi chia seû mang laïi cho coâ moät caùch nhìn môùi, vì coâ thöôøng öùng xöû nhö ngöôøi anh caû torng duï ngoân. Coâ giaûi thích: "Toâi coù moät anh trai coù nhieàu taät xaáu, thöôøng veà nhaø xin tieàn. Moät ngaøy noï toâi ñaõ nhaãn taâm khoâng cho anh vaøo nhaø, vaø keå töø ngaøy aáy anh bieán maát." Coâ noùi theâm: "Vieäc daùn nhaõn vaø doàn ngöôøi khaùc vaøo chaân töôøng seõ khoâng giaûi quyeát vaán ñeà gì." Chò Maria Nguyeãn Thò Thanh, 36 tuoåi, giaùo xöù Bình An, quaän 8, noùi: "Ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi ñaõ hieåu ñöôïc moät duï ngoân trong Taân Öôùc qua moät vôû kòch vaø toâi coù dòp chia seû kinh nghieäm cuûa mình." Anh Giuse Nguyeãn Vaên Sinh, 36 tuoåi, ngöôøi ñoùng vai moät trong hai ngöôøi con, cho bieát nhoùm kòch ñaõ taäp döôït nhieàu laàn vaø ñieàu caàn thieát ñeå dieãn hieäu quaû vaãn laø caùi hoàn cuûa mình. Anh giaûi thích: "Chuùng toâi ñaõ dieãn vôû kòch naøy tôùi 100 laàn taïi caùc buoåi tónh taâm ôû nhieàu tu vieän vaø giaùo xöù vaø nhaän thaáy kòch ngheä laø moät coâng cuï toát ñeå chuyeån taûi noäi dung lôøi Chuùa ñeå moïi ngöôøi cuøng caûm nghieäm vaø chia seû vôùi nhau."

Nhoùm kòch mang teân "Rabboni" goàm 30 ngöôøi, hoïp moãi tuaàn moät laàn. Nhoùm coøn tham gia toå chöùc caùc cuoäc traïi daønh cho treû em khuyeát taät vaø con em ôû caùc traïi phong. Linh Muïc Giuse Nguyeãn Vaên Loäc (Tieán Loäc), doøng Chuùa Cöùu Theá, laø linh höôùng cuûa nhoùm, phaùt bieåu vôùi cöû toïa raèng nhoùm kòch ñöôïc thaønh laäp caùch nay 9 naêm do oâng Pheâroâ Traàn Duy Nhieân, moät giaùo daân vaø laø giaûng vieân Ñaïi Hoïc Luaät thaønh phoá Saøi Goøn. OÂng Nhieân thöôøng ñoùng vai ngöôøi cha trong vôû kòch. Cha Tieán Loäc noùi: "Ñaây laø hình thöùc thöû nghieäm vaø neáu thaønh coâng, chuùng toâi seõ laäp theâm vaøi nhoùm nhoû nöõa cuõng vôùi khoaûng 30 ngöôøi, vaø dieãn nhieàu vôû kòch khaùc vaøo chieàu chuû nhaät haøng tuaàn. Toâi hy voïng chaát löôïng seõ cao hôn." Vò Linh Muïc 56 tuoåi giaûi thích raèng caùc vôû kòch do caùc thaønh vieân trong nhoùm vieát vaø trình dieãn phaàn nhieàu döïa vaøo caùc duï ngoân trong Taân Öôùc. Ngaøi noùi: "Ngaøy nay, ngöôøi ta thích soáng thaønh nhoùm nhoû vì ôû ñoù hoï coù theå ñöôïc chaêm soùc vaø hoã trôï laãn nhau, y nhö caùc coäng ñoaøn Kitoâ höõu tieân khôûi cuûa Giaùo Hoäi sô khai." Ngaøi noùi theâm: "Toâi muoán coù theâm caùc nhoùm nhoû bieát söû duïng hình thöùc ngheä thuaät naøy ñeå chia seû lôøi Chuùa vaø trao ñoåi vôùi nhau nhöõng chöùng taù soáng ñoäng." Vôû kòch dieãn laïi duï ngoân veà chuû ñeà "Cha cuûa Ñöùc Gieâsu" laø buoåi sinh hoaït thöù hai trong moät loaït chuû ñeà keùo daøi caû thaùng taïi giaùo xöù Vöôøn Xoaøi ñeå möøng Naêm Thieân Chuùa Cha. Caùc chuû ñeà khaùc laø "Traùi tim ngöôøi meï nôi Thieân Chuùa Cha" do nöõ tu Mai Thaønh doøng Ñöùc Baø trình baøy, "Chöùng töø cuûa moät ngöôøi cha" cuûa Nguyeãn Chính Keát, vaø "Khaùm phaù tình thöông cuûa Chuùa töø caûm nghieäm laøm cha" cuûa Hoaøng Gia Khaùnh. Hai anh Keát vaø Khaùnh laø nhöõng giaùo daân ñang nghieân cöùu veà vaên hoùa vaø Kitoâ Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page