Caùc Nöõ Tu
toát nghieäp Ñaïi Hoïc haïng cao
seõ duøng nhöõng kyõ naêng môùi hoïc
giuùp thaêng tieán xaõ hoäi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Nöõ Tu toát nghieäp Ñaïi Hoïc haïng cao seõ duøng nhöõng kyõ naêng môùi hoïc giuùp thaêng tieán xaõ hoäi.

(VT3156.1035 Ngaøy 9-7-1999) - Thaønh Phoá Saøi Goøn, Vieät Nam (UCAN) -- Caùc nöõ tu toát nghieäp ôû haïng thöù cao cuûa Khoa Phuï Nöõ Hoïc taïi Ñaïi Hoïc Môû-Baùn Coâng thaønh phoá Saøi Goøn cho bieát hoï seõ söû duïng nhöõng kyõ naêng môùi cuûa mình ñeå giuùp ñôõ giôùi treû vaø ngöôøi ngheøo haàu thaêng tieán xaõ hoäi.

Nöõ tu Nguyeãn Thò Thaønh Tin, 33 tuoåi, doøng Chuùa Quan Phoøng, noùi vôùi UCA News ngaøy 7-07-99: "Toâi seõ duøng kieán thöùc vaø kyõ naêng hoïc ñöôïc ñeå giuùp caùc giaùo xöù ngheøo vuøng saâu vuøng xa, vì doøng chuùng toâi khoâng coù nhöõng döï aùn xaõ hoäi to lôùn." Nöõ tu Thaønh Tin ôû thaønh phoá Caàn Thô, vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long, laø nôi coù truï sôû chính cuûa doøng, ñöôïc coâng boá ñaäu thuû khoa cuûa chöông trình Phuï Nöõ Hoïc boán naêm taïi leã toát nghieäp ngaøy 6-07-99.

Nöõ tu Maria Nguyeãn Thò Hoàng Queá, 29 tuoåi, doøng Ñaminh Tam Hieäp, coù teân trong taùm ngöôøi ñoã ñaàu, noùi vôùi UCA News: "Toâi thích nhaát moân tö vaán taâm lyù, phaùt trieån coäng ñoàng vaø kyõ naêng coâng taùc xaõ hoäi nhaát, vaø toâi döï tính duøng caùc kyõ naêng ñaõ hoïc, nhaát laø kyõ naêng laéng nghe, ñeå laøm vieäc vôùi giôùi treû." Nöõ tu giaûi thích: "Toâi öôùc mong taát caû caùc nöõ tu ñeàu ñöôïc cô hoäi hoïc caùc moân lieân quan ñeán xaõ hoäi, vì caùc moân naøy giuùp chuùng ta hieåu caùc vaán ñeà xaõ hoäi ngaøy nay vaø giuùp nhaän ra caùc nhu caàu cuûa xaõ hoäi." Chò cho bieát theâm chò hy voïng caùc beà treân seõ cho pheùp chò laøm vieäc cho trung taâm tö vaán thuoäc Trung Taâm Coâng Taùc Xaõ Hoäi cuûa Hoäi Lieân Hieäp Thanh Nieân Vieät Nam taïi thaønh phoá Saøi Goøn.

Taïi leã toát nghieäp laàn naøy, laàn thöù ba keå töø khi khoa Phuï Nöõ Hoïc ñöôïc thaønh laäp naêm 1992 vôùi caùc chöông trình hoïc veà coâng taùc xaõ hoäi vaø phuï nöõ hoïc, coù 76 ngöôøi toát nghieäp, trong ñoù 23 ngöôøi laø Coâng Giaùo. Trong soá caùc sinh vieân Coâng Giaùo toát nghieäp, 10 ngöôøi laø giaùo daân vaø 13 ngöôøi laø tu só thuoäc caùc tu hoäi ñôøi hay caùc hoäi doøng. Hôn 30 sinh vieân toát nghieäp laø caùn boä phuï nöõ cuûa Hoäi Lieân hieäp Phuï Nöõ, toå chöùc quaàn chuùng lôùn nhaát taïi Vieät Nam.

Taïi leã beá giaûng, giaùo sö Leâ Theá Doõng, hieäu tröôûng ñaïi hoïc, noùi: "Khoa phuï nöõ hoïc khoâng coù nhieàu sinh vieân, nhöng ñoùng goùp nhieàu vaøo söï phaùt trieån cuûa ñaïi hoïc chuùng ta vaø cuûa xaõ hoäi." OÂng noùi theâm: "Ñaây laø khoa duy nhaát treân toaøn quoác daïy moân coâng taùc xaõ hoäi vaø phuï nöõ hoïc, vaø coù nhieàu quan heä quoác teá." Nhieàu toå chöùc phi chính phuû cuûa Anh Quoác, Canada, Phaùp, Thuïy Ñieån vaø Hoa Kyø hoã trôï phaân khoa naøy. OÂng nhaéc nhôû caùc sinh vieân toát nghieäp: "Kieán thöùc maø caùc baïn ñaõ hoïc chæ laø neàn taûng ban ñaàu ñeå caùc baïn ñoùng goùp vaøo phaùt trieån xaõ hoäi. Caùc baïn coøn phaûi bieát daán thaân vaø thaäm chí hy sinh nöõa."

Tieán só Thaùi Thò Ngoïc Dö, tröôûng khoa Phuï Nöõ Hoïc, noùi: "Coâng taùc xaõ hoäi vaø phuï nöõ hoïc ñaõ daàn daàn ñöôïc coâng nhaän laø nhöõng moân hoïc rieâng bieät taïi ñaïi hoïc." Theo baø, caùc moân naøy coù theå ñöôïc vaän duïng vaøo caùc chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo, ñeà cao coâng baèng xaõ hoäi vaø phaùt trieån beàn vöõng, cuõng nhö vaøo tieán trình coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc.

Trong soá caùc phuï huynh, thaân nhaân vaø baïn höõu hieän dieän trong leã toát nghieäp coù moät soá nöõ tu doøng Chuùa Quan Phoøng vaø caùc doøng nöõ Ña Minh Tam Hieäp vaø Thaùi Bình; caùc chò maëc aùo doøng vaø ñaõ böôùc leân leã ñaøi taëng hoa chuùc möøng cho caùc chò em cuûa mình ñöôïc trao baèng toát nghieäp vaø phaàn thöôûng. Vaên phoøng giaùo vuï cuûa khoa cho bieát khoaûng 930 sinh vieân ñaõ ñaêng kyù hoïc keå töø khi khoa ñöôïc thaønh laäp naêm 1992, trong ñoù khoaûng 320 sinh vieân laø Coâng Giaùo maø nhieàu ngöôøi laø nöõ tu. Trung bình moãi naêm coù 100 sinh vieân ñaêng kyù theo hoïc ôû khoa Phuï Nöõ Hoïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page