Tuaàn tónh taâm
trong Noäi Thaønh Vatican

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tuaàn tónh taâm trong Noäi Thaønh Vatican.

Vatican - 3.03.98 - Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø cuûa caùc giaùo só caáp cao trong Giaùo Trieàu tieáp tuïc.

Trong hai baøi suy tö chieàu thöù Hai 2/03/98, Ñöùc Hoàng Y Korec, vò giaûng thuyeát, ñaõ trình baøy veà: maàu nhieäm cuûa söï döõ maø chuùng ta goïi laø toäi loãi. Vôùi söï loãi phaïm, con ngöôøi phaûn Thieân Chuùa vaø muoán trôû thaønh Thieân Chuùa. Toäi loãi ñaõ vaø coøn ñang gaây neân bieát bao haäu quaû khoác haïi treân theá giôùi vaø trong lòch söû, caùch rieâng trong theá kyû 20 naøy, khi hai "keû ñoäc taøi" , töùc toäi loãi vaø ngöôøi phaïm toäi phaûn boäi), baét ñaàu coi mình nhö laø moät vì Thieân Chuùa cuøng vôùi bao haäu quaû: phoøng gieát ngöôøi baéng khí ñoát, nha tuø, traïi taäp trung, vaân vaân...

Ñöùc Hoàng Y giaûng thuyeát keå laïi nhöõng haäu quaû kinh khuûng taïi Tieäp Khaéc cuûa ngaøi töø naêm 1948 ñeán 1988: 97 ngaøn ngöôøi bò giam tuø bò coi laø keû thuø cuûa cheá ñoä vaø Nhaø Nöôùc; 300 ngaøn trong caùc traïi khoå sai; moät trieäu 200 ngaøn bò tra vaán; 250 ngaøn bò xöû. Trong caùc ngöôøi bò giam tuø coù 200 linh muïc, 6 giaùm muïc, bò xöû ñaõi caùch taøn nhaãn.

Ngaøy nay - Ñöùc Hoàng Y Korec noùi - caùm doå veà xaây moät thôøi ñaïi môùi ("New Age") khoâng coù Thieân Chuùa, ñang trôû laïi.

Trong baøi giaûng saùng thöù Ba 3/03/98, Ñöùc Hoàng Y trình baøy maàu nhieäm cuûa ñôøi soáng Chuùa Kitoâ. Nôi Chuùa Kitoâ, chöông trình cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa ñöôïc thöïc hieän. Tình yeâu Thieân Chuùa trôû neân höõu hình nôi Chuùa Gieâsu, baèng lôøi noùi vaø vieäc laøm. Caùc hoaït ñoäng cuûa Chuùa Kitoâ khoâng phaûi chæ thuoäc veà quaù khöù, maø tieáp tuïc maõi maõi trong Giaùo Hoäi vaø trong caùc Bí Tích.


THÔØI SÖÏ: Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma

THÔØI SÖÏ . Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma.

Theo truyeàn thoáng töø ñôøi Ñöùc Pio XI (1922-1939) , Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø cuûa caùc vò Giaùo só caáp cao trong Giaùo Trieàu, töø luùc thaønh laäp ñeán nay, ñaõ ñöôïc aán ñònh vaøo Chuùa Nhaät thöù nhaát Muøa Voïng. Nhöng roài sau ñoù, Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) dôøi vaøo Chuùa Nhaät thöù nhaát Muøa Chay vaø keát thuùc vaøo saùng thöù Baûy tieáp theo. Trong tuaàn tónh taâm, taát caû caùc buoåi tieáp kieán rieâng vaø buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn ngaøy thöù Tö ñeàu ñình chæ.

Vò giaûng tuaàn tónh taâm do chính ÑTC löïa choïn trong caùc vò giaùo só noåi tieáng veà thoâng thaùi vaø nhaân ñöùc töø nhieàu nôi treân theá giôùi. Moãi ngaøy 4 baøi suy nieäm: saùng hai baøi, chieàu hai baøi, vaø baèng tieáng YÙ. Naêm ngoaùi (1997), Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray ñöôïc choïn ñeå höôùng daãn tuaàn tónh taâm. Chính Ñöùc Karol Wojtyla, khi coøn laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia, ñaõ ñöôïc Ñöùc Phaoloâ VI môøi giaûng tuaàn tónh taâm cho Giaùo Trieàu. Naêm nay Ñöùc Hoàng Y Chryzostom Korec, ngöôøi Slovak, Giaùm muïc Giaùo Phaän Nitra, moät giaùo phaän coå kính nhaát cuûa mieàn Trung-Ñoâng AÂu, ñöôïc thaønh laäp töø theá kyû thöù IX, (Ñöùc Hoàng Y Korec) ñöôïc chæ dònh giaûng tuaàn tónh taâm taïi Vatican veà ñeà taøi "Chuùa Kitoâ hoâm qua, hoâm nay vaø ñôøi ñôøi vaãn laø moät" (Thö göûi cho ngöôøi Do thaùi 13, 8). Tuyeân boá treân ñaøi Vatican, Ñöùc Hoàng Y Korec noùi: "Boån phaän cuûa Giaùo Hoäi, cuûa Giaùo Trieàu Roma, cuûa moãi moät ngöôøi trong chuùng ta cuõng laø moät: ñoù laø chieáu doïi baèng lôøi noùi vaø minh chöøng baèng ñôøi soáng cho chaân lyù naøy laø: Chuùa Kitoâ hoâm qua, hoâm nay vaø ñôøi ñôøi vaãn laø moät, cho caùc daân toäc maø chuùng ta tieáp xuùc".

Ñöùc Hoàng Y Chryzostom Korec, thuoäc Doøng Teân, naêm nay 74 tuoåi. Cuoäc ñôøi cuûa ngaøi laø moät cuoäc ñôøi "ba chìm baåy noåi chín leânh ñeânh" döôùi cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn taïi Tieäp Khaéc (luùc Tieäp Khaéc vaãn coøn laø moät nöôùc, chöa chia thaønh hai quoác gia nhö hieän nay: Coäng Hoøa Tcheøque vaø Coäng Hoøa Slovak). Ngaøi ñöôïc phong giaùm muïc "chui" (thaàm kín) töø naêm 1951. Trong 39 naêm trôøi, luùc ôû tuø, khi taïi ngoaïi vôùi nhöõng coâng vieäc laøm khoâng ai löu yù ñeán.

Naêm 1970, Ñöùc Hoàng Y bò aùn tuø 12 naêm vaø luoân luoân bò coâng an kieåm soaùt. Ngaøi ñaõ phaûi laøm nhöõng coâng vieäc raát taàm thöôøng, nhö söûa chöõa thang maùy. Ngaøi töï haøo raèng: duø trong nhöõng hoaøn caûnh voâ cuøng khoù khaên, ngaøi ñaõ coù theå phong chöùc "chui" ñöôïc 150 linh muïc thuoäc caùc Doøng Tu. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Cuoäc baùch haïi vaø ñaøn aùp taïi Tieäp khaéc, caùch rieâng taïi mieàn Slovak (nôi coù ñoâng ngöôøi Coâng Giaùo hôn caùc mieàn khaùc cuûa Tieäp Khaéc) döõ doäi hôn caû saùnh vôùi caùc nöôùc Ñoâng AÂu khaùc cuõng ñöôùi cheá ñoä coäng saûn.

Ñöùc Hoàng Y Korec nhaán maïnh raèng: cheá ñoä Maùc xít ñaõ giaùo duïc hai theá heä veà thuyeát voâ thaàn, khoâng nhöõng ñaõ phaù huûy neàn giaùo duïc vaø truyeàn thoáng Coâng Giaùo, maø coøn huûy dieät con ngöôøi trong taän thaâm taâm. Ngaøi noùi: "Trong caùc cuoäc chaát vaán cuûa coâng an, toâi ñaõ nhaéc laïi vôùi hoï nhieàu laàn raèng: Kitoâ giaùo khoâng phaûi laø moät cô cheá, hay moät lyù thuyeát, maø laø moät bieán coá cuûa söï soáng vaø söï cheát; vaø chæ coù ñöùc tin môùi coù theå ñem laïi caâu traû lôøi chính xaùc maø thoâi".

Ñöùc Hoàng Y coøn thuaät laïi nhöõng giôø phuùt suy tö, caàu nguyeän laâu daøi trong nhöõng naêm soáng trong nhaø giam: troø chuyeän vôùi caùc baïn ñoàng nghieäp, daâng thaùnh leã "leùn luùt"; röôïu vaø baùnh thaùnh ñöôïc göûi ñeán caùch "leùn luùt" vaø baèng nhieàu caùch khaùc nhau . Dó nhieân thaùnh leã khoâng theå keùo daøi nhö moät buoåi leã cöû haønh coâng khai theo ñuùng phuïng vuï. Lôøi truyeàn pheùp laø phaàn coát yeáu cuûa thaùnh leã. Trong nhöõng naêm ñöôïc taïi ngoaïi, Ñöùc Cha cö nguï taïi moät caên phoøng nhoû ôû thaønh phoá Bratislava (thuû ñoâ Slovak hieän nay). Ngaøi tieáp xuùc leùn luùt giôùi treû, caùc gia ñình vaø caùc giaùo lyù vieân; an uûi vaø khích leä hoï can ñaûm trong ñöùc tin. Ngaøi cho bieát: nhieàu laàn ñeå traùnh söï kieåm soaùt cuûa coâng an, ngaøi duøng moät oáng daøi, ñeå noùi vôùi caùc ngöôøi muoán gaëp ngaøi, hoaëc môû maùy phaùt thanh nho nhoû, ñeå caûn trôû vieäc ghi aâm cuûa coâng an. Baèng caùch naøy, caùch khaùc, ngaøi ñaõ coù theå giuùp ñôõ tinh thaàn vaø cuûng coá ñöùc tin cuûa nhieàu ngöôøi.

Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi baùch haïi, ñaøn aùp Giaùo hoäi, Ñöùc Hoàng Y tuyeân boá: "Ngaøi nuoâi döôõng taâm tình tha thöù, vaø tha thöù thaønh thöïc. Khoâng moät giaän döõ, thuø gheùt naøo caû. Toâi luoân luoân caàu nguyeän cho hoï, vì hoï ñaõ laøm cho toâi neân gioáng caùch naøo ñoù vôùi Chuùa Gieâsu chòu ñau khoå."

Naêm 1989 vaø 1990, cheá ñoä coäng saûn Trung-Ñoâng AÂu vaø böùc töôøng Berlin suïp ñoå, Ñöùc Cha Korec ñöôïc hoaøn toaøn töï do. ÑTC Gioan Phaoloâ II boå nhieäm ngaøi laøm giaùm muïc giaùo phaän Nitra vaø naêm 1991 vinh thaêng Hoàng Y. Thaùng 7 naêm 1995, ÑTC ñaõ vieáng thaêm muïc vuï Coäng Hoøa Slovak. Giaùo Hoäi Slovak, sau nhöõng naêm bò baùch haïi, nay laø moät Giaùo Hoäi coù theå noùi ñang thôøi kyø phuïc höng maïnh meõ, nhieàu ôn keâu goïi linh muïc vaø taän hieàn hôn caùc quoác gia mieàn Trung-Ñoâng AÂu.

Trong giôø ñoïc kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät ñaàu Muøa Chay, ÑTC ñaõ xin caàu nguyeän cho Tuaàn Tónh Taâm. Ngaøi noùi: "Toâi xin anh chò em caàu nguyeän cho toâi vaø toâi cuõng khuyeân moïi ngöôøi, laø tuøy caùc daán thaân cuûa vieäc laøm vaø gia ñình, haõy tìm ra nhöõng giôø phuùt yeân laëng vaø tónh taâm, ñeå laéng nghe tieáng Chuùa; tieáng Chuùa coù theå lieàu bò boùp ngheït trong quay cuoàng cuûa coâng vieäc haèng ngaøy".


Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma

Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma.

Vatican - 02.03.98 - Töø chieàu Chuùa Nhaät 01 ñeán thöù Baûy 7 thaùng 3 naêm 1998, ÑTC vaø caùc Giaùo Só caáp cao trong Giaùo Trieàu Roma tham döï Tuaàn Tónh Taâm, do Ñöùc Hoàng Y Chryzostom Korec, ngöôøi Slovak, giaûng.

Truyeàn thoáng cuûa Tuaàn Tónh taâm trong Vatican coù töø thôøi Ñöùc Pio XI (1922-1939). Ngaøy 20.12.1929, Kim Khaùnh Linh Luïc cuûa ÑTC, ngaøi cho coâng boá Thoâng Ñieäp "Mens Nostra", trong ñoù, sau khi suy tö veà söï quan troïng cuûa vieäc tónh taâm, ngaøi ñaõ quyeát ñònh haèng naêm trong Vatican phaûi coù moät tuaàn tónh taâm. Vaø töø ñoù, tuaàn tónh taâm ñöôïc dieãn ra vaøo Chuùa nhaät thöù nhaát Muøa Voïng.

Naêm 1962, thay vì Tuaàn Tónh Taâm chung, Ñöùc Gioan 23 töï tónh taâm moät mình trong Thaùp San Giovanni trong Vöôøn Vatican, ñeå chuaån bò Coâng Ñoàng chung Vatican 2. Ñöùc Phaoloâ VI aán ñònh laïi Tuaàn tónh taâm taïi Vatican vaøo Chuùa Nhaät thöù nhaát Muøa Chay, vaø vaãn giöõ nhö vaäy cho tôùi nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page