Tuaàn tónh taâm
trong Noäi Thaønh Vatican
Baøi giaûng Tónh Taâm cuûa ÑHY Korec

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi suy nieäm cuûa Ñöùc Hoàng Y Korec daønh cho Tuaàn Tónh Taâm cuûa ÑTC vaø cuûa caùc vieân chöùc Giaùo Trieàu Roma.

Vatican - 5.3.98 - Chieàu thöù Tö, 4/03/98, Ñöùc Hoàng Y Korec, vò giaûng thuyeát, ñaõ trình baøy veà ñeà taøi: "Beân caïnh nhieàu khoå cöïc cuûa theá giôùi naøy vaø beân caïnh caû nhöõng khoù khaên cuûa Giaùo Hoäi, Chuùa vaãn luoân khôi ñoäng leân trong Giaùo Hoäi nhöõng chöùng nhaân ñöôïc linh ñoäng bôûi Tình Yeâu".

Ñöùc Hoàng Y noùi tieáp:
"Giaùo hoäi luoân luoân caàn ñeán nhöõng chöùng nhaân tröôûng thaønh vaø coù xaùc tín veà söï hieän dieän soáng ñoäng cuûa Chuùa Kitoâ giöõa theá giôùi ngaøy nay. Nhöõng chöùng nhaân khoâng sôï haõi, nhöõng chöùng nhaân bieát choáng laïi nhöõng aùp löïc vaø nhöõng caùm doã quyeán ruõ cuûa ñôøi soáng taân tieán ngaøy nay, vôùi söùc maïnh hieäu nghieäm cuûa ñöùc tin, moät ñöùc tin ñöôïc linh ñoäng bôûi tình yeâu vaø bôûi nieàm hy voïng. Chuùa Kitoâ ñaõ maïc khaûi Thieân Chuùa nhö Ngöôøi Cha luoân luoân lo laéng veà ngöôøi laønh cuõng nhö keû döõ. Ngöôøi tín höõu khoâng ñöôïc troán traùnh khoûi theá gian, nhöng phaûi lo laéng ñeán con ngöôøi vaø hoaït ñoäng ñeå xaây döïng moät theá giôùi baèng ñöùc tin vaø baèng tình yeâu thöông."

Ñöùc Hoàng Y noùi ñeán daán thaân truyeàn giaùo: coâng vieäc truyeàn giaùo phaûi ñöôïc nuoâi döôõng baèng lôøi caàu nguyeän: "Caùc con haõy chieáu doïi aùnh saùng tröôùc maët moïi ngöôøi". Haønh ñoäng vôùi tö caùch laø moät vò toâng ñoà, theo Ñöùc Hoàng Y, töùc laø chieáu doïi aùnh saùng. Nhöng vieäc truyeàn giaùo phaûi baét nguoàn töø vieäc caàu nguyeän. Con ngöôøi khoâng phaûi chæ laø ngöôøi anh em vui tính, deã thöông hoaëc moät ngöôøi chò em yeâu quí thuoäc nhoùm nhoû beù rieâng cuûa mình. Con ngöôøi cuõng laø moät ngöôøi ích kyû, cuõng töï kieâu töï cao, cuõng coù theå laø moät Giuda phaûn boäi nöõa. Vì theá, söùc rieâng cuûa mình khoâng ñuû. Chæ mình Thieân Chuùa coù theå giuùp ñôõ chuùng ta vaø coù theå yeâu thöông con ngöôøi. Chuùa Gieâsu ñaõ noùi roõ: "Khoâng coù Cha caùc con khoâng theå laøm ñöôïc gì caû". Ngaøi ñaõ noùi moät laàn cho taát caû moïi laàn vaø lôøi Ngaøi coù giaù trò moïi thôøi ñaïi. Nhöõng vieäc hoaøn toaøn coù tính caùch loaøi ngöôøi: dieãn vaên, chöông trình, vaên phoøng, toå chöùc... khoâng coù giaù trò gì caû, neáu khoâng coù vieäc tieáp xuùc vôùi Maàu Nhieäm, neáu khoâng coù moái lieân heä thaân maät vôùi Chuùa Kitoâ, Ngaøi laø Tình Yeâu vaø laø Söï soáng. Minh chöùng Chuùa nhö nhöõng ngöôøi ñöôïc sai ñi, nhö nhöõng toâng ñoà, chuùng ta coù theå laøm ñöôïc, chæ nhôø söùc maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn maø thoâi.

Saùng thöù Naêm 5/03/98, trong baøi suy nieäm thöù nhaát, Ñöùc Hoàng Y ñaõ trình baøy veà ñeà taøi: "Thieân Chuùa laø Ñaáng laøm cho moïc leân". Ñöùc Hoàng Y noùi: Rao giaûng Tin Möøng laø moät cuoäc tranh ñaáu vôùi söï döõ vaø vôùi Taø Thaàn: töø bao ngaøn naêm noù phaù huûy nhaân loaïi bò thöông tích bôûi toäi loãi, döôùi nhöõng hình thöùc khaùc nhau: kieâu ngaïo, thuø gheùt... Ngöôøi laõnh Bí Tích Röûa Toäi khoâng töùc khaéc trôû neân thaùnh thieän. Caû nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc röûa toäi roài cuõng vaãn con yeáu ñuoái vaø toäi loãi, vì theá phaûi chieán ñaáu choáng laïi söï döõ vaø coäng taùc vôùi ôn thaùnh Chuùa.

Lòch söû cuûa daán thaân toâng doà khoâng phaûi laø lòch söû cuûa nhöõng chieán thaéng huy hoaøng. Maø laø lòch söû cuûa bieát bao hy sinh vaø cuûa ñöùc aùi, laø lòch söû cuûa Töû Ñaïo. Vinh danh cuûa Giaùo Hoäi khoâng ôû taïi nhöõng chieán thaéng lieân tieáp cuûa con caùi mình, maø ôû trong söï trung thaønh lieân læ cuûa hoï. Vinh danh cuûa Giaùo Hoäi laø tình yeâu soáng ñoäng cuûa Giaùo Hoäi, cuøng vôùi tình yeâu naøy Giaùo Hoäi noã löïc phuïc vuï nhö ngöôøi trung gian trong vieäc cöùu roãi caùc quoác gia, daân toäc. Caùc tín höõu Kitoâ, nhaát laø caùc linh muïc, phaûi nhìn vaøo theá gian vaø vaøo con ngöôøi vôùi con maét cuûa Chuùa Kitoâ vaø yeâu thöông hoï vôùi tình yeâu thöông cuûa Ngaøi. Trong theá giôùi ngaøy nay khoâng phaûi chæ coù söï döõ hoaønh haønh, nhöng coøn coù Thaàn Khí cuûa Thieân Chuùa, Chuùa Thaùnh Thaàn, Thaàn Chaân Lyù vaø Söùc Maïnh. Caû ngaøy nay nöõa, lôøi cuûa Chuùa Gieâsu vaãn coù giaù trò: "Caùc con haõy tín nhieäm, vì Cha ñaõ chieán thaéng theá gian".

Trong baøi suy nieäm thöù hai, cuõng vaøo saùng thöù Naêm 5/03/98, Ñöùc Hoàng Y Korec giaûi thích "Maàu Nhieäm Con Ngöôøi cuûa Chuùa Kitoâ". Luoân luoân trong moïi thôøi ñaïi ngöôøi ta löu yù nhieàu ñeán "Con Ngöôøi cuûa Chuùa Kitoâ", caû ngaøy nay cuõng vaäy. Thaäm chí caùc ngöôøi voâ thaàn cuõng töï ñaët nhöõng caâu hoûi veà Ngaøi. Ñaây laø ñaáu hieäu noùi leân raèng Chuùa Kitoâ hieän dieän trong neàn vaên hoùa cuûa chuùng ta vaø Ngaøi can thieäp vaøo ñôøi soáng cuûa chuùng ta. Khoâng ai nhö Ngaøi ñaõ daùm noùi vôùi theá giôùi: "Ta laø Caây nho, caùc ngöôøi laø caønh nho... Caùc ngöôøi haõy ôû laïi trong tình yeâu cuûa Ta". Vì theá, giôùi haïn Chuùa Gieâsu vaøo taàm möùc hoaøn toaøn nhaân loaïi cuûa moät nguôøi toát laønh, thì quaû thaät laø noùi quaù ít, khoâng ñuû.

Neáu coù nhöõng nhaø thaàn hoïc nghó nhö vaäy, thaät laø ñaùng tieác, ñaùng than phieàn. Ñöùc Hoàng Y keát thuùc: Nhaân loaïi ñaõ soáng hai traän baõo kinh khuûng cuûa lòch söû (ñeä nhaát vaø ñeä nhò theá chieán) vaø caùc daân toäc töï hoûi: mai ñaây seõ ra sao? Caùc vò laõnh ñaïo caùc quoác gia hoïp nhau, thaûo luaän, kyù thoûa öôùc. Nhöng moät tieáng noùi duy nhaát seõ coù theå ñem laïi hoøa bình vaø baûo veä hoøa bình treân theá giôùi naøy laø tieáng noùi cuûa Chuùa Gieâsu. Ngaøi ñaõ noùi: "Ta laø Ñöôøng Ñi, laø Söï Thaät vaø laø Söï Soáng". Ñaây laø chính tieáng noùi cuûa Ñaáng ñang ôû giöõa chuùng ta vaø trong chuùng ta, trong Giaùo Hoäi cuûa Ngaøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page