Tuaàn tónh taâm
trong Noäi Thaønh Vatican
Baøi giaûng Keát Thuùc Tónh Taâm cuûa ÑHY Korec

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma.

Vatican - 7.03.98 - Vôùi baøi giaûng sau cuøng veà hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Giaùo Hoäi, tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø cuûa caùc vieân chöùc caáp cao trong Giaùo Trieàu keát thuùc saùng thöù Baåy muøng 7/03/98.

Trong baøi suy nieäm cuoái cuøng, Ñöùc Hoàng Y Korec noùi: Chuùa Thaùnh Thaàn luoân luoân hoaït ñoäng trong Giaùo Hoäi. Söï hieän dieän vaø haønh ñoäng cuûa Ngoâi Ba Thieân Chuùa khoâng phaûi chæ coù luùc khôûi ñaàu lòch söû Giaùo Hoäi maø thoâi, nhöng coøn laø moät thöïc taïi luoân luoân soáng ñoäng caû ngaøy nay nöõa, moät thöïc taïi khoâng keùm kyø dieäu, khoâng keùm saâu xa vaø khoâng keùm laï luøng, nhö ñaõ xaåy ra trong coäng ñoàng ñaàu tieân cuûa caùc moân ñeä. Caû ngaøy nay nöõa, giöõa söï khoâ khan nguoäi laïnh cuûa theá gian, coøn bieát bao ngöôøi, trong yeân laëng cuûa caùc tu vieän vaø cuûa caùc gia ñình, giöõ ñöôïc ngoïn löûa noùng saùng cuûa lôøi caàu nguyeän vaø söï toân kính saâu xa ñoái vôùi Thieân Chuùa. Bieát bao söï trung thaønh voâ hình vaø aån giaáu ngaøy nay hieän coù nôi chuùng ta, bieát bao loøng nhaân haäu voâ vò lôïi vaø söï can ñaûm maïnh meõ nôi chuùng ta; bieát bao söùc maïnh taâm hoàn trong yeân laëng moãi ngaøy chu toaøn boån phaän cuûa ngöôøi meï gia ñình, cuûa ngöôøi y taù trong caùc beänh vieän hoaëc cuûa caùc thöøa taùc vieân nôi baøn thôø. Bieát bao taâm hoàn bình thaûn vaø vui möøng caû ngaøy nay nöõa soáng trong theá gian, bieát bao lôøi tuyeân xöng ñöùc tin, tuyeân xöng chaân lyù maø khoâng ñoàng loõa vôùi thuø ñòch cuûa Thieân Chuùa, cuûa Giaùo Hoäi!.

Trong baøi suy nieäm cuoái cuøng saùng thöù Baåy muøng 7/03/98, Ñöùc Hoàng Y Korec ñaõ nhaéc laïi kinh nghieäm rieâng cuûa ngaøi trong thôøi kyø bò baùch haïi döôùi cheá ñoä coäng saûn. Ngaøi noùi: "Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ laø söùc maïnh cuûa chuùng toâi vaø laø söï an uûi cuûa chuùng toâi. Ngaøi linh doäng giôùi treû vaø caùc gia ñình trong ñöùc tin vaø höôùng daãn hoï nhieàu luùc cho ñeán vieäc hy sinh hoaøn toaøn baûn thaân; caùc linh muïc, caùc tín höõu trong tuø ñöôïc kieân cöôøng caùch laï luøng. Vaø sau ñoù, haàu nhö moät pheùp laï Ngaøi giuùp chuùng toâi laáy laïi ñöôïc töï do, vaø giôø ñaây Ngaøi giuùp chuùng toâi canh taân ñôøi soáng giöõa caùc ñoå naùt. Chuùng toâi coù nhaät baùo, xuaát baûn saùch vôû, caùc phong traøo Kitoâ cho caùc treû em , cho thanh nieân vaø cho caùc gia ñình. Taát caû caùc doøng tu ñeàu ñöôïc phuïc höng vaø ñang hoaït ñoäng moät caùch laï luøng. Taïi Slovak chuùng toâi ñaõ laäp ñöôïc 130 tröôøng Coâng Giaùo. Sau thôøi gian baùch haïi, Chuùa Thaùnh Thaàn ñang giuùp chuùng toâi göûi caùc linh muïc ñeán taän Novosibirsk, beân Nga-Siberia, vaø ñeán caùc nöôùc khaùc nöõa. Khi nhaéc laïi coâng vieäc naøy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, chuùng toâi khoâng coù nhöõng "taâm tình cuûa ngöôøi ñaéc thaéng", nhöng vì chuùng toâi muoán nuoâi döôõng nieàm hy voïng nhieàu hôn nöõa".

Ñöùc Hoàng Y keát thuùc baøi giaûng baèng kinh cuûa ÑTC ñaõ soaïn daâng kính Chuùa Thaùnh Thaàn, ñeå "xin Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn nhaân loaïi nhaän bieát Chuùa Gieâsu Thaønh Nagiaret laø Chuùa cuûa vinh quang, laø Ñaáng Cöùu Chuoäc theá gian, laø söï thöïc hieän ñaày ñuû cuûa lòch söû".

Sau baøi giaûng cuoái cuøng, ÑTC caát kinh "Magnificat" (Linh hoàn toâi chuùc tuïng Chuùa). Roài ngaøi caûm ôn vò giaûng thuyeát vaø nhaéc laïi ñeà taøi chung cuûa Tuaàn Tónh Taâm vöøa keát thuùc, ñeà taøi cuõng theo loä trình cuûa vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000: "Chuùa Kitoâ hoâm qua, hoâm nay vaø ñôøi ñôøi". ÑTC baøy toû söï caûm phuïc khoâng nhöõng veà caùc ñieàu Ñöùc Hoàng Y ñaõ noùi leân trong tuaàn vöøa qua, nhöng nhaát laø veà chöùng taù cuûa ngaøi trong nhöõng naêm khieáp sôï cuûa cheá ñoä coäng saûn, khi ngaøi trôû neân nhö ñieåm tham khaûo cho caùc linh muïc vaø giaùo daân, moät chöùng taù ñaõ thaáy xuaát hieän roõ raøng trong caùc baøi suy nieäm trình baøy, baèng caùch ñem ñeán cho caùc baøi ñoù moät tính caùch rieâng bieät cuûa kinh nghieäm ñaõ soáng nôi baûn thaân cuûa ngaøi. ÑTC noùi vôùi taát caû vò tham döï tuaàn tónh taâm:

"Giôø ñaây, nhö Maisen töø nuùi xuoáng, nôi oâng ñaõ gaëp ñöôïc veû xinh ñeïp haáp daãn vaø ñaùng kính sôï cuûa Thieân Chuùa, caû chuùng ta nöõa chuùng ta trôû laïi thung luõng, trôû laïi coâng vieäc haèng ngaøy, ñeå rao giaûng caùc vieäc kyø dieäu maø chuùng ta ñaõ chieâm ngöôõng. Vò giaûng thuyeát ñaõ nhaéc laïi cho chuùng ta raèng chuùng ta coù theå, trong coâng vieäc naøy, caäy nhôø vaøo söï naâng ñôõ cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Chính nhôø hoaït ñoäng, hoaït ñoäng aâm thaàm nhöng quyeàn pheùp, cuûa Ngoâi Ba Thieân Chuùa, Giaùo hoäi coù theå tieáp tuïc thöøa taùc vuï cuûa mình vôùi Loøng tín thaùc baát di dòch, baèng vieäc rao giaûng cho caùc theá heä keá tieáp treân maët ñaát naøy: "Chuùa Kitoâ luoân luoân laø moät, hoâm qua, hoâm nay vaø ñôøi ñôøi".

ÑTC ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi vaø ngay sau ñoù ngaøi tieáp rieâng vò Giaûng Phoøng, Ñöùc Hoàng Y Chryzostom Korec.


Back to Radio Veritas Asia Home Page