Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh
9/04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh cuûa ÑTC taïi Roma.

Coù Hai bieán coá quan troïng ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II cöû haønh ngaøy hoâm qua, thöù Naêm Tuaàn Thaùnh 9/04/1998 taïi Roma. Tröôùc heát, vaøo luùc 9:30 saùng, ÑTC cöû haønh Thaùnh Leã Laøm Pheùp Daàu Thaùnh, beân trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, cuøng vôùi caùc vò Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc vaø Giaùm Muïc laøm vieäc taïi Roma vaø khoaûng 1 ngaøn linh muïc, cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC. Cuõng coù maët thaät ñoâng caùc tín höõu tham döï thaùnh leã, ñöùng chaät caû beân trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Vaø bieán coá thöù hai laø Thaùnh Leã Tieäc Ly vaøo luùc 5:30 chieàu theo giôø Roma, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ, nhaø thôø chính toøa cuûa Vò Giaùm Muïc Roma.

Giaây phuùt caûm ñoäng nhaát cuûa Thaùnh Leã Daàu ban saùng laø giaây phuùt taát caû caùc linh muïc hieän dieän laëp laïi lôøi theà höùa cuûa chöùc linh muïc, tröôùc maët ÑTC. Giaûng trong thaùnh leã, tröôùc heát, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán Chuùa Gieâsu Kitoâ nhö laø Ñaáng ñöôïc Thieân Chuùa Cha xöùc daàu, vaø sai ñi thi haønh söù maïng cöùu roãi. Thaùnh Thaàn Chuùa ngöï xuoáng nôi Toâi, Ngaøi sai toâi ñi rao giaûng tin möøng cho keû ngheøo. Taïi Hoäi Ñöôøng Do Thaùi ôû Nazareth, vaøo khôûi ñaàu söù maïng rao giaûng, Chuùa Gieâsu ñaõ long troïng xaùc nhaän lôøi tieân tri treân cuûa Isaia, ñöôïc thöïc hieän nôi chính mình.

Taát caû nhöõng vò ñaõ ñöôïc xöùc daàu laøm Vua, laøm Tieân Tri, laøm Tö Teá, trong cöïu öôùc, ñeàu quy höôùng veà Ñaáng Ñöôïc Xöùc Daàu Duy Nhaát vaø Vónh Vieãn cuoái cuøng laø Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Ñöôïc Xöùc Daàu cuûa Thieân Chuùa Cha. ÑTC môøi goïi moïi ngöôøi, trong ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh, ngaøy cuûa Bí Tích Thaùnh Theå vaø Bí Tích Chöùc Thaùnh, haõy nhìn leân Chuùa Gieâsu, Ñaáng maïc khaûi tình yeâu cao caû cuûa Ngaøi cho chuùng ta, vaø cöùu roãi chuùng ta qua Thaäp Giaù cuûa Ngaøi. ÑTC giaûi thích theâm nhö sau: "Chính Treân Ñoài Calvario maø ñöôïc thöïc hieän caùch troïn haûo lôøi tieân tri veà Chuùa Gieâsu: Thaùnh Thaàn Chuùa ngöï xuoáng treân toâi, vaø xöùc daàu thaùnh hieán toâi" (Luca 4,18). Vieäc xöùc daàu thaùnh hieán khai maïc söù maïng cuûa Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå, vaø vieäc Hy sinh treân Thaäp giaù keát thuùc söù maïng naày.

Ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh nhaéc laïi söï theå hieän bí tích cuûa haønh ñoäng yeâu thöông cao caû ñaõ ñöôïc hoaøn taát treân ñoài Golgotha; söï theå hieän bí tích cuûa haønh ñoäng yeâu thöông ñoù ñöôïc Chuùa Gieâsu thieát laäp trong Nhaø Tieäc Ly, trong khi ñoù thì Ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh laøm noåi baät khía caïnh cuï theå, bi thaûm vaø döõ tôïn cuûa bieán coá. Trong caû hai chieàu kích cuûa bieán coá, bí tích vaø lòch söû cuï theå, Hy Teá cuûa Chuùa Gieâsu ghi daáu ñieåm khôûi ñaàu cuûa vieäc Xöùc Daàu Môùi trong Chuùa Thaùnh Thaàn, vaø laø baûo ñaûm cho vieäc Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng An UÛi ngöï xuoáng treân caùc Toâng Ñoà vaø treân Giaùo Hoäi; nhö theá, caùch naùo ñoù, Giaùo Hoäi cöû haønh vaøo ngaøy thöù Naêm Tuaàn Thaùnh naày söï khai sinh chính mình."

Sau ñoù, ÑTC ngoõ lôøi vôùi caùc linh muïc nhö sau:

Ñoù laø nhuõng lôøi khuyeán khích ñaày yù nghóa cuûa ÑTC cho caùc linh muïc, trong thaùnh leã laøm Pheùp Daàu, saùng thöù Naêm Tuaàn Thaùnh. Chieàu thöù Naêm, trong thaùnh leã kyû nieäm Tieäc Ly cuûa Chuùa Gieâsu, beân trong ñeàn thôø Thaùnh Gioan Lateâranoâ, ÑTC ñaõ cöû haønh nghi thöùc caûm ñoäng Röûa Chaân cho 12 vò linh muïc giaø, nhaéc laïi vieäc Chuùa Röûa Chaân cho 12 toâng ñoà. Ñaëc bieät trong thaùnh leã naày, coù toå chöùc cuoäc laïc quyeân, theo yù muoán cuûa ÑTC, ñeå coù tieàn mua Thuoác gôûi sang trôï giuùp cho daân huùng CUBA. Haèng naêm, vaøo ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh, taïi taát caû moïi nhaø thôø Coâng Giaùo ôû Roma, ñeàu coù toå chöùc cuoäc laïc quyeân, ñeå uûng hoä cho moät döï aùn theo yù muoán cuûa ÑTC. Naêm nay, ÑTC ñaõ choïn döï aùn gôûi thuoác trôï giuùp cho daân chuùng CUBA. Trong baøi giaûng cuûa Thaùnh Leã Röûa Chaân naày, vaøo chieàu thöù Naêm, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán Tình Yeâu cuûa Chuùa ñoái vôùi con ngöôøi, ñöôïc theå hieän trong bí tích Thaùnh Theå, vaø giaûi thích veà dung maïo cuûa ngöôøi ñoà ñeä cuûa Chuùa Gieâsu, vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

Ñoù laø vaøi ñieåm ñaùng chuù yù cuûa Ngaøy Hoâm qua Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh, taïi Roma, vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II. Heïn gaëp laïi quyù vò vaø caùc baïn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page