Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh
10/04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät veà Ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh Taïi Roma.

Ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh 10/04/1998 taïi Roma, ghi nhaän ba sinh hoat chính sau ñaây cuûa ÑTC:

Vaøo giôø Tröa, ÑTC xuoáng ñeán thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeå ban bí tích Hoøa Giaûi trong voøng moät tieáng ñoàng hoà. Keå töø naêm 1980 ñeán nay, moãi Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, ÑTC giöõ thoùi quen xuoáng Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ ñeå ñích thaân ban bí tích giaûi toäi cho caùc tín höõu.

Bieán coá thöù hai laø vaøo luùc 5:00 giôø chieàu, giôø Roma, töùc luùc 10 giôø toái cuøng ngaøy thöù Saùu, theo giôø Vieät Nam, ÑTC ñaõ chuû söï nghi thöùc Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Nghi thöùc thöù Saùu Tuaàn Thaùnh goàm coù ba phaàn chính:

Bieán Coá thöù ba cuûa ngaøy thöù Saùu Tuaàn Thaùnh taïi Roma laø Nghi Thöùc Suy Nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù Chuùa taïi Hí Tröôøng Colosseâoâ, vaøo luùc 9:15 toái, theo giôø Roma, töùc luùc 2:15 khuya saùng thöù Baûy, giôø Vieät Nam. Töø khi leân keá vò thaùnh Pheâroâ taïi Ngai Toøa Roma, vaøo thaùng 10 naêm 1978 ñeán nay, Toái Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh haèng naêm ÑTC ñeàu ñeán Hí Tröôøng Colosseâo ñeå Suy Nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù, ngoaïi tröø moät laàn, Ngaøi ñaõ khoâng tôùi ñöôïc vì bò ñau. Vieäc ñaïo ñöùc ñeán Suy Nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù vaøo toái thöù Saùu Tuaàn Thaùnh taïi Hí Tröôøng Colosseâoâ naày, ñaõ ñöôïc baét ñaàu vaøo naêm Thaùnh 1750.

Nhöõng suy nieäm cuûa Ñaøng Thaùnh Giaù naêm nay laø do Nhaø Thaàn Hoïc Giaùo Daân thuoäc Chính Thoáng Giaùo, laø Giaùo sö Olivier Cleùment, ngöôøi Phaùp, soaïn ra. Töø vaøi naêm nay, ÑTC ñaõ coù yù môøi nhöõng ngöôøi Kitoâ noåi tieáng, nhöng khoâng Coâng Giaùo, ñeå soaïn nhöõng Suy Nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù trong dòp naày. Döôøng nhö ÑTC muoán gôïi leân yù töôûng naày, laø döôùi chaân thaäp giaù Chuùa, taát caû moïi ngöôøi Kitoâ ñeàu coù theå vaø phaûi gaëp nhau. Thaàn hoïc gia Chính Thoáng giaùo Olivier Cleùment ñaõ choïn suy nieäm theo Nhöõng Chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù Cuû, theo truyeàn thoáng tu ñöùc Phanxicoâ, ñeå coù theå ñaùnh ñoäng caûm thöùc cuûa nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo nhieàu hôn. Moät ñieåm ñaëc bieät ñaùng chuù yù trong buoåi toái ñi Ñaøng Thaùnh Giaù taïi Coloâsseâoâ, laø nhöõng giaùo daân thuoäc 5 quoác tòch khaùc nhau, leân giuùp ÑTC vaùc thaùnh giaù; ñoù laø caùc quoác gia Philuaättaân, Burundi, Argentina, Trung Quoác vaø Italia. Noäi dung ñaëc bieät cuûa nhöõng suy nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù naày, ñöôïc chia seû vôùi quyù vò trong chöông trình ñaëc bieät cuûa ngaøy thöù Saùu 10/04/1998. Trong baøi töôøng thuaät naày, chuùng toâi xin nhaéc ñeán vaøi lôøi ÑTC noùi sau khi ñaõ ñi qua 14 chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù. ÑTC ñaõ baét ñaàu nhö sau:

Roài ÑTC nhaéc ñeán vieäc Toå Phuï Abraham vaâng nghe lôøi Thieân Chuùa maø hieán teá con duy nhaát cuûa mình, nhö laø moät loan baùo huøng hoàn cho hy teá vónh vieãn cuûa Chuùa Gieâsu. ÑTC cuõng nhaéc ñeán Meï Maria ñöùng duôùi chaân thaäp giaù cuûa Chuùa Gieâsu vaø keát hieäp saâu xa vôùi Hy Teá cuûa Con. Taïi Thaäp giaù, Chuùa Gieâsu ñaõ trao Meï laïi laøm Meï cuûa Gioan. Vaø ÑTC ñaõ giaûi thích yù nghóa cuûa söï kieän naày nhö sau:

Sau cuøng ÑTC keát thuùc baûi giaûng ngaén vôùi nhöõng lôøi keâu goïi nhö sau:

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC theâm vaøi lôøi caùm ôn thaàn hoïc gia nhö oâng Olivier Cleâment, roài ban pheùp laønh cho taát caû.

Ñoù laø vaøi ñieåm ñaùng chuù yù cuûa ngaøy thöù Saùu tuaàn thaùnh taïi Roma, vôùi ÑTC. xin heïn gaëp laïi taát caû caùc baïn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page