Caâu Laïc Boä Thaùnh Pheâroâ
St's Peter Circle

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc Hoäi Vieân cuûa Caâu Laïc Boä Thaùnh Pheâroâ (St's Peter Circle).

Vatican - 26.03.98 - Saùng thöù Naêm vöøa qua, 26/03/98, ÑTC ñaõ tieáp caùc Hoäi Vieân cuûa Caâu Laïc Boä Thaùnh Pheâroâ, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ettore Cunial, Tuyeân UÙy, vaø Haàu Töôùc Marcello Sacchetti, Chuû Tòch, höôùng daãn. Trong dieãn vaên ngaén, ÑTC baøy toû loøng bieát ôn vaø söï toân troïng cuûa Ngaøi ñoái vôùi Caâu Laïc Boä Thaùnh Pheâroâ, vì nhieàu saùng kieán thöïc hieän tình lieân ñôùi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi baàn cuøng. Roài ÑTC nhaán maïnh ñeán ba yeáu toá keát thaønh chöông trình soáng cuûa Caâu Laïc Boä, ñoù laø: caàu nguyeän, hoaït ñoäng vaø hy sinh ñeå ñaùp laïi nhöõng chôø ñôïi thieâng lieâng vaø vaät chaát cuûa anh chò em. ÑTC noùi: "Ñöôïc naâng ñôõ bôûi lôøi caàu nguyeän lieân læ vaø saün saøng giuùp ñôõ tha nhaân vôùi tinh thaàn xaû kyû, anh em ñöøng ngöøng böôùc tröôùc baát cöù khoù khaên naøo. Nhö anh em vaãn laøm cho tôùi luùc naøy, anh em ñöøng sôï ñoùn nhaän caùc thaùch ñoá xuaát hieän moãi ngaøy taïi Roma, thaønh phoá "coù tính caùch quoác teá" cuûa chuùng ta. Sau ñoù, ÑTC khaån xin söï hoã trôï cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn treân caùc hoäi vieân vaø ngaøi khuyeân taát caû haõy trôû neân nhöõng duïng cuï toát laønh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, vöøa phoå bieán chung quanh mình "nieàm hy voïng vaø söï bình thaûn".

Caâu Laïc boä Thaùnh Pheâroâ haèng naêm ñeán daâng cho ÑTC moät soá tieàn thu ñöôïc, caùch rieâng trong dòp leã hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ-Phaoloâ hoaëc vaøo moät Chuùa Nhaät naøo keá ñoù; soá tieàn daâng cuùng naøy goïi laø "Ñoàng tieàn Thaùnh Pheâroâ". Soá tieàn naøy duøng ñeå giuùp ñôõ caùc ngöôøi ngheøo khoå trong Thaønh Phoá Roma vaø caùc nôi khaùc, tuøy ÑTC quyeát ñònh.

Caâu Laïc Boä Thaùnh Pheâroâ ñöôïc thaønh laäp taïi Roma naêm 1869, hieän nay coù 600 hoäi vieân, taát caû laø giaùo daân, daán thaân trong caùc saùng kieán khaùc nhau thöïc hieän tình lieân ñôùi qua trung gian cuûa moät soá uûy ban, nhö uûy ban lo veà "aåm thöïc", moãi naêm phaân phaùt tôùi 150 ngaøn böõa aên cho ngöôøi ngheøo; UÛy ban lo veà "nôi truù troï ban ñeâm" cho nhöõng ngöôøi "maøn trôøi chieáu ñaát"; UÛy ban lo veà quaàn aùo, thì cung caáp aùo vaø chaên meàn; UÛy ban lo vieäc ñoùn tieáp nhöõng thieáu nöõ vaø nhöõng ngöôøi meï trong hoaøn caûnh khoù khaên. Ngoaøi caùc hoaït ñoäng naøy, caùc Hoäi Vieân coøn phuïc vuï trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, moãi khi coù thaùnh leã do ÑTC chuû söï, nhö: giöõ traät töï, lo ñoùn tieáp vaø chæ choã daønh saün cho caùc ngöôøi ñeán döï leã, caùch rieâng Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page