Hoäi nghò laàn thöù 18 cuûa
Lieân Hieäp Baùo Chí Coâng Giaùo theá giôùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoäi nghò laàn thöù 18 cuûa Lieân Hieäp Baùo Chí Coâng Giaùo theá giôùi.

Paris [Apic 15/09/98] - Hoäi nghò laàn thöù 18 cuûa Lieân Hieäp Baùo Chí Coâng Giaùo theá giôùi vöøa khai dieãn taïi truï sôû cuûa Toå Chöùc Unesco, Paris.

Tham döï hoäi nghò coù haøng ngaøn kyù giaû Coâng Giaùo, nhaø xuaát baûn, nghieân cöùu vaø giaùo sö veà moân truyeàn thoâng ñeán töø 120 quoác gia cuûa moïi luïc ñòa. Trong boán ngaøy ñaïi hoäi, caùc tham döï vieân thaûo luaän veà ñeà taøi: "baùo chí, moät ngaønh truyeàn thoâng cho ngaøy mai, caùi nhìn cuûa Kitoâ giaùo vaø vieäc thöïc thi ngheà nghieäp".

Trong baøi dieãn vaên khai maïc hoäi nghò, baø Catherine Trautmann, boä tröôûng vaên hoùa vaø thoâng tin Phaùp, ñaõ ca ngôïi ngaønh baùo chí vaø giaûi thích cho caùc tham döï vieân veà nhöõng bieän phaùp maø chính phuû Phaùp ñaõ ñeà ra ñeå naâng ñôõ baùo chí.

Theo baø boä tröôûng vaên hoùa vaø thoâng tin cuûa Phaùp, "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet) khoâng nhöõng khoâng phaûi laø moät ñe doïa hay ñoái thuû cuûa baùo chí, maø coù theå giuùp neâu cao söï phong phuù cuûa nhöõng ñeà taøi ñöôïc baùo chí ñaøo saâu. Ngoaøi ra caùc phöông tieän thính thò cuõng khoâng theå thay theá ñöôïc baùo chí. Ñeå coù theå ñaøo saâu caùc hieän töôïng phöùc taïp, baùo chí laø ñieàu khoâng theå thieáu soùt ñöôïc.

Veà phaàn mình, trong baøi dieãn vaên chaøo möøng ñaïi hoäi, toång giaùm ñoác Unesco laø oâng Federico Mayor ñaõ nhaéc laïi raèng söù meänh maø Unesco ñaõ nhaän ñöôïc sau theá chieán thöù hai laø xaây döïng hoøa bình baèng giaùo duïc, khoa hoïc vaø vaên hoùa. OÂng Federico Mayor phaùt bieåu nhö sau: "Nôi naøo coù chieán tranh, haõy xaây döïng hoøa bình. Trong taâm trí con ngöôøi, haõy duøng söùc maïnh cuûa lôøi noùi ñeå thaéng vöôït söùc maïnh cuûa baïo ñoäng" OÂng Toång Giaùm Ñoác Unesco keâu goïi caùc kyù giaû Coâng Giaùo goùp phaàn phaùt trieån moät neân vaên hoùa cuûa hoøa bình, khoan nhöôïng vaø baát baïo ñoäng. Töï do phaùt bieåu laø moät trong nhöõng coät truï vöõng chaéc cuûa coâng taùc naøy, bôûi vì khoâng theå coù coâng lyù laâu beàn neáu khoâng coù töï do phaùt bieåu. OÂng Federic Mayor coøn keâu goïi caùc kyù giaû Coâng Giaùo haõy trôû thaønh tieáng noùi cuûa nhöõng ngöôøi khoâng coù tieáng noùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page