Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Chuùa Nhaät 28/06/98
AÙp Leã hai thaùnh Toâng Ñoà
Pheâroâ vaø Phaoloâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC, giôø Kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät 28/06/98.

Ngaøy Chuùa Nhaät 28/06/98, Chuùa Nhaät cuoái cuøng cuûa thaùng 6, ngaøy aùp leã kính hai thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ: ÑTC ñaõ nhaéc ñeán yù nghóa cuûa thaùng 7 trong giaùo hoäi, laø thaùng daønh kính Maùu Thaùnh Chaâu Baùu cuûa Chuùa Gieâsu, vaø chuùc möøng leã hai thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ. Tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin Tröa vôùi anh chò em tín höõu taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Ñaây laø Chuùa Nhaät cuoái cuøng cuûa thaùng Saùu, thaùng ñöôïc daâng kính Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu; vaø thaùng Baûy tôùi naày, Giaùo Hoäi bieåu loä noåi baät hôn loøng suøng kính ñoái vôùi Maùu Thaùnh Chaâu Baùu cuûa Chuùa Gieâsu. Qua nhöõng theå hieän ñaïo ñöùc naày, truyeàn thoáng cuûa Giaùo Hoäi môøi goïi chuùng ta haõy höôùng caùi nhìn Ñöùc Tin veà Maàu Nhieäm Tình Thöông cuûa Thieân Chuùa, ñöôïc maïc khaûi trong söï nhaäp theå cuûa Chuùa Con. Cho con ngöôøi nam nöõ ngaøy nay soáng trong theá giôùi ñaõ bò tuïc hoùa vaø ñang gaëp nguy hieåm ñaùnh maát troïng ñieåm (baricentro, troïng ñieåm ñeå giuùp giöõ thaêng baèng vaø ñöùng vöõng) cuûa cuoäc ñôøi mình, Chuùa Kitoâ coáng hieán cho hoï Con Tim nhaân loaïi vaø thaàn thieâng cuûa Ngaøi, nguoàn maïch cuûa söï hoøa giaûi vaø nguyeân taéc cuûa söï soáng môùi trong Chuùa Thaùnh Thaàn.

Tröôùc ngöôõng cöûa cuûa Ngaøn Naêm Thöù Ba, vôùi söùc haêng say môùi, Giaùo Hoäi rao giaûng cho moïi ngöôøi raèng: Chuùa Kitoâ laø trung taâm ñieåm cuûa theá giôùi. Cuoäc Vöôït Qua cuûa Ngaøi, caùi Cheát vaø Soáng Laïi cuûa Chuùa laø trung taâm cuûa lòch söû; vaø nhôø Ngaøi, lòch söû trôû thaønh lòch söû cöùu roãi; tình thöông cuûa Chuùa thu huùt moïi taïo vaät veà vôùi ngaøi vaø laøm cho nhöõng ai tin vaøo Ngaøi ñöôïc hieäp nhaát moät yù moät loøng vôùi nhau, vöøa thoâi thuùc nhöõng ngöôøi kitoâ trong moïi thôøi ñaïi ñeán vieäc ñi tìm söï hieäp nhaát hoaøn toaøn.

Ñeán ñaây, ÑTC noùi ñeán baûn tuyeân ngoân chung giöõa giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø giaùo hoäi Tin Laønh Lutheâroâ veà söï Coâng Chính Hoùa, vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

Vaøo luùc keát thuùc moät tieán trình nghieâm chænh thaåm ñònh vaán ñeà, coù lieân quan ñeán giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø lieân hieäp giaùo hoäi Lutheâroâ treân theá giôùi, giôø ñaây chuùng ta coù theå vui möøng leân vì moät thaønh quaû quan troïng treân bình dieän ñaïi keát. Toâi muoán nhaéc ñeán baûn Tuyeân Ngoân chung veà giaùo lyù veà söï coâng chính hoùa giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Lieân Hieäp Tin Laønh Lutheâroâ theá giôùi. Nhö laø keát quaû cuoäc cuoäc ñoái thoaïi ñaõ ñöôïc baét ñaàu lieàn sau Coâng Ñoàng Vatican II, baûn Tuyeân Ngoân chung naày quaû quyeát raèng nhöõng Giaùo Hoäi thuoäc veà Lieân Hieäp Tin Laønh Lutheâroâ Theá Giôùi vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ ñaït tôùi moät söï ñoàng yù cao caáp veà moät vaán ñeà, töùc laø vaán ñeà veà suï coâng chính hoùa, vaán ñeà bò tranh chaáp töø bao theá kyû qua. Maëc duø baûn Tuyeân Ngoân chung khoâng giaûi quyeát ñöôïc taát caû moïi vaán ñeà coù lieân quan ñeán lôøi giaûng daïy veà giaùo lyù söï Coâng Chính Hoùa, nhöng baûn tuyeân ngoân noùi leân moät söï ñoàng yù trong nhöõng söï thaät caên baûn cuûa giaùo lyù naày. (cf. Lôøi ñaùp traû cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cho baûn Tuyeân Ngoân chung).

Toâi caàu chuùc raèng söï tieán boä trong ñoái thoaïi giöõa Coâng Giaùo vaø Tin Laønh Lutheroâ, moät hoàng aân cuûa Thaùnh Thaàn cuûa söï khoân ngoan Thieân Chuùa cho thôøi keát thuùc ngaøn naêm thöù hai, (toâi caàu chuùc cho söï tieán boä naày) coù theå khuyeán khích vaø cuõng coá muïc tieâu ñaõ ñöôïc coâng boá, vaø laø muïc tieâu maø nguôøi Coâng Giaùo vaø anh chò em Tin Laønh Lutheâroâ theo ñuoåi: ñoù laø ñaït ñeán söï hieäp nhaát hoaøn toaøn vaø höõu hình. Toâi xin caùm ôn taát caû nhöõng ai, Coâng Giaùo cuõng nhö Tin Laønh Lutheâroâ, ñaõ ñoùng goùp cho keát quaû quan troïng naày, vaø toâi xin Chuùa thöông tieáp tuïc naâng ñôõ chuùng ta treân con ñöôøng tieán ñeán söï hieäp nhaát.

Ñieåm thöù ba ñöôïc ÑTC nhaéc ñeán trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät vöøa qua 28/06/98, laø Ngaøy BAÙC AÙI cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Toâi muoán duøng dòp naày ñeå noùi leân loøng bieát ôn noàng nhieät taát caû nhöõng ai ñaõ quaûng ñaïi trôï giuùp cho nhöõng hoaït ñoäng cuûa Toøa Thaùnh vaø cho nhöõng coâng vieäc cuûa tình lieân ñôùi maø Toøa Thaùnh coå voõ. Nhôø lôøi khaån caàu cuûa hai thaùnh toâng ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ, xin Chuùa ban cho taát caû ñöôïc traøn ñaày ôn laønh. Chuùng ta haõy trao phoù cho Meï Maria, Meï cuûa Giaùo Hoäi, nhöõng yù chæ caàu nguyeän vöøa noùi, vaø xin Meï haõy thöông baûo veä taát caû.

Ñeán ñaây ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi hieän dieän. Cuoái cuøng, ÑTC chaøo chuùc moïi nguôøi ngaøy Chuùa Nhaät an laønh, vaø ñaëc bieät ÑTC chuùc moïi ngöôøi möøng leã hai thaùnh toâng ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ ñöôïc nhieàu ôn laønh cuûa Chuùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page