ÑTC tieáp caùc vò tham döï Hoäi Nghò Italia
cuûa caùc ñoaøn theå gia ñình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Hoäi Nghò Italia cuûa caùc ñoaøn theå gia ñình.

Vatican - 27.06.98 - Saùng thöù Baåy 27/06/98, ÑTC tieáp caùc vò tham döï Hoäi Nghò Italia cuûa caùc ñoaøn theå gia ñình, goàm 38 cô quan vaø uûy ban mieàn coù muïc ñích tranh ñaáu cho caùc quyeàn cuûa gia ñình vaø töø nhieàu naêm ñaõ daán thaân coå voõ caùc quyeàn naøy treân bình dieän xaõ hoäi vaø chính trò.

Trong dieãn vaên doïc cho caùc vò tham döï, ÑTC noùi: "Gia ñình ngaøy nay laø moät gia saûn quí giaù vaø quan troïng hôn caû cuûa Quoác Gia YÙ". ÑTC noùi theâm: "Ñaïi ña soá ngöôøi daân YÙ tin caäy caùch saâu xa vaøo gia ñình vaø vaøo caùc gia trò cuûa gia ñình vaø söï tín nhieäm naøy ñöôïc caùc theá heä treû chia seû. Söï ñoùng goùp cuûa gia ñình vaøo ñôøi soáng xaõ hoäi khoâng theå ño löôøng ñöôïc. Gia ñình phaûi gaùnh nhaän nhöõng khoù khaên traàm troïng, nhö naïn thaát nghieäp giôùi treû vaø nhöõng thieáu soùt cuûa heä thoáng baûo hieåm xaõ hoäi vaø y teá. Ñöùng tröôùc nhöõng gaùnh naëng naøy, tieác thay vieäc naâng ñôõ maø gia ñình coù theå gaëp ñöôïc trong ñöôøng loái chính trò yeáu ôùt vaø baáp beânh veà gia ñình, (söï naâng ñôõ ñoù) thaät quaù ít oûi."

Sau ñoù, ÑTC nhaéc laïi raèng: vieäc giaûm sinh quaù roõ reät töø nhieàu naêm nay, ñang gaây nhieàu khoå taâm cho daân toäc YÙ vaø ñang ñem ñeán nhöõng haäu quaû tai haïi treân ñôøi soáng xaõ hoäi; hieän töôïng naày phaûi laøm cho chuùng ta suy tö veà taát caû nhöõng thieáu soùt cuûa moät ñöôøng loái chính trò veà gia ñình".

Ngoaøi vieäc ñöôïc giuùp ñôõ ít oûi, gia ñình hôn nöõa coøn bò ñe doïa tröïc tieáp treân bình dieän vaên hoùa, chính trò, luaät phaùp, haønh chaùnh. Bieát bao thí duï huøng hoàn hieän nay xuaát hieän tröôùc maét moïi ngöôøi, Chaúng haïn nhö vieäc "bình ñaúng hoùa gia ñình" vôùi caùc hình thöùc chung soáng khaùc vöøa taùch lìa khoûi nhöõng quan ñieåm neàn taûng veà traät töï ñaïo ñöùc luaân lyù vaø nhaân loaïi hoïc, nhö nhöõng toan tính roõ raøng vaø hieän ñaïi veà vieäc hôïp thöùc hoùa nhöõng hình thöùc truyeàn sinh ngoaøi söï keát hôïp vôï choàng, vöøa khoâng baûo veä ñuû caùc baøo thai. ÑTC ñaõ goïi luaät cho pheùp phaù thai, laø moät veát thöông theâ thaûm cho löông taâm luaân lyù vaø luaät phaùp.

Tuy nhieân, theo ÑTC, tình hình coù khoù khaên, nhöng laøm ta bò thaát voïng. Thaùi ñoä sai laàm laø xem vieäc phaù tan daàn daàn gia dình, nhö laø moät hieän töôïng khoâng theå traùnh khoûi, ñöôïc phaùt sinh bôûi nhöõng phaùt trieån kinh teá vaø khoa hoïc. Vì theá, ÑTC nhaéc laïi söï quan troïng cuûa vieäc laøm cuûa Hoäi nghò caùc Ñoaøn Theå Gia Ñình. Ngaøi noùi: "Anh chò em ñöôïc môøi goïi thöïc hieän moät daán thaân, tröôùc heát laø daán thaân cuûa traät töï luaân lyù vaø vaên hoùa, ñeå giuùp caùc ngöôøi nam, nöõ thôøi ñaïi ta, hieåu saâu xa hôn vaø soáng vôùi ñaø tieán môùi nhöõng truyeàn thoáng kitoâ vaø daân söï, töø laâu ñôøi cuûa daân toäc YÙ. Nhöõng truyeàn thoáng naày ñöôïc xaây döïng treân yù nghóa vaø giaù trò cuûa gia ñình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page