ÑTC tieáp
"Ñaïi gia ñình Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp "Ñaïi gia ñình Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só".

Vatican - 27.06.98 - "Hoâm Chuùa Nhaät 28/06/98, chuùng ta khoâng theå queân nhöõng ai ñaõ ra ñi khoûi chuùng ta môùi ñaây, trong moät thaûm kòch, moät thaûm kòch ñoái vôùi chuùng ta heát thaûy laø nguoàn gaây neân ñau khoå, nhöng thaûm kòch naøy cuõng laø tieáng goïi trung thaønh vôùi Thieân Chuùa vaø löu yù ñeán nhöõng ngöôøi soáng chung quanh chuùng ta. Ñaïi Gia ñình cuûa Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só phaûi tieáp tuïc söù vuï cuûa mình: lòch söû cuûa mình vaø loøng quaûn ñaïi cuûa mình laø moät chöùng ta tröôùc maét caùc ngöôøi Coâng Giaùo vaø caùc quoác gia theá giôùi".

Ñaây laø nhöõng lôøi ÑTC noùi leân saùng thöù Baåy 27/06/98, trong Phoøng Tieáp Kieán Clementina, vôùi Ñaïi Taù Roland Buchs, cöïu chæ huy Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só, Linh muïc tuyeân uùy Ñoaøn Veä Binh, Alois Jehle vaø 37 taân binh seõ tuyeân theä saùng Chuùa Nhaät 28/06/98,taïi Saân Damaso, vaø vôùi gia ñình cuûa caùc taân binh ñeán töø Thuïy Só.

Leã tuyeân theä ñaùng leõ ñaõ ñöôïc toå chöùc ngaøy 6 thaùng 5/98 vöøa qua, nhöng bò ñình laïi vì vuï saùt haïi Ñaïi Taù chæ huy Estermann.

ÑTC noùi tieáp: "Duø nhöõng boån phaän phuïc vuï nhieàu luùc naëng nhoïc, nhöng Cha caàu chuùc caùc con cuûng coáù ñöùc tin vaø loøng yeâu meán ñoái vôùi Giaùo Hoäi. Caùc con phaûi naâng ñôõ laãn nhau vaø trong söï tín nhieäm nhau vaø phaûi laéng nghe anh em mình: Ñaây laø boån phaän cuûa moãi moät ngöôøi trong caùc con ñoái vôùi caùc baïn ñoàng ñoäi cuûa mình.

Ngaøy Chuùa Nhaät 28/06/98, luùc 8:30, trong Phoøng Danh Döï cuûa Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só , Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re, phoù Quoác Vuï Khanh, ñaõ chuû söï thaùnh leã cho caùc Taân Binh Thuïy Só vaø gia ñình thaân nhaân.

Sau Thaùnh leã, 37 Taân Binh tuyeân theä trung thaønh vôùi ÑTC.Trong soá 37 Taân binh, coù 30 thuoäc caùc mieàn noùi tieáng Ñöùc, ba noùi tieáng Phaùp, hai noùi tieáng YÙ vaø hai noùi tieáng reto-romancia. Nhö chuùng toâi nhaéc treân ñaây: Leã tuyeân theä, ñaùng leõ ñaõ ñöôïc cöû haønh ngaøy 6 thaùng 5/98 vöøa qua, neáu khoâng xaåy ra vuï saùt haïi Ñaïi Taù chæ huy Estermann chieàu moàng 4 thaùng 5/98.

Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só möøng leã cuûa Ñoaøn ngaøy moàng 6 thaùng 5/98, bôûi vì ngaøy ñoù cuûa naêm 1527, trong luùc thaønh Roma bò bao vaây, 147 veä binh ñaõ cheát trong luùc chieán ñaáu, ñeå Ñöùc Clemente VII (1523-1534) ñöôïc cöùu soáng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page