ÑTC tieáp chung
caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø
ñeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh.

Vatican - 27.06.98 - Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh (Ad Limina ) cuûa caùc giaùm muïc thuoäc nhoùm thöù chín cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, goàm caùc vò chuû chaên cuûa caùc giaùo tænh Texas, Oklahoma vaø Arkansas, keát thuùc saùng thöù Baåy 27/06/98, baèng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø buoåi tieáp kieán chung.

ÑTC nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát khaån caáp rao giaûng moät caùch roõ raøng vaø hieäu nghieäm luaät leä luaân lyù, ñaõ ñöôïc in saâu trong löông taâm cuûa moãi moät con ngöôøi, truôùc xaõ hoäi Hoa Kyø vaø tröôùc côn khuûng hoaûng maø theá giôùi ngaøy nay ñang traûi qua. Ñaây laø ñieåm coát yeáu cuûa baøi dieãn vaên ÑTC ñoïc cho caùc giaùm muïc Hoa Kyø saùng thöù Baåy trong buoåi gaëp gôõ chung.

ÑTC giaûi thích: "Khi Giaùo Hoäi daïy, thí duï veà naïn phaù thai, vieäc laøm tuyeät ñöôøng sinh saûn hoaëc vieäc laøm cho cheát eâm dòu... thì thöôøng nhöõng giaùo huaán naày khoâng ñöôïc chaáp nhaän. Giaùo Hoäi chu toaøn söù vuï cuûa mình laø nhaéc laïi luaät luaân lyù chung ñaõ ñöôïc ghi trong taâm hoàn con ngöôøi vaø vì theá, Giaùo Hoäi daïy moät caùi gì ñoù raøng buoäc löông taâm moãi moät con ngöôøi. Giaùo Hoäi caám tuyeät ñoái vieäc thöïc haønh nhöõng vieäc baát chính nhö vaäy, taïi caùc toå chöùc y teá Coâng Giaùo: ñaây chæ laø moät haønh ñoäng trung thaønh vôùi leà luaät Thieân Chuùa maø thoâi.

ÑTC coøn noùi theâm: Trong khi rao giaûng Chaân Lyù veà vieäc Thieân Chuùa ban cho moïi ngöôøi nam, nöõ, moät phaåm chöùc voâ giaù vaø nhöõng quyeàn khoâng theå di nhöôïng ñöôïc töø luùc thuï thai, thì xin caùc caùc Ñöùc Cha goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng laïi caùc neàn taûng luaân lyù cuûa moät neàn vaên hoùa ñích thöïc cuûa töï do.

Söï lo laéng muïc vuï cuûa ÑTC khoâng phaûi chæ nhaèm ñeán töøng caù nhaân vaø caùc tín höõu maø thoâi, nhöng, vôùi moät yù nghóa cuûa söï khaån caáp thöïc taïi, nhaèm ñeán caû töông lai cuûa xaõ hoäi vaø cuûa neàn daân chuû quoác gia Hoa kyø. Ngaøi noùi: "Nhöõng löïc löôïng huøng haäu vaên hoùa chuû chöông raèng: caùc quyeàn cuûa löông taâm bò vi phaïm, bôûi chính yù töôûng naøy laø coù moät luaät luaân lyù ñöôïc ghi vaøo baûn tính nhaân loaïi chuùng ta. Nhöng Thuyeát Hoaøi nghi hoaëc vieäc khöôùc töø "chaân lyù luaân lyù" vaø moät leà luaät luaân lyù khaùch quan, raøng buoäc moïi ngöôøi, vaø vì theá, nhaân danh vieäc töï trò caù nhaân, thì thuyeát hoaøi nghi ñöa ñeán vieäc phuû nhaän chính quan nieäm cuûa töï do, ñöa ñeán söï phaù huûy xaõ hoäi daân söï vaø thöôøng ñöa ñeán cheá ñoä ñoäc taøi taøn baïo, nhö lòch söû cuûa theá kyû naøy minh chöùng roõ raøng.

Theo aùnh saùng cuûa Khoa nhaân loaïi hoïc Kitoâ, ÑTC noùi daøi veà söï caàn thieát neàn taûng naøy laø con ngöôøi phaûi bieát phaân bieät söï laønh vaø söï döõ, vaø phaûi duøng söï töï do ñeå löïa choïn caùi gì laø thieän, laø chaân, caû khi phaûi hy sinh, nhö caùc vò töû ñaïo ñaõ laøm "caùch hoaøn toaøn hôn caû" trong taát caû lòch söû cuûa Kitoâ Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page