Ñöùc Thaùnh Cha
tieáp Ban Chæ Ñaïo Hoäi Hieäp Só Malta

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Ban Chæ Ñaïo Hoäi Hieäp Só Malta.

Vatican - 26.06.98 - Saùng thöù Saùu,26/06/98, ÑTC ñaõ tieáp Ban Chæ Ñaïo Hoäi Hieäp Só Malta, do Thaày Andrew Bertie, höôùng daãn. Cuoäc tieáp kieán naøy dieãn ra haèng naêm vaøo dòp Leã Thaùnh Gioan Tieàn Hoâ, Quan Thaày cuûa caùc Hieäp Só Malta. Leã Thaùnh Quan Thaày naêm nay ñöôïc möøng vaøo ngaøy thöù Tö 24.06.98, nhöng ÑTC khoâng theå tieáp ñöôïc, vì ngaøi phaûi gaëp chung caùc ñoaøn haønh höông, ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi.

Chieàu thöù Naêm, 25/06/98, taïi Truï Sôû cuûa Hoäi Hieäp Só Malta, naèm treân ñoài Aventino, Roma, ñaõ coù buoåi tieáp taân möøng Leã Thaùnh Quan Thaày. Tham döï buoåi tieáp taân naøy coù ngoaïi giao ñoaøn caïnh chính phuû YÙ vaø caïnh Hoäi Hieäp Só . Ngoaøi Ngoaïi Giao Ñoaøn, coøn coù nhieàu nhaän vaät quan troïng toân giaùo vaø chính trò nhö Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, Toång Tröôûng Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo; Ñöùc Hoàng Y Furno, cöïu Söù Thaàn Toøa Thaùnh caïnh chính phuû YÙ; Ñöùc Hoàng Y Stickler, hoài höu - Ñöùc TGM Renato Martino, Quan saùt vieân thöôøng tröïc Toøa Thaùnh caïnh Lieân Hieäp Quoác; Ñöùc Toång Giaùm Muïc Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Söù Thaàn Toøa Thaùnh caïnh chính phuû YÙ; Thuû Töôùng chính phuû YÙ, oâng Romano Prodi. Nhaân dòp naøy, Thaày Andrew Bertie, Beà treân Hoäi Hieäp Só ñaõ taëng huy chöông cao nhaát cuûa Hoäi Hieäp Só cho Thuû Töôùng YÙ.

Hoäi Hieäp Só Malta laø moät Toå Chöùc khaùc thöôøng, ñöôïc höôûng luaät quoác teá, nhö laø moät quoác gia coù chuû quyeàn, nhöng khoâng coù laõnh thoå. Ñaây laø moät toå chöùc coù töø laâu ñôøi: thôøi Trung Coå, vôùi muïc ñích lo laéng ñoùn nhaän taïi caùc beänh vieän, vaø beânh vöïc baèng quaân söï caùc ngöôøi haønh höông Thaùnh Ñòa. Hoäi Hieäp Só vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng cho tôùi nay veà laõnh vöïc Y Teá trong caùc beänh vieän rieâng cuûa Hieäp Hoäi taïi hôn 100 quoác gia. Ngoaøi laõnh vöïc hoaït doäng veà Y Teá, Hoäi Hieäp Só Malta coøn lo chaêm soùc caùc ngöôøi giaø caû, caùc ngöôøi phong cuøi, caùc ngöôøi tò naïn. Trong nhöõng naêm chieán tranh taïi Kuwait, Rwanda, Soudan v.v... Hoäi Hieäp Só luoân luoân hieän dieän, khoâng nhöõng lo giuùp ñôõ caùc naïn nhaân chieán cuoäc, nhöng coøn ñöùng laøm trung gian giaûng hoøa giöõa caùc phe tranh chaáp.

Hieän nay Hoäi Hieäp Só Malta coù quyeàn sôû höõu vaø ñieàu haønh khoaûng 60 beänh vieän lôùn nhoû vaø 20 cô sôû ñeå chöõa trò caùc chöùng beänh rieâng, taïi hôn 100 nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi. Ngoaøi ra, Hoäi Hieäp Só coøn lo toå chöùc beänh vieän caáp cöùu taïi caùc traïi tò naïn, taûn cö, vöôøn treû vaø caùc nhaø döôõng beänh, döôõng laõo, caùc nguôøi taøn taät. Hoäi Hieäp Só hieän nay coù hôn 10 ngaøn Hoäi Vieân vaø coù quan heä ngoaïi giao vôùi 92 toå chöùc quoác teá vaø 75 quoác gia treân caáp baäc Ñaïi Söù, trong ñoù coù Toøa Thaùnh. Hoäi Hieäp Só treân moät bình dieän khaùc, laïi tuøy thuoäâc Toøa Thaùnh, vì laø moät Hoäi Doøng; nhöng ñaøng khaùc, Hieäp Hoäi ñöôïc hoaøn toaøn ñoäc laäp vaø coù chuû quyeàn vì laø moät quoác gia, tuy khoâng coù laõnh thoå. Vò Laõnh Ñaïo Hoäi hieän nay laø Thaày Andrew Bertie, 67 tuoåi, ngöôøi Anh, coâng töôùc mieàn Lindsay vaø Abingdon, anh em hoï vôùi Nöõ Hoaøng Elisabeth Nöôùc Anh. Thaày ñöôïc baàu giöõ chöùc vuï ñaõ hôn 10 naêm nay, tröôùc ñoù Thaày laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò cuûa Hoäi Hieäp Só Malta.

Nhaân dòp Leã, Ban quaûn trò Hoäi Hieäp Só ñeán thaêm ÑTC ñeå baøy toû loøng trung thaønh vaø tình hieáu thaûo con caùi ñoái vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ, trong tình thaân maät cha con. ÑTC ñaõ khoâng ñoïc dieãn vaên naøo caû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page