Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray
vaø Ñöùc Hoàng Y Giovanni Cheli
tuyeân boá treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican
veà vieäc trao quyeàn höôùng daãn hai Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh
cho caùc Vò Laõnh Ñaïo môùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray vaø Ñöùc Hoàng Y Giovanni Cheli tuyeân boá treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican veà vieäc trao quyeàn höôùng daãn hai Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh cho caùc Vò Laõnh Ñaïo môùi.

Vatican - 25.06.98 - Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin, hai vò Giaùm Muïc uy tín cuûa Giaùo Hoäi AÙ Chaâu trong nhöõng ngaøy naøy ñaõ ñöôïc ÑTC boå nhieäm vaøo nhöõng chöùc vuï quan troïng cuûa Giaùo Trieàu Roma.

Ñöùc Cha Stephen Fumio Hamao, Giaùm Muïc giaùo phaän Yokohama, beân Nhaät, ngaøy 15.06.98 vöøa qua, ñaõ ñöôïc boå nieäm giöõ chöùc vuï Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh lo Muïc Vuï cho caùc ngöôøi Di Daân vaø Du Lòch, thay theá Ñöùc Hoàng Y Giovanni Cheli, veà höu. Ñöùc Cha Phanxico Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, töø hôn ba naêm nay laø Phoù Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, thì hoâm 24 thaùng 6/1998, ñöôïc chæ ñònh giöõ chöùc chuû tòch Hoäi Ñoàng naøy, thay theá Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray.

Ñöùc Cha Fumio Hamao, tröôùc ñaây laø giaùm muïc phuï taù Tokyo, roài thaêng giaùm muïc giaùo phaän Yokohama, thaønh phoá haûi caûng lôùn cuûa Nhaät, nay ñöôïc caát nhaéc leân baäc Toång Giaùm Muïc. Ngaøi coù nhieàu kinh nghieäm veà toâng ñoà haøng haûi vaø veà Muïc Vuï veà caùc ngöôøi Di Daân.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän, trong luùc laøm Giaùm Muïc Nha Trang ñaõ thaønh laäp UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình vaø tham döï nhieàu cuoäc gaëp gôõ quoác teá . Vaøo thaùng 4 naêm 1975, Toøa Thaùnh boå nhieäm ngaøi laøm Toång Giaùm Muïc phoù Saigon vôùi quyeàn keá vò; nhöng nhaø caàm quyeàn coäng saûn, sau khi chieám mieàn Nam Vieät Nam, khoâng coâng nhaän vieäc boå nhieäm naày vaø baét giam ngaøi trong hôn 13 naêm, töø 15.08.1975 ñeán 21.11.1988. Sau khi traû töï do, Nhaø caàm quyeàn coäng saûn Haø Noäi laøm moïi caùch ñeå truïc xuaát ra khoûi nöôùc.

Ñaøi Phaùt thanh Vatican ñaõ bình luaän nhö sau: Vieäc boå nhieäm xaåy ra ít thaùng sau Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÙ Chaâu, chaéc chaén coù moät yù nghóa. Caû hai thay theá hai vò Hoàng Y thôøi danh. Ñöùc Cha Fumio Hamao thay theá Ñöùc Hoàng Y Giovanni Cheli, trong 12 naêm höôùng daãn Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Di Daân vaø Du Lòch. Trong dòp naøy Ñöùc Hoàng Y CHELI ñaõ tuyeân boá nhö sau: "Trong nhöõng naêm naøy chuùng toâi ñaõ hoaøn taát ñöôïc nhöõng saùng kieán quan troïng: ñaïi hoäi theá giôùi, nhieàu hoäi nghò, caùc cuoäc gaëp gôõ... Vì theá, dó nhieân toâi boû choã naøy vôùi moät noãi buoàn. Toâi bieát raèng coâng nghieäp cuûa taát caû caùc nhöõng gì ñaõ laøm, khoâng phaûi cuûa toâi, nhöng nhaát laø cuûa cuûa caùc ngöôøi coäâng taùc vôùi toâi. Toâi ñaõ tìm caùch giöõ ñöôïc trong coâng sôû naøy baàu khí gia ñình, baàu khí bình thaûn trong vieäc laøm, baàu khí hoaøn toaøn tín nhieäm nôi traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi coäng taùc cuûa toâi. Nhöng toâi nghó raèng: nhöõng thay ñoåi laø ñieàu toát, laø caàn thieát. Vieäc ôû laïi quaù laâu trong vieäc höôùng daãn moät cô quan, theo toâi, khoâng bao giôø laø toát caû, khoâng bao giôø laø lyù töôûng. Vò chuû tòch môùi seõ ñem ñeán nhöõng tö töôûng môùi, seõ ñem ñeán söï haêng say môùi, vì theá toâi chaøo möøng vieäc boå nhieäm ngaøi vôùi söï thoûa maõn lôùn lao. Toâi ñaõ quen bieát Ñöùc Cha Hamao trong maáy hoäi nghò, toâi ñaõ coù theå ñaùnh giaù cao tình nhaân ñaïo cuûa ngaøi, tính nhaõ nhaën cuûa ngaøi vaø caû söï chuaån bò cuûa ngaøi veà nhöõng vaán ñeà rieâng cuûa Cô Quan chuùng toâi, caùch rieâng veà nhöõng vaán ñeà lieân heä ñeán ngöôøi di daân vaø tò naïn".

Trong khi ñoù, thì taïi Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fr. X. Nguyeãn Vaên Thuaän, ñöôïc boå nhieäm leân thay theá Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, ngöôøi ñaõ ñöôïc ÑTC chæ ñònh töø hai naêm nay giöõ nhieäm vuï quan troïng laøm chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh vaø Chuû tòch Hoäi Ñoàng Chuû Tòch Ñoaøn (goàm 4 Hoàng Y) cuûa Ñaïi Naêm ÑaïiToaøn Xaù 2000. Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray cho raèng: 14 naêm daønh cho vieäc phuïc vuï Coâng Lyù vaø Hoøa Bình thaät laø thôøi gian ôn thaùnh; giôø ñaây ngaøi seõ coù thì giôø hôn ñeå lo vieäc chuaån bò vôùi nhieàu daán thaân hôn Ñaïi Toaøn Xaù 2000, nay ñaõ gaàn keà. Ñöùc Hoàng Y Etchegaray tuyeân boá nhö sau treân Ñaøi Phaùt thanh Vatican:

"Ñuùng vaäy, toâi seõ coù thì giôø hôn vaø saün saøng hôn. Söï saün saøng cuûa toâi seõ laø hoaøn toaøn cho Ñaïi Naêm Thaùnh naøy: Ñaây laø moät daán thaân lôùn lao vaø toát ñeïp, nhöng toâi khoâng xa khoûi daán thaân maø toâi ñaõ coù trong noäi boä cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình. Vaø ñieàu naøy ,vì phöông dieän xaõ hoäi do ÑTC muoán, laø moät khía caïnh raát quan troïng, moät daán thaân thieâng lieâng trong yù nghóa saâu xa hôn vaø soáng ñoäng hôn cuûa ñôøi soáng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page