ÑTC boå nhieäm
ÑTGM Phanxico Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän
laøm Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh
veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxico Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän laøm Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình.

Vatican - 24.06.98 - Thöù Tö 24.06.98, leã Sinh Nhaät Thaùnh Gioan Taåy Giaû, ÑTC chính thöùc boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxico Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, laøm Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, thay theá Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray. Phaàn Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, thì ngaøi giöõ laïi chöùc vuï Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Chuû Tòch Ñoaøn vaø Chuû Tòch UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000. Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray laø moät trong caùc Hoàng Y noåi tieáng, caùch rieâng vì nhöõng söù vuï teá nhò ñöôïc ÑTC uûy thaùc cho ngaøi vaøo nhöõng luùc raát khoù khaên. Ngaøi ñaõ vieáng thaêm Trung Quoác, Lieân Xoâ, Mozambic, Angola, Vieät Nam, Cuba, Bosnia, Erzegovina, vaø trong nhöõng ngaøy vöøa qua Irak.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän sinh taïi Phuû Cam, Giaùo phaän Hueá ngaøy 17 thaùng 4 naêm 1928; thuï phong linh muïc ngaøy 11.06.1953. Ngaøi ñaäu Tieán Só Giaùo Luaät taïi Ñaïi Hoïc Urbaniana, Roma, nieân khoùa 1957-1958. Trôû laïi Queâ Höông, ngaøi ñaõ giöõ nhieàu chöùc vuï quan troïng trong Giaùo Phaän Hueá. Ngaøi laø moät ngöôøi hieáu hoøa vaø ñoái thoaïi vôùi moïi ngöôøi, moïi toân giaùo. Sau vuï ñaûo chính ngaøy moàng moät thaùng 11 naêm 1963, duø laø chaùu cuûa Coá Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm, caùc Töôùng Laõnh thuoäc Hoäi Ñoàng Quaân Ñoäi vaãn kính neå vaø ñeå ngaøi hoaøn toaøn töï do hoaït ñoäng veà toân giaùo.

Ngaøy 13.04.1967, Linh Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän ñöôïc choïn laøm Giaùm Muïc giaùo phaän Nha Trang luùc môùi 39 tuoåi. Leã taán phong Giaùm Muïc ñöôïc cöû haønh taïi nhaø thôø chính toøa Phuû Cam ngaøy 24.06 cuõng naêm 1967. Ñöùc Taân Giaùm Muïc nhaän khaåu hieäu "Gaudium et Spes, Vui möøng vaø Hy voïng". Trong nhöõng naêm giöõ chöùc vuï chuû chaên Giaùo Phaän Nha Trang, Ñöùc Cha lo phaùt trieån coäng ñoàng coâng giaùo veà moïi maët. Ngaøi ñaõ ñem caùc Phong traøo Giaùo Hoäi ñeán Nha Trang: Focolari, Cursillos vaø toå chöùc nhieàu lôùp huaán luyeän giaùo daân laøm toâng ñoà. Trong thôøi kyø laøm Giaùm Muïc Nha Trang, Ñöùc Cha laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân. Nhôø tham döï caùc cuoâïc hoäi hoïp quoác teá, ngaøi quen bieát nhieàu giaùo daân vaø giaùo só thuoäc nhieàu nöôùc khaùc nhau, caùch rieâng Ñöùc Karol Wojtyla, hoài ñoù laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia, BaLan.

Ngaøy 24.04.1975, Ñöùc Cha Nguyeãn Vaên Thuaän, Giaùm Muïc Nha Trang ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc phoù vôùi quyeàn keá vò Giaùo Phaän Saigon, trong luùc tình hình trôû neân raát khoù khaên. Veà Saigon ñöôïc ít thaùng, ngaøy 15.08.1975, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phoù Fr. X. Nguyeãn Vaên Thuaän ñöôïc nhaø caàm quyeàn coäng saûn môøi vaøo Dinh Ñoäc Laäp cuøng vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phaoloâ Nguyeãn Vaên Bình, ñeå ñöôïc thoâng baùo laø Ngaøi khoâng ñöôïc nhaän thi haønh taùc vuï chuû chaên taïi Toång Giaùo Phaän Saøi Goøn; töø ñoù, Ngaøi bò giam tuø taïi nhieàu ñòa ñieåm khaùc nhau cho tôùi ngaøy 21.11.1988.

Trong hôn 13 naêm bò tuø, nhaø caàm quyeàn coäng saûn khoâng xeùt xöû veà toäi phaïm naøo caû. Sau khi ñöôïc traû töï do, Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñöôïc ñi thaêm gia ñình taïi Australia, roài ñi Roma vaø ñöôïc ÑTC tieáp vôùi taát caû tình yeâu meán. Trôû laïi Queâ Höông, Ñöùc Toång Giaùm Muïc phaûi taïm truù taïi Toøa Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, vaø khoâng ñöôïc trôû veà Saigon, ñeå tieáp tuïc chöùc vuï maø Toøa Thaùnh ñaõ uûy thaùc töø thaùng Tö naêm 1975. Sau cuøng Nhaø caàm quyeàn coäng saûn Vieät Nam eùp buoäc ngaøi phaûi töø boû Queâ Höông, ñi Roma. Taïi thuû ñoâ Giaùo Hoäi luùc ñoù, ngaøi chôø ñôïi keát quaû cuûa nhöõng cuoäc ñaøm phaùn giöõa Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh vaø Chính Phuû Haø Noäi, nhöng nhöõng cuoäc ñaøm phaùn naøy khoâng ñem laïi keát quaû naøo caû. Ngaøy 24.11.1994, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Nguyeãn Vaên Thuaän laøm Phoù Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình. Vaø ngaøy 24.06.1998, cuõng laø ngaøy kyû nieäm thuï phong Giaùm Muïc ñöôïc 31 naêm, ÑTC ñaët Ñöùc Toång Giaùm Muïc leân laøm Chuû Tòch cuûa Hoäi Ñoàng thay theá Ñöùc Hoàng Y Etchegaray.

Vieäc boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän laøm chuû tòch moät cô quan Toøa Thaùnh, tröôùc heát noùi leân cöû chæ öu aùi cuûa ÑTC ñoái vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc, naïn nhaân cuûa cheá ñoä coäng saûn, chöùng nhaân cuûa ñöùc tin vaø cuûa söï trung thaønh vôùi Toøa Thaùnh vaø vôùi Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ; ñoàng thôøi cuõng laø cöû chæ baøy toû tình yeâu thöông cuûa ÑTC ñoái vôùi Giaùo Hoäi Vieät Nam, moät Giaùo Hoäi vaãn coøn phaûi soáng trong hoaøn caûnh khoù khaên. Vieäc boå nhieäm naøy coøn laø moät vinh döï cho Vieät Nam, vì ñaây laø laàn ñaàu tieân moät vò giaùo só caáp cao Vieät Nam ñöôïc trao cho chöùc vuï quan troïng (töông ñöông Boä Tröôûng cuûa moät Chính Phuû daân söï) trong Giaùo Trieàu Roma. Con ñöôøng cuûa Chuùa thaät maàu nhieäm. Ngaøi höôùng daãn töøng böôùc cuûa moãi moät ngöôøi tôùi muïc tieâu Ngaøi muoán. Duø bò tuø ñaày trong hôn 13 naêm, Ñöùc Toång Giaùm Muïc luoân luoân tha thöù vaø khoâng bao giôø leân tieáng chæ trích nhöõng ngöôøi laøm haïi mình.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc coøn laø taùc giaû cuûa nhieàu cuoán saùch thôøi danh. Cuoán "Ñöôøng Hy voïng" cuûa ngaøi ñaõ ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng; ngoaøi tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha, YÙ, cuoán naøy coøn ñöôïc dòch ra tieáng Ñaïi Haøn vaø Trung quoác. Vaø môùi ñaây, Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñaõ ghi laïi cuoäc ñôøi bò giam tuø vaø nhöõng neùt ñaëc bieät cuûa con ñöôøng tu ñöùc cuûa ngaøi trong moät taäp saùch coù töïa ñeà laø: "Naêm caùi baùnh vaø hai con caù."

Saùng thöù Tö 24.06.98, taïi Truï Sôû cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, ñaõ coù leã baøn giao giöõa Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegary, cöïu chuû tòch vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän, Taân Chuû Tòch, vôùi söï hieän dieän ñaày ñuû cuûa caùc nhaân vieân thuoäc Hoäi Ñoàng.

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu vaø toaøn theå Linh Muïc Tu Só Vieät Nam taïi Ñaøi Loan vaø Phi Luaät Taân xin chuùc möøng Ñöùc Toång Giaùm Muïc trong chöùc vuï môùi vaø caàu nguyeän ñeå xin Chuùa, nhôø lôøi baàu cöû cuûa Ñöùc Meï La Vang, ban nhieàu ôn cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page