ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn
veà caùi cheát cuûa ÑHY Anastasio Ballestrero
cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Torino

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Anastasio Ballestrero, cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Torino.

La Spezia - 22.06.98 - Ñöùc Hoàng Y Anastasio Ballestrero, cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Torino, qua ñôøi Chuùa Nhaät 21.06.98, taïi Bocca di Magra, gaàn thaønh phoá La Spezia, Taây baéc nöôùc YÙ, taïi moät nhaø doøng, nôi ngaøi nghæ töø 7 naêm nay, höôûng thoï 84 tuoåi.

Ñöùc Hoàng Y Ballestrero laø moät trong caùc vò Hoàng Y noåi tieáng cuûa Giaùo Hoäi YÙ. Ngaøi thuoäc Doøng Carmelo vaø ñaõ giöõ chöùc vuï Beà Treân Toång Quyeàn cuûa Doøng. Sau ñoù ñöôïc choïn laøm Giaùm Muïc Bari (mieàn nam nöôùc YÙ) roài ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc Torino vaø thaêng Hoàng Y naêm 1979 do ÑTC Gioan Phaoloâ II. Ñöùc Hoàng Y Ballestrero coøn laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ trong hai nhieäm kyø, moãi nhieäm kyø goàm 3 naêm.

Ñöùc Hoàng Y Ballestrero sinh taïi Genova, vaøo Nhaø Taäp Doøng Carmelo luùc 15 tuoåi. Thuï phong linh muïc naêm 1936; sau ñoù giöõ nhieàu chöùc vuï khaùc nhau trong Doøng: Taäp Sö lo vieäc ñaøo taïo caùc tu só töông lai cuûa Doøng, roài Beà Treân Nhaø Doøng Carmelo taïi Genova; sau ñoù thaêng Beà Treân Giaùm Tænh vaø sau cuøng naêm 1955, ñöôïc baàu laøm Beà Treân Toång Quyeàn trong hai khoùa, moãi khoùa saùu naêm. Trong nhieäm vuï naøy, Cha Ballestrero hoaït ñoäng ñeå taïo neân moät tinh thaàn chaët cheõ veà gia ñình cuûa Hoäi Doøng, baèng vieäc thuùc ñaåy khaép nôi söï trung thaønh vôùi lyù töôûng Carmelo theo ñuùng tính thaàn Thaùnh Nöõ Teâreâsa thaønh Avila vaø Thaùnh Gioan Thaùnh Giaù, baèng vieäc gaây neân moät tinh thaàn môùi veà huynh ñeä vaø an vui. Vôùi möùc ñoä hoaït ñoäng khoâng bieát moûi meät, Cha ñaõ vieáng thaêm taát caû 800 nhaø caùc Nöõ Tu Carmelo vaø 350 Tu Vieän nam raûi raéc treân caû theá giôùi. Moãi naêm ngaøi daønh moät vaøi thaùng cho caùc chuyeán vieáng thaêm naøy, nhöng ngaøi löu yù caùch rieâng ñeán caùc nhaø doøng taïi caùc xöù truyeàn giaùo, ñeå gaëp gôõ vaø cuûng coá caùc coäng ñoàng môùi thaønh laäp.

Cha Ballestrero laø moät nhaø thaàn hoïc tu ñöùc noåi tieáng: Cha laø giaùo sö moân naøy taïi Hoïc Vieän Teresianum ôû Roma. Cha ñaõ vieát nhieàu saùch veà ñôøi soáng taän hieán, veà caàu nguyeän, veà Coâng Ñoàng vaø môùi ñaây veà Chuùa Thaùnh Thaàn. Naêm 1975, ÑTC Phaoloâ VI ñaõ môøi giaûng Tuaàn Tónh Taâm cho Giaùo Trieàu.

Töø naêm 1973, ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Bari, Ñöùc Cha Ballestrero ñaõ ñeå laïi ñaây nhöõng kyû nieäm khoâng theå phai nhoøa ñöôïc veà tình nghóa moät ngöôøi cha soáng giöõa ngöôøi daân trong ñôn sô vaø quaûng ñaïi. Naêm 1977, ñöôïc thuyeân chuyeån veà Torino theá vò Ñöùc Hoàng Y Pellegrino qua ñôøi. Taïi ñaây naêm 1978, ngaøi toå chöùc cuoäc tröng baøy Khaên Lieäm Thaùnh trong 43 ngaøy vôùi hôn moät trieäu ngöôøi ñeán kính vieáng. Naêm 1988 , chính Ñöùc Hoàng Y ñaõ môøi caùc nhaø khoa hoïc ñeán khaùm nghieäm vaø phaân tích Khaên Lieäm Thaùnh naøy.

Trong ñieän vaên göûi Ñöùc Hoàng Y Giovanni Saldarini, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Torino, ÑTC nhaéc laïi, vôùi nhieàu meán tieác, con ñöôøng Tu Ñöùc saâu xa cuûa Ñöùc HoàngY Ballestrero, söï daán thaân quaûng ñaïi cuûa ngaøi trong vieäc höôùng daãn Doøng Carmelo vôùi tö caùch laø Beà Treân Toång Quyeàn, söï haêng say trong vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi hai Toång Giaùo Phaän Bari vaø Torino, ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho ngaøi, vieäc phuïc vuï quí giaù ñöôïc thi haønh trong ñòa vò Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ. ÑTC nhaán maïnh raèng: Ñöùc Hoàng Y Ballestrero ñaõ hieán taát caû cuoäc ñôøi cho vinh danh Chuùa vaø cho lôïi ích caùc linh hoàn. Nay ngaøi qua ñi, nhöng ñeå laïi moät hình aûnh loãi laïc cuûa moät Tu Só, moät Linh Muïc vaø moäât Toång Giaùm Muïc thoâng thaùi, nhieät thaønh, ñaïo ñöùc, hieán thaân khoâng bieát moûi meät cho vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø cho vieäc muïc vuï.

Thi haøi cuûa Ñöùc Hoàng Y ñöôïc chuyeån veà Torino thöù Ba 23/06/98, vaø ñöôïc ñaët trong Ñeàn Thaùnh "Consolata" cho daân kính vieáng. Leã an taùng ñöôïc cöû haønh thöù Naêm, 25/06/98, luùc 9:30 taïi nhaø thôøi Thaùnh Philipheâ ôû Torino.

Vôùi söï qua ñi cuûa Ñöùc Hoàng Y Anastasio Ballestrero, Hoàng Y Ñoaøn coøn laïi 158 vi, trong ñoù coù 118 vò döôùi 80 tuoåi, coøn quyeàn vaøo Maät Vieän baàu Giaùo Hoaøng vaø 40 vò treân 80 tuoåi. Trong saùu thaùng nay, ñaõ coù 7 vò Hoàng Y qua ñôøi: 4 vò döôùi 80 tuoåi (2 vò Argentina; moät vò Phaùp, Toång Giaùm Muïc Lyon; moät vò YÙ, Toång Tröôûng Boä Phong Thaùnh (hai vò Hoàng Y naøy ñöôïc phong 22 naêm nay); vaø 3 vò treân 80 tuoåi: Agostino Casaroli (YÙ), 84 tuoåi; John Joseph Carberry (Hoa Kyø) 94 tuoåi; vaø Anastasio Ballestrero (YÙ), 84 tuoåi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page