ÑTC chuû teá Thaùnh Leã An Taùng
Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli
vöøa qua ñôøi ngaøy 9/06/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû söï thaùnh leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli.

Vatican - 12.06.98 - Saùng thöù Saùu 12.06.98, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû söï thaùnh leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli, Cöïu Quoác Vuï Khanh, qua ñôøi saùng thöù Ba 9/06/98 vöøa qua, thoï 84 tuoåi. Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC coù 30 Hoàng Y, trong ñoù coù Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, ñöùng ñaàu Hoàng Y Ñoaøn, vaø Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, keá vò Ñöùc Hoàng Y Casaroli töø thaùng 12 naêm 1990. Ngoaøi ra coøn nhieàu Toång Giaùm Muïc vaø Giaùm Muïc trong Giaùo Trieàu vaø ñoâng ñuû caùc Giaùm muïc Cuba, ñang ôû Roma trong nhöõng ngaøy naøy. Veà phía chính quyeàn daân söï coù coù Ngoaïi giao ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh, Chuû tòch Thöôïng Vieän Coäng Hoøa YÙ, oâng Nicola Mancino, ñaïi dieän Toång Thoáng hieän ñang vieáng thaêm Trung Quoác, Thuû töôùng chính phuû YÙ, oâng Romano Prodi vaø nhieàu nhaân vaät thuoäc giôùi chính trò, vaên hoùa. Hieän dieän trong thaùnh leã coøn coù caùc thaân nhaân vaø caùc Thò Tröôûng thuoäc tænh Piacenza, sinh quaùn cuûa Ñöùc Hoàng Y Casaroli.

Giaûng trong thaùnh leã. ÑTC nhaéc ñeán caùc ñöùc tính ñaëc bieät cuûa Vò Ñaày Tôù khoân ngoan naøy trong nhieàu naêm phuïc vuï Toøa Thaùnh: tröôùc heát trong chöùc vuï Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao, roài Toång Tröôûng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh vaø sau cuøng trong chöùc vuï Quoác Vuï Khanh trong 11 naêm. ÑTC noùi: "Söï lo laéng lieân læ cuûa ngaøi laø beânh vöïc quyeàn töï do cuûa Giaùo Hoäi, ñeå Giaùo Hoäi coù theå chu toaøn söù meänh do Chuùa Cöùu Theá phuù thaùc cho. Ngaøi thi haønh söù meänh trong nhöõng thôøi kyø raát khoù khaên duôùi caùc cheá ñoä coäng saûn, chæ nhaèm muïc ñích naøy laø laøm sao baûo ñaûm ñöôïc söï toàn taïi caùc cô caáu Giaùo Hoäi. Muïc ñích toái cao ngaøi theo ñuoåi luoân luoân laø tìm ích lôïi cuûa caùc linh hoàn, caùch rieâng cuûa moät soá raát ñoâng coâng giaùo vaãn trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi, nhöng hieän gaëp nguy hieåm ñi ñeán maát daàn daàn ñöùc tin". Ngoaøi muïc ñích toái cao treân ñaây, Ñöùc coá Hoàng Y luoân luoân hoaït doäng trong tinh thaàn hoaøn toaøn Giaùo Hoäi. Ngaøi ñaõ goùp coâng lôùn lao, nhö moïi ngöôøi bieát, vaøo vieäc rao giaûng chaân lyù vaø beânh vöïc töï do trong thôøi kyø khoù khaên, khoâng nhöõng cho Giaùo Hoäi, nhöng cho caû nhaân loaïi nöõa. Vaø sau cuøng ngaøi ñaõ ñöôïc thaáy coâng vieäc cuûa mình, vôùi nhöõng noã löïc kieân nhaãn vaø khoân ngoan, ñi ñeán thaønh coâng: môû moät giai ñoaïn lòch söû môùi, sau nhöõng bieán coá cuûa cuoái naêm 1989.


Back to Radio Veritas Asia Home Page