Vaøi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp
cuûa Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli
vöøa qua ñôøi ngaøy 9/06/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Vaøi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli vöøa qua ñôøi.

Sau ít ngaøy ñieàu trò taïi beänh vieän Colombus, keá beân beänh vieän baùch khoa Gemelli, Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli, cöïu quoác vuï khanh Toøa Thaùnh, ñaõ qua ñôøi trong ñeâm moàng 8 saùng moàng 9 thaùng 6 naêm 1998, höôûng thoï 84 tuoåi.

Ñöùc Hoàng Y Casaroli sinh taïi moät xaõ nhoû trong tænh Piacenza, mieàn baéc nöôùc YÙ naêm 1914. Naêm 1937, sau khi thuï phong linh muïc, Cha Casaroli vaøo Tröôøng Ngoaïi giao Toøa Thaùnh. Trong suoát cuoäc ñôøi sau ñoù phuïc vuï Giaùo Hoäi trong ngaønh ngoaïi giao, Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli ñaõ traûi qua nhieàu loaïi hoaït ñoäng khaùc nhau: Thôøi danh hôn caû laø caùc chuyeán vieáng thaêm taïi caùc quoác gia Ñoâng AÂu luùc coøn döôùi cheá ñoä coäng saûn, luùc maø caùc danh töø Glasnost vaø Perestrojka (ñoåi môùi) vaãn chöa ñöôïc noùi ñeán.

Vì Ñöùc Hoàng Y Casaroli ñöôïc bieát ñeán nhieàu treân tröôøng quoác teá, neân tin veà caùi cheát cuûa Ngaøi ñaõ gaây tieáng vang treân caû theá giôùi. Töø Vatican ñeán Nöôùc YÙ, trong Giaùo Hoäi cuõng nhö trong giôùi chính trò, ngoaïi giao, töø Trung Ñoâng AÂu ñeán Trung Quoác, töø Ñieän Caåm Linh ñeán caùc nöôùc Myõ Chaâu... Taát caû ñeàu bieát ñeán ñöôøng loái chính trò ngoaïi giao khoân kheùo cuûa Ñöùc Hoàng Y maø ngöôøi ta vaãn goïi laø laø "Ostpolitik", Ñoái Thoaïi vôùi Ñoâng AÂu coäng saûn.

Thöïc söï ñöôøng loái naøy chính thöùc khôûi söï thôøi Ñöùc Phaoloâ VI, vaø ngöôøi thi haønh ñaéc löïc vaãn luoân luoân laø Ñöùc Casaroli, luùc ñoù giöõ chöùc vuï Ngoaïi Tröôûng Toøa Thaùnh. Coù theå noùi Ñöùc Hoàng Y Casaroli laø ngöôøi hieåu cheá ñoä coäng saûn hôn nhieàu ngöôøi khaùc. Ngaøi baét ñaàu söù meänh ngoaïi giao chính thöùc vaøo nhöõng naêm 1960 baèng vieäc kyù nhöõng thoûa öôùc (modus vivendi) vôùi cheá ñoä coäng saûn Hungari, Yougoslavie, Tieäp Khaéc, Lieân Xoâ, Ba Lan vaø Coäng Hoøa Daân Chuû Ñöùc. Ñöùc Hoàng Y coøn laø ngöôøi ñöa ra saùng kieán veà cuoäc gaëp gôõ giöõa caùc nöôùc töï do vaø coäng saûn Chaâu AÂu taïi Helsinki, thuû ñoâ Phaàn Lan. Chính taïi ñaây naêm 1975, Hoäi nghò veà An Ninh vaø Coäng Taùc giöõa caùc nöôùc Chaâu AÂu (goàm caû caùc nöôùc coäng saûn) ñaõ ñöôïc thaønh laäp.

Ñöùc HoàngY Casaroli giöõ chöùc vuï Quoác Vuï Khanh trong 11 naêm döôùi thôøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Naêm 1984, ngaøi ñaõ cuøng vôùi thuû töôùng Coäng Hoøa YÙ kyù baûn Hoøa Öôùc giöõa Vatican vaø Italia, ñaõ ñöôïc duyeät laïi vaø thích nghi. Ngaøi laõnh ñaïo Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh ñeán New York möøng kyû nieäm 40 naêm thaønh laäp Lieân Hieäp Quoác. Naêm 1985, ngaøi ñi Moscowa möøng kyû nieäm moät ngaøn naêm nöôùc Nga laõnh nhaän Tin Möøng vaø chính trong dòp naøy ngaøi gaëp OÂng Gorbaciov, luùc ñoù laø Toång thö kyù Ñaûng coäng saûn Lieân xoâ, ngöôøi ñoùng vai troø chuû choát cuûa böôùc quaët lòch söû tieán ñeán vieäc suïp ñoå cuûa cheá ñoä coäng saûn Ñoâng AÂu.

Ñaøi Vatican trong buoåi phaùt thanh thöù ba 9.06.98 ñaõ nhaän ñònh nhö sau: Vôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli, Toøa Thaùnh maát ñi moät trong caùc hình aûnh loãi laïc vaø uy tín hôn caû cuûa cuoái theá kyû 20 naøy. Moät trong caùc ngöôøi thi haønh saâu saéc hôn caû ñöôøng loái ngoaïi giao Toøa Thaùnh vaø laø ngöôøi tieân phong khoâng bieát moûi meät cuûa Toøa Thaùnh ñoái thoaïi vôùi caùc cheá ñoä coäïng saûn Ñoâng AÂu".

Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini, ngöôøi coäng taùc chaët cheõ vôùi Ñöùc Hoàng Y Casaroli taïi Phuû Quoác Vuï Khanh, ñaõ tuyeân boá: "Ñöùc Hoàng Y Casaroli laø moät trong caùc nhaø ngoaïi giao lôùn nhaát, loãi laïc nhaát maø Toøa Thaùnh ñaõ coù. Ngaøi xuaát thaân töø tröôøng cuûa Ñöùc Hoàng Y Domenico Tardini, nhöng coù leõ ngaøi coøn vöôït qua caû Thaày mình nöõa, nhaát laø trong coâng vieäc ngoaïi giao, nghieân cöùu. Ngaøi ñaõ coù moät söï teá nhò khaùc thöôøng... Toâi coù theå noùi Ñöùc Hoàng Y Casaroli laø con nguôøi cuûa teá nhò. Trong moïi tình hình, caû nhöõng tình khoù khaên nhaát, gay go nhaát, trong ñoù con ngöôøi nhö theå bò giam caàm, bò nhoát trong chieác xe thieát giaùp cuûa nhöõng yù thöùc heä vaø cuûa nhöõng thaønh kieán, Ñöùc Hoàng Y Casaroli vaãn tin töôûng raèng coøn coù theå ñi vaøo taâm hoàn cuûa hoï ñöôïc, raèng moãi moät, ngöôøi ñeán moät luùc naøo ñoù, seõ coù theå hieåu ñöôïc ñaâu laø leõ phaûi, ñaâu laø söï thaät. Ñaây chính laø bí quyeát cuûa vieäc ñoái thoaïi ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Casaroli thöïc haønh. Ñoái thoaïi ñeå ñi vaøo trong taâm hoàn cuûa ngöôøi mình gaëp.

Vaøo naêm 1990, vì tuoåi taùc, Ñöùc Casaroli veà höu. Trong buoåi leã baøn giao chöùc vuï Quoác Vuï Khanh cho Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi vôùi Ñöùc Hoàng Y Casaroli nhö sau: "Trong luùc naøy, toâi nghó ñeán söï giuùp ñôõ lôùn lao maø Ñöùc Hoàng Y ñaõ ñeå laïi trong nhöõng naêm vöøa qua; trong nhöõng naêm ñoù, Giaùo Hoäi vaø theá giôùi ñaõ bieát nhöõng coâng vieäc coù taàm möùc roäng lôùn nhö theá naøo cuûa Ñöùc Hoàng Y. Toâi ñaõ luoân luoân coù theå tin vaøo söï giuùp ñôõ vaø caùc chæ daãn maø Ñöùc Hoàng Y, vì loøng yeâu meán thaønh thöïc ñoái vôùi Chuùa Kitoâ ñaõ ñem ñeán cho toâi, trong thaùi ñoä coäng taùc thaønh thöïc, saùng suoát vaøñaày moä meán."

Thi haøi cuûa Ñöùc Coá Hoàng Y Casaroli ñöôïc ñaët trong nhaø thôø Thaùnh Steâphanoâ trong noäi Thaønh Vatican. Leã an taùng seõ ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh Pheâroâ saùng thöù Saùu 12/06/98, do ÑTC chuû söï.

Vôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Casaroli, Hoàng Y Ñoaøn coøn 160 vò, trong soá naøy coù 118 vò ñuoùi 80 tuoåi coøn quyeàn baàu Giaùo Hoaøng, vaø 42 vò treân 80 tuoåi. Ñöùng ñaàu Hoàng Y Ñoaøn hieän nay, laø Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, Toång Tröoûng Boä Giaùm Muïc.


ÑTC göûi ñieän tín chia buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli

ÑTC göûi ñieän tín chia buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Agostino Casaroli.

Vatican - 9.06.98 - Vöøa ñöôïc tin veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Agostino taïi Beänh Vieän Colombus ôû Roma, keá beân beänh vieän Gemelli, ÑTC göûi ñeán Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, nieân tröôûng Hoàng Y Ñoaøn, moät ñieän vaên chia buoàn. ÑTC vieát : "Vôùi söï caûm ñoäng saâu xa khi ñuôïc tin veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y ñaùng kính Agostino Casaroli, toâi xin baøy toû vôùi Ñöùc Hoàng Y vaø taát caû Hoàng Y Ñoaøn söï ñau buoàn saâu xa cuûa toâi, tröôùc vieäc qua ñi cuûa moät ngöôøi ñaõ trung thaønh phuïc vuï Giaùo Hoäi. Ñöùc Hoàng Y ñaõ giöõ nhöõng chöùc vuï quan troïng; vaø trong thöøa taùc vuï linh muïc vaø giaùm muïc, ngaøi luoân luoân toû ra mình laø chöùng nhaân cuûa Phuùc AÂm, laø linh muïc cuûa ñöùc tin saâu xa vaø coù loøng ñaïo soát saéng, vaø laø ngöôøi bieát roõ caùc vaán ñeà cuûa nhaân loaïi vaø cuûa caùc bieán coá lòch söû".

Ñieän vaên vieát tieáp: "Trong söù meänh phuïc vuï laâu daøi taïi Toøa Thaùnh, caùch rieâng nhö laø ngöôøi coäng taùc chaët cheõ cuûa chính toâi vaø tröôùc ñoù cuûa caùc vò Tieàn Nhieäm ñaùng kính cuûa toâi: Ñaày Tôù Chuùa Gioan XXIII, Phaolo VI vaø Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát, Ñöùc Hoàng Y Casaroli coøn toû ra laø moät ngöôøi xaây döïng haêng say caùc quan heä hoøa bình giöõa caù nhaân vaø caùc quoác gia, baèng vieäc thöïc hieän vôùi söï nhaäy caûm ngoaïi giao nhöõng böôùc raát can ñaûm vaø yù nghóa, caùch rieâng ñeå laøm cho tình hình Giaùo Hoäi taïi mieàn Ñoâng AÂu ñöôïc toát hôn; taát caû ñöôïc thuùc ñaåy bôûi "sensus Ecclesiae" (tinh thaàn yeâu meán Giaùo Hoäi caùch saâu xa) ñoàng thôøi cuõng bôûi "sensus hominis" (loøng yeâu meán nhaân loaïi) taäïn tình. Ñieän vaên keát thuùc: "Toâi caûm taï Chuùa veà nhöõng söï laønh ngaøi ñaõ laøm trong nhöõng naêm laøm vieäc höõu ích vaø khoâng bieát moûi meät; vaø khi daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän soát saéng ñeå xin Chuùa ñoùn nhaän Ñöùc Hoàng Y vaøo höôûng nieàm vui ñôøi ñôøi maø Chuùa höùa ban cho caùc ñaày tôù toát laønhvaø quaûng ñaïi cuûa Ngöôøi, toâi xin göûi tôùi Ñöùc Hoàng Y, caùc Ñöùc Hoàng Y khaùc vaø taát caû nhöõng ai chia seû söï ñau ñôùn veà vieäc qua ñi cuûa Ñöùc Hoàng Y Casaroli, pheùp laønh Toøa Thaùnh, daáu hieäu cuûa vieäc tham döï saâu xa cuûa toâi vaøo caùi tang chung naøy". Kyù teân : Gioan Phaoloâ II, giaùo hoaøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page