ÑTC tieáp chung
caùc giaùm muïc Cuba ñeán Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Cuba.

Vatican - 9.06.98 - Saùng thöù Ba, 9/06/98, ÑTC ñaõ tieáp caùc giaùm muïc Cuba ñeán Roma, tröôùc heát ñeå caùm ôn ÑTC veà chuyeán vieáng thaêm lòch söû ñöôïc thöïc hieän cuoái thaùng Gieâng vöøa qua (1998), sau ñoù ñeå tieáp xuùc vôùi caùc cô quan trung öông Toøa Thaùnh.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc Giaùm Muïc Cuba ÑTC xaùc nhaän raèng: lôøi môøi goïi cuûa ngaøi: "Cuba haõy côûi môû vôùi theá giôùi vaø theá giôùi seõ côûi môû vôùi Cuba", ñaõ döôïc ñoùn nhaän bôûi nhieàu quoác gia vaø cô quan quoác teá cuõng nhö bôûi caùc coäng ñoàng coâng giaùo, baèng nhöõng cöû chæ cuï theå cuûa tình lieân ñôùi.

ÑTC baûo ñaûm raèng Toøa Thaùnh vaø Vò Keá Nghieäp Pheâroâ seõ tieáp tuïc laøm taát caû nhöõng gì coù theå, trong söï phuø hôïp vôùi söù meänh, ñeå lôøi ñaùp traû cuûa caùc quoác gia ñoái vôùi Cuba, ñöôïc tieáp tuïc lan roäng theâm maõi vaø ñeå söï chuù yù do chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi gaây neân, "khoâng bò giaäp taét, nhöng coøn ñem laïi nhöõng thaønh quaû maø ngöôøi daân Cuba mong ñôïi".

Theo ÑTC, vieäc côûi môû khoâng nhöõng chæ giôùi haïn vaøo vieäc laøm cho toát ñeïp hôn moái quan heä quoác teá trong boái caûnh hieän nay cuûa "vieäc toaøn caàu hoùa", nhöng tröôùc heát, coøn laø moät söï saün saøng beân trong cuûa moãi ngöôøi ñeå canh taân taâm trí vaø côûi môû tinh thaàn, ngoõ haàu ñaït ñeán moät söï trôû laïi ñích thöïc cuûa con ngöôøi. Vaø nhö vaäy môùi coù theå thuùc ñaåy tieán trình nhaèm hoaøn thieän hôn vaø thay ñoåi caùc côù caáu xaõ hoäi. ÑTC nhaán maïnh: caàn phaûi vöôït qua caùc bieân giôùi yù thöùc heä, lòch söû hoaëc phe phaùi, ngoõ haàu con nguôøi ñuôïc töï do phaùt trieån ñaày ñuû, khoâng coù nhöõng giôùi haïn ñoäc taøi trong caùc quyeàn töï do caên baûn, nhö caùc quyeàn töï do phaùt bieåu yù kieán, töï do hoäi hoïp vaø töï do laäp ñoaøn theå. ÑTC Gioan Phaoloâ II quaû quyeát raèng: "Khi Giaùo Hoäi ñöôïc coâng nhaän, thì luùc ñoù Giaùo Hoäi môùi coù theå coù nhöõng khoaûng roäng vaø nhöõng phöông tieän ñuû ñeå thöïc hieän söù vuï cuûa mình, nhaèm möu ích cho taát caû xaõ hoäi. Nhaø Nöôùc, duø laø theo chính saùch li khai giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi, trong vieäc möu ích cho moïi nguôøi daân, phaûi coâng nhaän söù vuï naøy cuûa Giaùo Hoäi vaø baûo ñaûm cho coù nhöõng khoaûng roäng caàn thieát naày. Ñoái vôùi caùc giaùm muïc, ÑTC khuyeân haõy haønh ñoäng nhö "nhöõng thöøa taùc vuï ñích thöïc cuûa hoøa giaûi", baèng caùch tieáp tuïc phoå bieán söù ñieäp maø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñeå laïi. ÑTC cuõng khuyeân caùc giaùm muïc Cuba haõy "Kieân nhaãn vaø can ñaûm" trong vieäc aùp duïng giaùo huaán xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh vaøo ñôøi soáng kinh teá, chính trò vaø vaên hoùa cuûa Quoác Gia. Trong chieàu höôùng naøy, caùc ngöôøi Coâng Giaùo phaûi ñöôïc "tham döï vôùi nhöõng quyeàn ñaày ñuû vaø vôùi söï bình ñaúng vôùi nhöõng coâng daân khaùc", (ñöôïc tham döï) vaøo ñôøi soáng coâng coäng", trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau, nhö trong ngaønh giaùo huaán, trong caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi".

Sau cuøng ÑTC nhaéc laïi lôøi caàu chuùc cuûa ngaøi laø Cuba coù theå "môû roäng cöûa" ñeå ñoùn nhaän söùc maïnh cöùu chuoäc cuûa Chuùa Kitoâ, ñeå taát caû caùc ngöôøi daân Cuba ñöôïc soáng moät muøa voïng môùi trong lòch söû quoác gia cuûa mình".

Trong phaàn keát thuùc, ÑTC noùi vôùi caùc Giaùm Muïc Cuba raèng: "Khi caùc Ñöùc Cha trôû veà, haõy nhaéc laïi vôùi taát caû ngöôøi daân Cuba laø toâi luoân luoân gaàn guõi hoï vôùi taâm tình tình yeâu meán. Hoï haõy tin chaéc raèng toâi luoân luoân nhôù ñeán hoï. Khi toâi caàu nguyeän cho hoï, toâi laøm vieäc naøy vôùi nhieàu an vui".


Back to Radio Veritas Asia Home Page