Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Giôø Kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät 7/06/1998:
Leã Chuùa Ba Ngoâi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 7/06/98: Leã Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi.

Trong baøi huaán ñöùc ngaén tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin tröa Chuùa Nhaät 7/06/98, taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ÑTC nhaéc ñeán yù nghóa leã Kính Mình Maùu Thaùnh Chuùa (Corpus Christi) ñöôïc ngaøi cöû haønh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano vaøo ñuùng ngaøy thöù Naêm 11/06/98, maëc duø taïi laõnh thoå Italia vaø caùc nôi khaùc, thì leã naày ñöôïc dôøi vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 14/06/98. Ngoaøi ra ÑTC cuõng nhaéc ñeán vaøi bieán coá ñaùng chuù yù trong sinh hoaït chính trò quoác teá nhö cuoäc hoïp ñaëc bieät cuûa Lieân Hieäp Quoác choáng naïn thuoác phieän, vaø cuoäc xung ñoät ranh giôùi giöõa hai quoác gia Eritrea vaø Ethiopi. Môû ñaàu baøi huaán ñöùc tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Chuùa Nhaät hoâm nay, (7/06/98), Giaùo Hoäi cöû haønh leã troïng kính Thieân Chuùa Ba Ngoâi, moät leã trình baøy cho chuùng chieâm ngaém Maàu Nhieäm Thieân Chuùa Cha, Con vaø Thaùnh Thaàn. Trong Thieân Chuùa Ba Ngoâi, chuùng ta coù theå khaùm phaù ra göông maãu nguyeân thuûy cuûa gia ñình con ngöôøi, ñöôïc keát thaønh bôûi moät ngöôøi nam vaø moät ngöôøi nöõ, caû hai ñöôïc môøi goïi hieán thaân cho nhau trong moät söï hieäp thoâng tình thöông môû roäng ñoùn nhaän söï soáng. Trong Thieân Chuùa Ba Ngoâi, chuùng ta cuõng coù theå khaùm phaù ra kieåu maãu cho gia ñình giaùo hoäi, trong ñoù taát caû moïi ngöôøi Kitoâ soáng nhöõng töông quan chia seû vaø lieân ñôùi thaät söï. Chính tình yeâu thöông laø daáu chæ cuï theå cuûa ñöùc tin vaøo Thieân Chuùa, Cha, Con vaø Thaùnh Thaàn.

Ngoâi Hai cuûa Thieân Chuùa Ba Ngoâi raát thaùnh, ñaõ nhaäp theå vaø laøm ngöôøi nôi Chuùa Kitoâ; Ngaøi hieän dieän giöõa chuùng ta trong Bí Tích Thaùnh Theå. Ñaây laø kho taøng to lôùn nhaát cuûa Giaùo Hoäi; vaø Giaùo Hoäi gìn giöõ kho taøng naày vôùi loøng yeâu meán vaø bieát ôn to lôùn nhaát. Leã Kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa (Corpus Christi) ñöôïc daønh cho vieäc toân vinh Bí Tích Thaùnh Theå. Chuùng ta seõ möøng leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa vaøo chieàu thöù Naêm 11/06/98, vôùi thaùnh leã troïng theå taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, vaø sau ñoù seõ coù cuoäc röôùc kieäu theo truyeàn thoáng ñaõ coù. Cha môøi goïi anh chò em taát caû haõy ñeán tham döï.

ÑTC nhaéc ñeán cuoäc hoïp ñaëc bieät taïi New York, do Lieân Hieäp Quoác toå chöùc, ñeå baøn veà vaán ñeà thuoác phieän nhö sau:

Ngaøy mai (thöù Hai 8/06/98) ñöôïc khai maïc taïi New York khoùa hoïp ñaëc bieät cuûa Lieân Hieäp Quoác daønh cho vieäc choáng laïi naïn thuoác phieän. Caùc quoác gia treân theá giôùi seõ cuøng nhau nghieân cöùu xem phaûi laøm sao ñeå giaûi thoaùt theá giôùi khoûi naïn saûn xuaát, tieâu duøng vaø buoân baùn khoâng ñöôïc pheùp nhöõng chaát thuoác phieän. Nhöõng hieän töôïng ñaùng buoàn treân goùp phaàn xaây leân neàn kinh teá cuûa söï cheát, gaây haïi vaø laøm cho yeáu ñi con nguôøi, nôi chính ñaëc ñieåm noåi baäc nhaát cuûa noù, laøm thieät haïi cho khaû naêng hieåu bieát, cho söï töï do ñeå soáng tình yeâu thöông ñích thöïc, vaø laøm thöông toån bieát bao gia ñình moät caùch saâu xa nhaát. Toâi khuyeán khích nhieàu saùng kieán, caû trong laõnh vöïc cuûa giaùo hoäi, ñeå cung caáp cho nhöõng ngöôøi nghieän moät khaû theå ñeå vöôït qua ñieàu tai haïi naày vaø ñöôïc hoäi nhaäp trôû laïi trong ñôøi soáng xaõ hoäi. Ñoàng thôøi toâi cuõng caàu chuùc cho cuoäc gaëp gôõ quan troïng taïi New York taïo ra moät ñaø tieán môùi vaø cuï theå cho vieäc coäng taùc quoác teá, ñeå phuïc vuï cho moät nhaân loaïi töï do hôn vaø coù tình lieân ñôùi hôn.

Toâi tin töôûng phuù thaùc cho Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, Ñeàn thôø troïn haûo cuûa Thieân Chuùa Ba Ngoâi, nhöõng mong öôùc treân ñaây cuûa chuùng ta. Trong tay Meï Maria, maãu göông cuûa tình yeâu thöông ñöôïc cho ñi, chuùng ta xin ñaët vaøo ñoù moïi haønh ñoäng cuûa tình lieân ñôùi Kitoâ vaø cuûa söï thoâng caûm chia seû nhöõng ñau khoå cuûa anh chò em. Xin Meï giuùp chuùng ta bieán cuoäc soáng mình trôû thaønh baøi ca chuùc tuïng vaø yeâu thöoâng daâng leân Thieân Chuùa; Ngaøi laø Haïnh Phuùc ñôøi ñôøi, laø söï Soáng baát dieät, laø AÙnh Saùng khoâng bao giôù taét.

Ñeán ñaây, ÑTC xöôùng kinh Truyeàn Tin roài ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi hieän dieän. Sau ñoù, ÑTC nhaéc ñeán tình hình nghieâm troïng cuûa cuoäc xung ñoät vuõ trang giöõa Eâthiopia vaø Eâritreâa, cuõng nhö tình hình khaån tröông taïi KOSOVO. ÑTC nhaéc raèng: vieäc ñi tìm nhöõng giaûi phaùp nhôø söï thöông thuyeát vaø trong tinh thaàn hoøa bình ñoøi hoûi loøng can ñaûm vaø kieân trì. Ngaøi keâu goïi moïi ngöôøi haõy caàu xin Thieân Chuùa soi saùng cho taát caû moïi phe phaùi coù lieân heä ñeå hoï môû ra con ñöôøng ñoái thoaïi, tuy daøi laâu nhöng höõu hieäu cho taát caû moïi ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page