Söù ñieäp cuûa
ÑHY Toång Tröôûng Boä Caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông
gôûi Hoäi Nghò Quoác Teá Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ
mieàn AÙ Raäp veà Hoøa Bình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù ñieäp cuûa Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng Boä Caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông gôûi Hoäi Nghò Quoác Teá Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ mieàn AÙ Raäp veà Hoøa Bình.

Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin, hoâm chuùa nhaät vöøa qua muøng 7/06/98, Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình ñaõ tôùi Bagdad, thuû doâ Irak, ñeå nhaân danh Toøa Toøa Thaùnh tham döï Hoäi Nghò Quoác Teá laàn thöù ba cuûa caùc Giaùo Hoäi mieàn AÛ Raäp veà Hoøa Bình, ñöôïc khai maïc thöù Hai muøng 8/06/98, vaø beá maïc vaøo thöù Saùu 12/06/98.

Ñeà taøi cuûa Hoäi Nghò laàn naøy laø "Giaùo Hoäi phuïc vuï cho Hoøa Bình vaø Nhaân Loaïi". Trong baøi thôøi söï naày, chuùng ta haõy theo doõi vaøi ñieåm chính trong söù ñieäp cuûa Ñöùc Hoàng Y Silvestrini, Toång Tröôûng Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, göûi cho caùc vò tham döï Hoäi Nghò.

Ñöùc Hoàng Y nhaän ñònh veà nhöõng ñieàu kieän caàn coù ñeå xaây döïng Hoøa Bình nhö sau: "Neàn hoøa bình neáu muoán laø ñích thöïc vaø beàn bæ, thì phaûi döïïa treân söï daán thaân thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi. Hôn nöõa, cuõng khoâng theå coù hoøa bình, neáu khoâng thöïc hieän caùch cuï theå vaø höõu hieäu tình lieân ñôùi nhaân loaïi". Trong söù ñieäp Ñöùc Hoàng Y Silvestrini cuõng baøy toû söï vui möøng veà söï hieän dieän cuûa Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, do lôøi môøi cuûa Hoäi Nghò vaø cuûa Chính phuû Irak. Söï tham döï cuûa Ñöùc Hoàng Y Etchegaray laø moät daáu hieäu cuï theå cho söï lo laéng vaø söï uûng hoä cuûa Toøa Thaùnh ñoái vôùi saùng kieán quan troïng cuûa caùc Giaùo Hoäi mieàn AÛ Raäp veà hoøa bình.

Söù ñieäp cuûa Ñöùc Hoàng Y Slivastrini vieát tieáp: Trong moät ñaát nöôùc nôi ñaõ vang leân lôøi keâu goïi Abraham, ngöôøi Cha cuûa ba toân giaùo ñoäc thaàn, Giaùo Hoäi ñöôïc môøi goïi theo göông ñöùc tin cuûa Toå Phuï Abraham soáng phuù thaùc hoaøn toaøn cho thaùnh yù Thieân Chuùa, vöøa ñi ñeán gaëp anh chò em vaø ñoái thoaïi vôùi hoï. Moïi daán thaân nhaèm ñeán vieäc phuïc vuï con ngöôøi vaø caùch rieâng phuïc vuï cho nhöõng ai caûm thaáy maïng soáng cuûa mình bò ñe doïa vaø bò toån thöông, (söï daán thaân ñoù) laø moät goùp coâng vaøo vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi treân coâng bình vaø treân tình yeâu thöông. Kinh nghieäm daïy chuùng ta raèng: söï tín nhieäm vaøo Thieân Chuùa coù theå giuùp chuùng ta tìm ra nhöõng con ñöôøng luoân luoân môùi meû ñeå vöôït qua caùc vaán ñeà vaø laøm bôùt nhöõng ñau khoå. Cuoäc gaëp gôõ cuûa anh chò em, nhöõng ngöôøi ñaõ tieáp xuùc vôùi ñau khoå, bieåu loä söï tín nhieäm vaøo Thieân Chuùa, nguoàn maïch cuûa moïi hy voïng. Anh chò em haõy laõnh nhaän nhöõng ñoøi hoûi cuûa cuoäc ñôøi, vôùi söï hieåu bieát vaø loøng quaûng ñaïi, vôùi söï haêng say vaø tình nhaân ñaïo; caùc taâm tình naøy, trong moïi thôøi ñaïi, ñaõ luoân luoân theo doõi coâng vieäc vaø hoaït ñoäng cuûa caùc ngöôøi thieän chí vaø coù löông taâm ngay thaúng.

Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng noùi leân nieàm xaùc tín nhö sau: "Lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta ñöôïc daâng leân Thieân Chuùa cho taát caû nhöõng ai bò thöû thaùch, ñeå tình hình cuûa nhöõng ngöôøi ñau khoå ñöøng trôû neân traàm troïng hôn; khoâng nhöõng vaäy maø coøn coù theå gaëp ñöôïc nhöõng giaûi quyeát tích cöïc cho caùc khoù khaên, baèng con ñöôøng ñoái thoaïi, con ñöôøng cuûa caùc löïa choïn khoân ngoan vaø can ñaûm, cuûa vieäc tìm kieám thaønh thöïc coâng ích cho moïi ngöôøi.

Cuoái cuøng Ñöùc Hoàng Y keát thuùc söù ñieäp vôùi lôøi caàu chuùc nhö sau: "Toâi caàu chuùc cuoäc gaëp gôõ naøy, cuoäc gaëp gôõ maø toâi muoán hieäp thoâng caùch thieâng lieâng, coù theå trôû neân kieåu maãu cuï theå cho vieäc laøm cho theá giôùi bieát ñeán nhöõng tình hình thöïc teá veà caùc khoù khaên maø daân toäc Irak ñang gaëp phaûi vaø laøm cho thaáy roõ raøng raèng vieäc coâ laäp Irak khoâng theå keùo daøi ñöôïc nöõa, nhöng traùi laïi caàn phaûi taùi laäp nhöõng ñieàu kieän caên baûn cuûa ñôøi soáng baèng vieäc toân troïng phaåm giaù con ngöôøi, cuûa moãi moät con ngöôøi.

Naêm ngaøy laøm vieäc cuûa Hoäi Nghò ñöôïc chia nhö sau: ba ngaøy ñaàu daønh cho caùc baøi thuyeát trình cuûa caùc vò tham döï, vaø cho buoåi caàu nguyeän ñaïi keát ; hai ngaøy sau daønh cho caùc chuyeán vieáng thaêm caùc nôi coù tính caùch lòch söû toân giaùo, nhö Babilonia vaø Ur cuûa caùc ngöôøi Caldeâ, queâ höông cuûa Toå Phuï Abraham.


Ñöùc Hoàng Y Etcharagay tham döï hoäi nghò Kitoâ choáng caám vaän taïi Iraq

Ñöùc Hoàng Y Etcharagay tham döï hoäi nghò Kitoâ choáng caám vaän taïi Iraq.

(AFP, Reuters 7/06/98) - Iraq (Baghdad) - Chuùa Nhaät 7/06/98, Ñöùc Hoàng Y Roger Etchagaray, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, ñaõ tôùi thuû ñoâ Baghdad cuûa Iraq ñeå tham döï moät hoäi nghò Kitoâ tranh ñaáu cho bieäc baõi boû leänh caám vaän cuûa Lieân Hieäp Quoác leân Iraq. Hoäi nghò naøy khai maïc vaøo thöù Hai 8/06/98, vaø Ñöùc Hoàng Y Etchagaray tham döï trong tö caùch laø ñaëc söù cuûa ÑTC. Hieän nay, ngaøi cuõng ñang giöõ chöùc vuï Chuû Tòch UÛy Ban chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 cuûa Toøa Thaùnh.

Theo tin ghi nhaän, trong thôøi gian löu laïi Baghdad, Ñöùc Hoàng Y Etchagaray seõ tìm hieåu caùc ñieàu kieän nhaém chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán thaønh phoá UR, thuoäc mieàn Nam Iraq. Theo Cöïu Öôùc, UR laø nôi sinh cuûa toå phuï Abraham. Trong moät cuoäc hoïp baùo taïi Roma caùch ñaây moät thaùng, Ñöùc Hoàng Y Etchagaray tieát loä raèng ñeå möøng kyû nieäm Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, ÑTC Gioan Phaoloâ II muoán thöïc hieän moät chuyeán coâng du tôùi caùc di tích ñöôïc ghi cheùp trong kinh thaùnh. Moät chuyeán ñi nhö theá seõ ñöa ÑTC tôùi caùc nöôùc nhö Jordan, Israel, Ai Caäp, Thoå Nhó Kyø, Libaêng. Rieâng veà chuyeán ñi thaêm thaønh phoá UR cuûa Iraq, ÑTC ngoû yù laø ngaøi muoán vieáng thaêm thaønh phoá naøy nhö laø moät cöû chæ toû loøng toân kính toå phuï Abraham, laø nhaân vaät trong kinh thaùnh ñöôïc caû ba toân giaùo laø Kitoâ Giaùo, Do Thaùi Giaùo vaø Hoài Giaùo, thöøa nhaän. Tuy nhieân toaøn boä chöông trình vaãn coøn ñang trong giai ñoaïn döï tính vaø chuaån bò maø thoâi.

Lieân quan tôùi hoäi nghò Kitoâ taïi thuû ñoâ Baghdad, caùc nhaät baùo xuaát baûn taïi ñaây cho bieát, coù khoaûng 100 nhaân vaät toân giaùo ñeán tham döï hoäi nghò keùo daøi trong ba ngaøy naøy. ÑTC vaø Toøa Thaùnh ñaõ nhieàu laàn coâng khai chæ trích leänh caám vaän kinh teá cuûa Lieân Hieäp Quoác ñoái vôùi Iraq, bôûi vì söï caám vaän naøy tuy nhaém vaøo nhaø ñoäc taøi Saddam Hussein, nhöng chæ gaây ra nhöõng aûnh höôûng tai haïi cho caùc thöôøng daân voâ toäi maø thoâi. Thaùng tröôùc trong moät cuoäc hoäi kieán vôùi ÑTC vaø Toøa Thaùnh, oâng Tareq Aziz, phoù thuû töôùng Iraq ñaõ yeâu caàu ÑTC can thieäp ñeå leänh caám vaän naøy ñöôïc baõi boû. Veà phaàn mình, Ñöùc Hoàng Y Etchagary ñaõ baøy toû caûm nghó cuûa ngaøi vôùi caùc giôùi chöùc cuûa haõng thoâng taán Iraq nhö sau: "Toâi thoâng caûm vôùi noãi khoå ñau cuûa ngöôøi daân phaùt sinh töø leänh caám vaän. Hoøa bình caàn phaûi ngöï trò taïi taát caû moïi nôi treân theá giôùi vaø con ngöôøi phaûi bieát traùnh nhöõng tai hoïa cuûa chieán tranh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page