ÑTC tieáp chung
caùc giaùm muïc Hoa Kyø ñeán Roma
vieáng Toøa Thaùnh (Ad limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc giaùm muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad limina).

Vatican - 6.06.98 - Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa nhoùm thöù saùu caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñöôïc keát thuùc vaøo saùng thöù Baåy6/06/98, baèng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø buoåi tieáp kieán chung, vôùi dieãn vaên ñöôïc trao cho töøng vò. Nhoùm thöù saùu naøy goàm 10 giaùo phaän, vôùi moät trieäu röôûi ngöôøi coâng giaùo thuoäc mieàn Minnesota, Baéc vaø Nam Dakota, do Ñöùc Cha Harry J.Flynn, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Saint Paul vaø Minneapolis, höôùng daãn.

Trong dieãn vaên trao cho caùc Giaùm Muïc, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï daán thaân cuûa ngöôøi giaùo daân trong vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng cuûa Ngaøn Naêm thöù ba. ÑTC quaû quyeát: "Vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng trong Ngaøn Naêm thöù ba tuøy thuoäc vaøo daán thaân cuûa caùc ngöôøi giaùo daân". ÑTC nhaéc laïi giaùo huaán cuûa Coâng Ñoàng Chung Vatican II vaø cuûa Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà ôn goïi vaø söù meänh cuûa ngöôøi giaùo daân, noùi veà vieäc tham döï caàn thieát vaø soáng ñoäng cuûa ngöôøi giaùo daân vaøo caùc cöû haønh phuïng vuï.

Nhöng ÑTC khoâng queân nhaéc laïi raèng: caàn phaûi duy trì söï phaân bieät giöõa chöùc linh muïc chung cuûa ngöôøi giaùo daân vaø chöùc linh muïc thöøa taùc cuûa caùc linh muïc. Hôn nöõa ÑTC nhaán maïnh raèng: vieäc hieåu khoâng ñuùng veà vai troø cuûa ngöôøi giaùo daân coù theå daãn ñöa ngöôøi ta ñeán vieäc quan taâm veà nhöõng dòch vuï trong Giaùo Hoäi, ñeán noãi queân caû traùch nhieäm cuûa mình trong laõnh vöïc chuyeân nghieäp, xaõ hoäi, vaên hoùa vaø chính trò. Trong caùc laõnh vöïc naøy, chöùng taù cuûa ngöôøi giaùo daân, baèng ñôøi soáng hôn laø baèng lôøi noùi, vaãn laø moät yeáu toá tuyeät ñoái khoâng theå thay theá ñöôïc.

Veà daán thaân cuûa ngöôøi giaùo daân trong Hoân Nhaân vaø Gia Ñình, ÑTC Gioan Phaoloâ II xin caùc giaùm muïc Hoa Kyø haõy rao giaûng chaân lyù veà chöông trình nguyeân thuûy cuûa Thieân Chuùa veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình. ÑTC cuõng ñaõ nhaéc laïi 30 naêm coâng boá Thoâng Ñieäp "Humanae vitae" (söï soáng con ngöôøi) cuûa Ñöùc Phaoloâ VI veà sinh hoaït phaùi tính (sexualiteù) - ÑTC ñaõ ñeà cao raèng: kinh nghieäm thöïc tieãn cuûa nhieàu ñoâi baïn thöïc haønh phöông phaùp töï nhieân veà ñieàu hoøa sinh saûn, xaùc nhaän chaân lyù cuûa caùc giaùo huaán neâu leân trong Thoâng Ñieäp naøy.

Cuoái cuøng, ÑTC nhaén nhuû caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø haõy chaêm soùc muïc vuï caùch rieâng cho nhöõng ngöôøi goác Taây Ban Nha, hieän nay bò ñe doïa traàm troïng bôûi caùc giaùo phaùi vaø cho caùc ngöôøi Myõ goác Chaâu Phi, ñeå hoï daán thaân ñaày ñuû hôn trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi. ÑTC keát thuùc baøi dieãn vaên baèng vieäc nhaéc ñeán söï quan troïng vaø ích lôïi cuûa caùc Phong Traøo vaø caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi. ÑTC noùi: "Caùc Phong Traøo vaø caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi naøy ñem ñeán moäât phuïc vuï raát toát ñeïp ñeå giuùp caùc tín höõu trong vieäc ñaùp laïi lôøi môøi goïi chung neân thaùnh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page