ÑTC tieáp
Taân Ñaïi Söù Mexico
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Mexico trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 6.06.98 - Saùng thöù Baåy, 6/06/98, ÑTC tieáp oâng Horacio Sanchez Unzueta, taân ñaïi söù Coäng Hoøa Mexico, trình thö uûy nhieäm.

Taân ñaïi söù Mexico naêm nay 50 tuoåi, coù gia ñình vaø ba ngöôøi con. OÂng ñaõ giöõ nhieàu chöùc vuï trong chính phuû. Tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm laøm ñaïi söù caïnh Toøa Thaùnh, oâng Horacio ñaõ giöõ chöùc vuï Thoáng Ñoác Bang San Luis Potosi. OÂng cuõng laø taùc giaû nhieàu cuoán veà Xaõ Hoäi Hoïc vaø Lòch Söû.

Trong dieãn vaên trình thö uûy nhieäm, Taân Ñaïi Söù nhaéc laïi nhöõng lôøi cuûa ÑTC trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ngaøi taïi Mexico thaùng Gieâng 1986. OÂng noùi: Mexico vaø Toøa Thaùnh ñoàng quan ñieåm vaø tìm caùch laøm cho con ngöôøi vaø xaõ hoäi trôû neân toát ñeïp hôn baèng vieäc cuûng coá gia ñình vaø toân troïng phaåm giaù con ngöôøi. Mexico ñang böôùc vaøo moät giai ñoaïn lòch söû. Mexico muoán trôû thaønh moät xöù sôû coâng bình hôn, daân chuû hôn, nhö moät quoác gia coù nhieàu neàn vaên hoùa khaùc nhau. Mexico muoán laøm coâng vieäc naøy trong hoøa bình, trong khoan dung vaø trong söï toân troïng phaåm giaù con ngöôøi. Vaø nhö theá, trong ñöôøng höôùng naøy, Mexico raát gaàn guõi vôùi tö töôûng cuûa ÑTC.

Taân ñaïi söù cuõng nhaéc laïi caùc chuyeán vieáng thaêm quoác teá cuûa ÑTC treân caû theá giôùi. Mexico baøy toû loøng bieát ôn veà taát caû caùc noã löïc khoâng bieát moûi meät cuûa ÑTC veà hoøa bình, veà coäng taùc quoác teá ñeå phaùt trieån caùc daân toäc, taïi nhöõng nôi keùm môû mang veà kinh teá. Ñaëc bieät khi nhaéc laïi caùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mexico, Taân Ñaïi Söù noùi: "Ngöôøi daân Mexico khoâng theå queân ñöôïc nhöõng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC vaø ñang chôø ñôïi ñöôïc tieáp ñoùn ÑTC moät laàn nöõa taïi ñaát nöôùc Meâhicoâ vaø trong taâm hoàn cuûa hoï".

Cuõng neân nhaéc laïi: ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm Mexico ba laàn roài: thaùng Gieâng naêm 1979, luùc vöøa laøm Giaùo Hoaøng ñöôïc ít thaùng, vaø luùc ñoù Mexico coøn laø moät quoác gia coù moät hieán phaùp choáng Giaùo Só vaø khoâng coâng nhaän Giaùo Hoäi nhö laø moät phaùp nhaân, duø soá ngöôøi coâng giaùo chieám hôn 90% daân soá. Laàn thöù hai: thaùng 5 naêm 1990. Sau chuyeán vieáng thaêm naøy, chính phuû Mexico thay ñoåi ñöôøng loái chính trò vaø daàn daàn ñi ñeán vieäc thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh. Laàn thöù ba, vaøo thaùng 8 naêm 1993, treân ñöôøng ñi Hoa Kyø ñeå chuû toïa Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân ñöôïc toå chöùc taïi Denver. Vaø chaéc chaén laàn thöù boán, seõ vaøo thaùng Gieâng naêm 1999, ñeå coâng boá taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi (1997) veà Chaâu Myõ.

Trong dieãn vaên ñoïc cho vò Taân Ñaïi Söù Meâhicoâ, saùng thöù Baûy 6/06/98, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán chuyeán vieáng thaêm saép tôùi vaøo thaùng Gieâng naêm 1999. Ngaøy nay giöõa Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa Mexico coù quan heä ngoaïi giao toát vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Mexico ñöôïc coâng nhaän nhö laø moät phaùp nhaân vaø ñöôïc töï do hoaït ñoäng.

Ngoaøi ra, ÑTC coøn nhaéc ñeán nhöõng ñeà taøi sau ñaây: toân troïng caùc neàn vaên hoùa cuûa caùc daân toäc thoå cö, vieäc laøm, giaùo duïc giôùi treû. Thöïc söï caùc ñeà taøi ñöôïc ÑTC neâu leân ñaây khoâng nhöõng chæ lieân heä ñeán Mexico, nhöng ñeán caû caùc nöôùc khaùc taïi Chaâu Myõ nöõa. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây tieán trình daân chuû phaùt trieån, nhaân quyeàn ñöôïc toân troïng hôn, nhöng caàn phaûi vuôït qua nhöõng baát quaân bình veà kinh teá, côn khuûng hoaûng xaõ hoäi vaø vieäc maát ñi daàn daàn caùc giaù trò luaân lyù, ñaïo ñöùc.

Veà ngöôøi daân thoå cö, ÑTC noùi: "Caùc daân toäc thoå cö ñaùng ñöôïc chuù yù rieâng, ñeå hoï moãi ngaøy moãi tieán ñeán moät ñôøi soáng toát ñeïp vaø xöùng ñaùng hôn veà löôïng cuõng nhö veà phaåm, trong laõnh vöïc giaùo duïc, y teá, caùc haï taàng cô sôû vaø caùc dòch vuï. Taát caû caàn ñöôïc thöïc hieän trong vieäc toân troïng caùc neàn vaên hoùa cuûa hoï: nhöõng neàn vaên hoùa raát ñaùng ñöôïc quan taâm. Ñoái vôùi caùc daân toäc thoå cö naøy, caùc giaùo phaän Mexico, nôi coù nhieàu daân thoå cö sinh soáng cuõng ñang hoaït doäng ñeå coå voõ vieäc coâng nhaän phaåm giaù cuûa hoï nhö nhöõng coäng doàng, nhöõng daân toäc, vöøa tìm caùch giuùp hoï hoøa ñoàng hoaøn toaøn trong vieäc phaùt trieån chung cuûa toaøn daân Mexico. Trong caùc muïc tieâu öu tieân ñeå laáy laïi caùc giaù trò luaân lyù caàn thieát cho xaõ hoäi, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï lo laéng caùch rieâng veà vieäc giaùo duïc caùc theá heä môùi.

Ñoái vôùi caùc quoác gia khaùc trong Luïc Ñòa, ÑTC noùi: Mexicoâ ñöôïc môøi goïi trôû neân duïng cuï cuûa hoøa bình vaø ñoái thoaïi giöõa caùc daân toäc Baéc vaø Nam, giöõa caùc quoác gia phaùt trieån vaø caùc quoác gia treân ñöôøng phaùt trieån, giöõa caùc neàn vaên hoùa cuõ vaø môùi. Mexico seõ coù theå chu toaøn nhieäm vuï naøy vôùi söï ñoùng goùp taát caû söï phong phuù cuûa gia taøi thieâng lieâng, vaên hoùa cuûa mình, phaàn gia taøi ñaõ coù nguoàn goác kitoâ saâu xa vaø töø laâu ñôøi.

Keát thuùc dieãn vaên, ÑTC caàu chuùc moät cuoäc chung soáng hoøa hôïp cuûa moïi ngöôøi daân Mexico, thuoäc caùc truyeàn thoáng Taây Phöông hay Thoå Cö, trong moäït quoác gia thoáng nhaát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page