ÑTC tieáp caùc vò tham döï
Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi haèng naêm
cuûa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi haèng naêm cuûa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo.

Vatican - 5.06.98 - Saùng thöù Saùu 5/06/98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC ñaõ tieáp 115 vò giaùm ñoác quoác gia tham döï Khoùa Hoïp haèng naêm cuûa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo, do Ñöùc Hoàng Y Jozef Tomko, Toång Tröôûng Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc (töùc Boä Truyeàn Giaùo), höôùng daãn.

Trong baøi chaøo möøng vaø giôùi thieäu leân ÑTC coâng vieäc cuûa Khoùa hoïp vaø nhöõng phaùt trieån cuûa caùc Hoäi Truyeàn Giaùo, Ñöùc Hoàng Y noùi: Caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo, luoân luoân hoaït ñoäng trong söï hoøa hôïp vôùi Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc (Boä Truyeàn Giaùo), thöïc söï coù coâng lôùn trong vieäc naâng ñôõ tinh thaàn vaø vaät chaát cho vieäc gia taêng raát ñaùng phaán khôûi cuûa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông. Trong 13 naêm, hôn 140 giaùo haït ñöôïc thaønh laäp, soá chuûng vieän vaø soá chuûng sinh trong caùc nôi truyeàn giaùo cuõng gia taêng nhieàu: töø 8 ngaøn ñaïi chuûng sinh trong naêm 1975 leân tôùi 14,300 trong naêm 1985 (trong 10 naêm), vaø leân 28 ngaøn trong naêm 1997. Ñöùc Hoàng Y noùi tieáp: "Thöa ÑTC, nhö ÑTC ñaõ vieát trong söù ñieäp veà Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo, "trong caùc Giaùo Hoäi treû trung, söï hieän dieän cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ñöôïc thaáy roõ, vôùi moät daáu hieäu raát maïnh meõ: caùc coäng ñoàng Kitoâ treû trung haêng say trong ñöùc tin vaø caùc thaønh phaàn cuûa caùc coäng ñoàng naøy, caùch rieâng giôùi treû, töï trôû neân nhöõng nhaø truyeàn giaùo thaønh tín".

Ñöùc Hoàng Y Tomko keát thuùc: "Caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo ñöôïc goïi ñem löûa cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ñeán taát caû caùc quoác gia. Caùc Vò giaùm ñoác quoác gia naêm nay cuõng hoïp nhau trong Khoùa Khoaùng Ñaïi, ñeán ñaây ñeå laõnh nhaän moät lôøi khuyeán khích vaø Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cuûa ÑTC".

Trong dieãn vaên ñaùp töø, sau khi caûm ôn Ñöùc Hoàng Y, caùc Vieân chöùc trong Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc, caùc Vò giaùm ñoác tham döï khoùa hoïp khoaùng ñaïi vaø taát caû caùc nhaân vieân coäng taùc, ÑTC chaøo thaêm vaø caûm ôn taát caû caùc coäng ñoàng coâng giaùo töø laâu ñôøi vaãn coù truyeàn thoáng truyeàn giaùo baèng vieäc göûi caùc nhaø truyeàn giaùo vaø giuùp ñôõ vaät chaát ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån caùc giaùo hoäi treû trung. ÑTC ca ngôïi caùc giaùo hoäi treû trung naøy, duø coøn trong tình traïng thieáu thoán veà nhaân söï vaø taøi chaùnh, nhöng cuõng lo laéng ñaùp laïi moät caùch quaûng ñaïi lôøi keâu goïi truyeàn giaùo, baèng vieäc môû roäng taâm hoàn cho nhöõng ñoøi hoûi chung cuûa vieäc cöùu roãi, tuøy theo khaû naêng cuûa mình. Vieäc trao ñoåi naøy giöõa caùc giaùo hoäi laø moät vieäc Chuùa Quan Phoøng, moãi giaùo hoäi chia seû vôùi giaùo hoäi khaùc nhöõng ôn ñaõ laõnh nhaän. ÑTC quaû quyeát: "Ñaây thöïc laø söùc thuùc ñaåy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng môû roäng taâm hoàn cuûa moãi moäât tín höõu cho caùc nhu caàu cuûa theá giôùi. Nhôø söï giuùp ñôõ cuûa moãi moät ngöôøi laõnh bí tích röûa toäi, thì Giaùo Hoäi môùi coù theå rao giaûng Chaân Lyù Phuùc AÂm cho moät soá ngöôøi moãi ngaøy moãi ñoâng hôn. Chính Chuùa Thaùnh Thaàn thuùc ñaåây ta haõy nhìn qua khoûi nhöõng nhö caàu tröïc tieáp rieâng cuûa mình, ñeå chuù yù ñeán nhöõng ñoøi hoûi cuûa bieát bao ngöôøi "nhö ñaøn chieân khoâng chuû chaên" vaø muoán thaáy Chuùa Gieâsu".

ÑTC nhaéc ñeán vai troø raát quan troïng cuûa caùc vò giaùm ñoác quoác gia caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo trong vieäc rao giaûng Tin Möøng. Nhieäm vuï cuûa caùc ngaøi laø nhaäy caûm hoùa caùc thaønh vieân cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo ñoái vôùi vieäc truyeàn giaùo. ÑTC nhaán maïnh: "Ñaây laø söï lo laéng ñaàu tieân vaø neàn taûng cuûa caùc anh chò em. Coâng vieäc naøy thuoäc veà anh chò em nhö nhöõng ngöôøi traùch nhieäm veà caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo. Chính coâng vieäc naøy laø moät phuïc vuï cuûa toaøn Giaùo Hoäi. Phuïc vuï naøy laø muïc tieâu cuûa caû boán Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo: Hoäi Thaùnh Nhi - Hoäi Thaùnh Pheâroâ Toâng Ñoà - Hoäi Truyeàn Baù Ñöùc Tin vaø Hieäïp Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo. Theo noäi qui, caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo khoâng nhöõng chæ lo laïc quyeân, thu löôïm caùc daâng cuùng vaät chaát, nhöng caû vieäc coå voõ caùc ôn keâu goïi ra ñi truyeàn giaùo nöõa, hoaëc ("ad tempus) trong moät thôøi gian hoaëc ("ad vitam") ra ñi truyeàn giaùo suoát caû ñôøi.

Trong phaàn cuoái dieãn vaên, ÑTC nhaéc laïi giaùo huaán cuûa Coâng Ñoàng Chung Vatican II raèng: "Vieäc daán thaân cao troïng ñeå Söù Ñieäp Cöùu Roãi cuûa Chuùa ñöôïc moïi nguôøi treân maët ñaát naøy bieát ñeán vaø ñoùn nhaän, laø boån phaän cuûa taát caû caùc tín höõu Kitoâ" (Apostolicam Actuositatem, 3).

ÑTC caàu chuùc sao cho söï haêng say truyeàn giaùo luoân luoân ñöôïc nuoâi döôõng baèng lôøi caàu nguyeän vaø baèng vieäc suøng kính con caùi ñoái vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria, Ñaáng cuøng côùi caùc Toâng Ñoà trong Nhaø Tieäc Ly caàu nguyeän, laéng nghe vaø suy gaãm Lôøi Chuùa, chôø dôïi Chuùa Thaùnh Thaàn. ÑTC noùi: Anh chò em haõy ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn. Haõy coäng taùc vôùi Ngöôøi trong vieäc linh hoaït taát caû daân Kitoâ soáng trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ, Ñaáng muoán hoï daán thaân caùch quaûng ñaïi cho vieäc xaây döïng Nöôùc cuûa Ngöôøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page