Coâng boá Söù Ñieäp
Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo
18 thaùng 10 naêm 1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Coâng boá Söù Ñieäp Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo naêm 1998.

Vatican - 5.06.98 - Söù Ñieäp Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo naêm 1998 ñöôïc ÑTC kyù ngaøy 31.05.98, Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän xuoáng vaø ñöôïc coâng boá tröa thöùù Saùu moàng 5.06.98. Ñaàu ñeà cuûa Söù Ñieäp laø "Caùc con seõ nhaän ñöôïc söùc maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn khi Ngöôøi ngöï xuoáng treân caùc con vaø caùc con seõ laø nhöõng chöùng nhaân cuûa Ta ôû Gieârusalem, trong caû xöù Giuñeâa vaø Samaria vaø cho tôùi taäïn cuøng Traùi ñaát" (Cv 1, 8).

ÔÛ nhöõng doøng ñaàu söù ñieäp ÑTC nhaéc raèng: Ngaøy theá giôùi truyeàn giaùo naêm nay, naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, naêm thöù hai cuûa vieäc chuaån bò gaàn cho Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000, khoâng theå khoâng noùi ñeán Chuùa Thaùnh Thaàn. Thöïc söï Chuùa Thaùnh Thaàn laø chuû choát cuûa taát caû vieäc truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi; coâng vieäc cuûa Ngöôøi chieáu saùng caùch rieâng trong vieäc truyeàn giaùo cho anh chò em chöa bieát Chuùa Kitoâ ("Ad gentes"). Vì theá Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo laø cô hoäi thuaän tieän gôïi laïi söï chuù yù cuûa chuùng ta veà caùc saùng kieán kyø dieäu cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, ñeå cuûng coå nôi chuùng ta ñöùc tin vaø ñeå, chính nhôø hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, coù moät söï thöùc tænh truyeàn giaùo trong Giaùo Hoäi. Thöïc söï, vieäc cuûng coá ñöùc tin vaø chöùng taù cuûa caùc tín höõu Kitoâ laø muïc tieâu cuûa Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000.

Ngaøy theá giôùi truyeàn giaùo do ÑTC Pio XI (1922-1939) laäp ra vaø ñöôïc cöû haønh trong caû Giaùo Hoäi vaøo moãi Chuùa Nhaät thöùù ba cuûa thaùng 10. Naêm nay ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 18 thaùng 10 naêm 1998. Chuùng toâi seõ trôû laïi söù ñieäp trong dòp cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page