ÑTC tieáp caùc sinh vieân
Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Leoniano

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc sinh vieân Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Leoniano.

Vatican - 5.06.98 - Cuõng saùng thöù Saùu 5/06/98, ÑTC ñaõ tieáp caùc sinh vieân cuûa Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän ôû Anagni. Hoïc vieän mang teân Ñöùc Leo XIII (1878-1903), vì chính ngaøi laäp ra caùch ñaây 100 naêm taïi Anagni. Ñaây laø chuûng vieän daønh cho caùc chuûng sinh thuoäc caùc giaùo phaän mieàn Nam Lazio, caùch Roma khoaûng 40 caây soá. Nhieàu vò giaùm muïc vaø caû Hoàng Y nöõa ñaõ xuaát thaân töø chuûng vieän naøy.

Trong dieãn vaên ñoïc trong buoåi tieáp kieán, ÑTC chaøo thaêm caùch rieâng caùc vò Hoàng Y vaø Giaùm Muïc hieän dieän; roài ngaøi nhaéc laïi trong 100 naêm qua ñaõ coù hôn moät ngaøn chuûng sinh ñöôïc taán phong linh muïc, nhieàu chuûng sinh töï nguyeän ñi caùc xöù truyeàn giaùo; ÑTC cuõng nhaéc ñeán caùc cha Doøng Teân "ñaõ laõnh nhaän traùch nhieäm ñaøo taïo caùc linh muïc töông lai taïi Hoïc Vieän trong gaàn 90 naêm nay" vaø taát caû nhöõng ai ñang tieáp tuïc coâng vieäc quan troïng naøy vôùi nhieàu daán thaân.

Sau ñoù ÑTC nhaéc ñeán chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Chuûng Vieän caùch ñaây hai naêm: 31.08.1986.

Trong caùc cöïu chuûng sinh, ÑTC nhaéc laïi moät cöïu chuûng sinh loãi laïc cuûa chuûng vieän: Linh Muïc Leonida Feodorff, moân ñeä cuûa nhaø trieát hoïc chính thoáng Nga: Vladimir Soloviev. Chuûng sinh naøy ñeán YÙ ñeå trôû laïi Ñaïo Coâng Giaùo vaø ñöôïc Ñöùc Leo XIII göûi vaøo Chuûng Vieän Anagni. Leonida Feodoroff ñaõ toû ra loøng yeâu meán haêng say ñoái vôùi Giaùo Hoäi vaø trôû thaønh linh muïc. Leonida Feodoroff truyeàn thoâng cho caùc baïn hoïc nhöõng phong phuù cuûa truyeàn thoáng Ñoâng Phöông vaø haêng haùi hoaït ñoäng cho vieäc hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ.

Vôùi lôøi môøi goïi trôû neân ngoan ngoaõn ñaùp laïi tieáng Chuùa Thaùnh Thaàn vaø nuoâi döôõng ñôøi soáng caàu nguyeän lieân læ, ÑTC khuyeán khích caùc chuûng sinh daán thaân trong vieäc hieäp thoâng saâu xa vôùi caùc baïn hoïc vaø vôùi caùc beà treân, nhö vaäy ñeå coù theå trôû neân nhöõng ngöôøi coå voõ nhieät thaønh cho söï hieäp nhaát trong thöøa taùc vuï linh muïc sau naøy. ÑTC noùi: "Toâi caàu chuùc raèng daán thaân cuûa caùc giaùm muïc vaø caùc beà treân, duø coù nhöõng coù khaên khoâng theå traùnh ñöôïc, laø haõy laøm cho Hoïc Vieän tieáp tuïc cung caáp cho Giaùo Hoäi nhöõng vò chuû chaên thaùnh thieän, nhöõng vò thaày khieâm toán vaø ñaùng tin, nhöõng linh muïc nhieät thaønh cho Nöôùc Chuùa".

Sau cuøng ÑTC phuù thaùc Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Leoniano cho Ñöùc Trinh Nöõ Maria "Mater Salvatoris" (Meï Ñaáng Cöùu Theá), ñeå Hoïc vieän trôû neân nôi ñöôïc chuùc phuùc, nôi taát caû nhöõng ai ñöôïc goïi trôû neân hình aûnh soáng ñoäng cuûa Chuùa Kitoâ, Chuû Chaên nhaân laønh, ñöôïc lôùn leân trong khoân ngoan, trong tuoåi vaø trong ôn thaùnh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page