ÑTC tieáp 6 ngaøn
ngöôøi ñoàng höông Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp 6 ngaøn ngöôøi ñoàng höông Ba Lan.

Vatican - 04.06.98 - Nhaân dòp kyû nieäm moät naêm chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi Queâ höông, caùch rieâng taïi Cracovia, Giaùo phaän Ñöùc Karol Wojtyla tröôùc khi ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng, moät ñoaøn haønh höông vó ñaïi goàm 6 ngaøn ngöôøi, ñöôùi söï höôùng daãn cuûa Ñöùc Hoàng Y Franciszek Macharski, Toång Giaùm Muïc Cracovia, keá vò ÑTC, ñaõ ñeán Roma, ñeå ñaùp leã ÑTC vaø caûm ôn ngaøi ñaõ vieáng thaêm Toång Giaùo Phaän vaø nhieàu ñòa ñieåm thuoäc Giaùo Tænh; ñoàng thôøi cuøng vôùi ÑTC soáng laïi nhöõng kyû nieäm eâm ñeàm ñaõ traûi qua. Ñaây laø moät cuoäc haønh höông ñeå nhôù laïi nhöõng bieán coá quan troïng cuûa lòch söû Ñaát Nöôùc vaø nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa ngöôøi coâng giaùo Ba Lan.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc ngöôøi ñoàng höông tham döï buoåi tieáp kieán ôû Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ saùng thöù Naêm 4/06/98, chính ÑTC ñaõ gôïi laïi nhöõng giai ñoaïn yù nghóa hôn caû cuûa chuyeán vieáng thaêm laàn thöù saùu cuûa ngaøi taïi Queâ höông, töø 31 thaùng 5 ñeán 10 thaùng 6 naêm 1997. Ngaøi noùi: "Gaude, felix Cracovia" (hôõi Cracovia coù phöôùc, ngöôi haõy vui möøng). Ñaây laø lôøi caàu chuùc ÑTC Gioan Phaoloâ II muoán nhaéc laïi cho Thaønh Phoá yeâu quí cuûa ngaøi. ÑTC ñaõ nhaéc ñeán tröôùc heát ñeán Leã phong Hieån Thaùnh cho Hoaøng Haäu Edwige, moät vieäc chôø ñôïi töø bao theá kyû. Sau ñoù ngaøi caûm ñoäng nhaéc laïi caùc nôi ñaõ ñöôïc vieáng thaêm trong naêm ngoaùi: Ngaøi ñaõ soáng nhöõng giôø phuùt an vui giöõa daân Zakapone, roài tröôùc Thaùnh Giaù taïi Wawel, nôi ñaây caùc taâm hoàn coù theå muùc kín "moät chöông trình soáng cho caù nhaân vaø xaõ hoäi"; ngaøi ñaõ caàu nguyeän vôùi daân chuùng taïi Nhaø thôø Ñöùc Meï Fatima (ñöôïc xaây caát ñeå caûm ôn Ñöùc Meï ñaõ cöùu soáng ngaøi trong vuï möu saùt ngaøy 13.05.1981), nôi ñaây ngaøi ñaõ laëp laïi lôøi hieán daâng "Totus Tuus" ñeå phuù thaùc cho Meï vaø hieán thaân phuïc vuï Giaùo Hoäi hoaøn vuõ. ÑTC cuõng baøy toû loøng bieát ôn saâu xa ñoái vôùi taát caû nhöõng ai ñaõ naâng ñôõ ngaøi baèng lôøi caàu nguyeän vaø ngaøi noùi vôùi caùc ngöôøi ñoàng höông: "Anh chò em ñöøng ngöøng caàu nguyeän cho toâi".

Sau cuøng, neâu göông Thaùnh Nöõ Edwige, ÑTC môøi goïi taát caû "theo Chuùa Kitoâ treân con ñöôøng Thaùnh Giaù, treân con döôøng Tình Yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø tha nhaân: tình yeâu naøy khoâng bieát bieân giôùi". Ñöùc Gioan Phaoloâ II keát thuùc baøi noùi chuyeän thaân maät baèng vieäc nhaéc laïi moät trong nhöõng ngaøy ñaùng ghi nhôù nhö sau: "Chuùa Quan Phoøng ñaët chuùng ta tröôùc moät nhieäm vuï môùi: yeâu meán vaø phuïc vuï. Yeâu meán baèng vieäc laøm cuï theå vaø trong söï thaät". ÑTC daâng leân Thaùnh Nöõ Edwige lôøi caàu nguyeän nhö sau: "Laïy Thaùnh Nöõ Edwige, hoaøng haâu cuûa chuùng toâi, hoâm nay ñaây xin ngaøi daïy chuùng toâi , tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm Thöù ba, (xin haõy daïy chuùng toâi soáng söï khoân ngoan vaø tình yeâu: ñaây laø con ñöôøng soáng thaùnh thieän cuûa ngaøi. Laïy Thaùnh Edwige, xin haõy daãn ñöa chuùng toâi ñeán tröôùc Thaùnh Giaù Chuùa chòu ñoùng ñanh ôû Wawel, bôûi vì, nhö ngaøi, chuùng toâi ñaõ bieát yeâu meán baèng vieäc laøm vaø trong söï thöïc laø nhö theá naøo, vaø trôû neân töï do ra sao. Xin ngaøi che chôû Quoác Gia cuûa ngaøi vaø Giaùo Hoäi maø ngaøi ñaõ phuïc vuï, vaø xin ngaøi baàu cöû cho chuùng toâi nôi Chuùa, ñeå nieàm vui nôi chuùng toâi khoâng bao giôø ngöøng".

Roài ÑTC caûm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ goùp coâng baát cöù baèng caùch naøo ñeå cuoäc gaëp gôõ cuûa ngaøi trong chuyeán vieáng thaêm Queâ Höông naêm vöøa qua taïi Cracovia ñöôïc thöïc hieän. Ngaøi noùi: Toâi xin caûm ôn Ñöùc Hoàng Y Franciszek vaø taát caû Toång Giaùo Phaän Cracovia. Toâi cuõng caûm ôn vì cuoäc gaëp gôõ hoâm nay nöõa. Xin anh chò em haõy ñem veà cho caùc gia ñình lôøi chaøo thaêm vaø pheùp laønh cuûa toâi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page