Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa
Caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo.

Vatican - 02.06.98 - Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin ngaøy 29.05.98 vöøa qua, Khoùa hoïp haèng naêm cuûa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo ñöôïc khai maïc hoâm 28.05.98 vaø seõ beá maïc vaøo ngaøy moàøng 6 thaùng 6/1998 naøy. Tham döï Khoùa Hoïp coù 115 vò giaùm ñoác ñaïi dieän cho 115 quoác gia treân theá giôùi, nhöng khoâng coù ñaïi dieän Vieät Nam.

Khoùa hoïp haèng naêm chia laøm hai giai ñoaïn: giai ñoaïn muïc vuï, töø 28 thaùng 5 ñeán moàng 2 thaùng 6. Caùc trao ñoåi trong giai ñoaïn muïc vuï naøy ñeàu höôùng veà vieäc chuaån bò böôùc vaøo Ngaøn Naêm thöù ba cuûa Kyû nguyeân Kitoâ. Nhìn vaøo baûn ñoà theá giôùi, coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng coøn quaù lôùn lao. Trong soá 5 tæ 700 trieäu daân cö treân Traùi Ñaát naøy, thì coøn 3 tæ 700 trieäu khoâng bieát hay chöa bieát vaø tin Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa nhaân loaïi. Toång coäng con soá nhöõng ngöôøi Kitoâ treân caû theá giôùi hieän nay chieám 30%; neáu chæ tính rieâng ngöôøi coâng giaùo maø thoâi, thì soá ngöôøi coâng giaùo toång coäng môùi chieám ñöôïc 18%. Ngöôøi coâng giaùo Phi Chaâu 14%; Luïc ñòa meânh moâng AÙ Chaâu chieám tôùi 60% daân soá theá giôùi, nhöng soá ngöôøi coâng giaùo chöa tôùi 3%, khoaûng 2,6%. Taïi moät soá quoác gia AÙ Chaâu nhö Bangladesh, Thaùi Lan, Nhaät Baûn... ngöôøi coâng giaùo khoâng tôùi 0,5%. Taïi Chaâu Ñaïi Döông cuõng coøn raát nhieàu ngöôøi chöa bieát hay khoâng bieát ñeán Kitoâ giaùo.

Ñöùng tröôùc caùnh ñoàng truyeàn giaùo meânh moâng naøy, vieäc khaûn caáp phaûi laøm trong caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông laø thöùc tænh vaø gia taêng theâm maõi yù thöùc môùi, veà söù vuï truyeàn giaùo lieân heä ñeán moïi tín höõu Kitoâ. Nhö ÑTC ñaõ nhaán maïnh trong dòp Leã Hieän Xuoáng vöøa qua (31/05/98), khoâng moät ngöôøi naøo, khoâng moät cô caáu naøo cuûa Giaùo Hoäi coù theå töï mieãn khoûi boån phaän naøy: rao giaûng Chuùa Kitoâ cho caùc daân toäc. Boån phaän khaån caáp vaø khoâng theå khöôùc töø ñöôïc naøy phaûi ñöôïc dieãn ra trong moät tieán trình nhaãn naïi, nhöng ñoàng thôøi tích cöïc hoaït ñoäng, trong ñoù khoâng theå thieáu hoaït ñoäng khoâng moûi meät cuûa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo. Vì theá trong phaàn muïc vuï, vieäc lo laéng chính cuûa caùc giaùm ñoác quoác gia laø laøm cho caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo trôû neân maïnh meõ vaø vöõng chaéc hôn, caùch rieâng taïi caùc quoác gia caùc Hoäi naøy môùi ñöôïc thaønh laäp - Neân nhôù trong naêm 1958, chæ coù 8 hoaëc 9 quoác gia coù caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo, nay leân tôùi 125 quoác gia.

Giai ñoaïn hai, töø thöù Ba 2/6 cho ñeán thöù Baûy 6/6 coù theå ñöôïc goïi laøø giai ñoaïn lo vieäc vaät chaát. Caùc vò giaùm ñoác phaûi laøm caùch naøo ñeå giuùp ñôõ taøi chaùnh cho taát caû caùc döï aùn moãi ngaøy moãi gia taêng. Naêm 1958, soá döï aùn töø 300-400; naêm nay 1998 leân tôùi 7,500, nhöng soá tieán trôï caáp khoâng gia taêng, ñeå coù theå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cuûa caùc Giaùo Hoäi treû trung. Moät ñieåm khaùc caàn löu yù: sau khi cheá ñoä coäng saûn suïp ñoå, nhieàu Giaùo Hoäi taïi caùc Coäng Hoøa tröôùc ñaây thuoäc cöïu Lieân Xoâ, nay vaãn coøn thuoäc Boä Truyeàn Giaùo. Trong caùc quoác gia naøy, caùc Giaùo Hoäi phaûi xaây döïng laïi taát caû, nhieàu khi vôùi giaù quaù cao. Thí duï taïi Alma-Ati trong Coäng Hoøa Kazakhstan, vieäc xaây caát nhaø thôø chính toøa toán töøng trieäu trieäu Myõ Kim; vì caùc vaät lieäu phaûi chôûû töø nôi xa ñeán vaø vieäc chuyeân chôû khoâng deã daøng. Soá tieàn saün coù ñeå phaân phoái trong naêm nay laø 124 trieäu Myõ Kim. Con soá naøy chæ ñaùp laïi ñöôïc 1/6 nhu caàu thöïc söï cuûa caùc xöù truyeàn giaùo.

Vaán ñeà quan troïng khaùc cuõng ñöôïc baøn ñeán vaø laø vaán ñeà soáng coøn cuûa Giaùo Hoäi: vaán ñeà caùc ôn keâu goïi truyeàn giaùo. Ñeå ñaùp öùng khaån caáp caùc ñoøi hoûi vaø ñeå sai caùc vò truyeàn giaùo môùi ñi rao giaûng Tin Möøng cho muoân daân ("ad gentes"), taát caû caùc Giaùo Hoäi phaûi minh chöùng ñöùc tin vaø tính caùch truyeàn giaùo cuûa mình, baèng vieäc daâng taëng caû söï ngheøo khoù cuûa mình veà nhaân söï. Bieát bao giaùo lyù vieân, bao töï nguyeän vieân, döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau cuûa coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa ngöôøi giaùo daân, moãi ngaøy saün saøng ñaùp laïi ra ñi truyeàn giaùo. Caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo daán thaân trong coâng vieäc khoù khaên naøy, nhöng cuõng laø coâng vieäc vó ñaïi, huy hoaøng: coâng vieäc naøy caàn ñeán söï giuùp ñôõ quaûng ñaïi cuûa taát caû caùc tín höõu trong toaøn Giaùo Hoäi.


Khai maïc ñaïi hoäi thöôøng nieân cuûa caùc hoäi giaùo hoaøng truyeàn giaùo

Khai maïc ñaïi hoäi thöôøng nieân cuûa caùc hoäi giaùo hoaøng truyeàn giaùo.

Roma [Apic 29/05/98] - Ñöùc Hoàng Y Jozef Tomko, toång tröôûng boä truyeàn giaùo, keâu goïi haõy ñaùnh thöùc caùc löông taâm, deïp boû oùc thuï ñoäng vaø döûng döng ñeå khôi daäy tinh thaàn truyeàn giaùo.

Leân tieáng trong buoåi leã khai maïc ñaïi hoäi thöôøng nieân cuûa caùc hoäi giaùo hoaøng truyeàn giaùo, Ñöùc Hoàng Y toång tröôûng boä truyeàn giaùo ñaõ nhaán maïnh ñeán vieäc khaån thieát phaûi rao giaûng Tin Möøng cho toaøn theá giôùi. Ngaøi noùi raèng hieän nay trong 5 tyû 700 trieäu nguôøi treân traùi ñaát, hai phaàn ba chöa bieát Chuùa Kitoâ hay khoâng muoán nhìn nhaän Ngaøi. Daân soá theá giôùi treân toaøn caàu chæ coù 18 phaàn traêm laø ngöôøi Coâng Giaùo; neáu tính chung trong toång soá nguôøi theo kitoâ giaùo, thì khoaûng 30 phaàn traêm. Tyû leä coâng giaùo taïi Phi Chaâu chæ coù 14 phaàn traêm trong khi ñoù, vôùi daân soá chieám ñeán 60 phaàn traêm daân soá theá giôùi, luïc ñòa AÙ Chaâu chæ coù 2,6 phaàn traêm theo coâng giaùo. Taïi moät soá nöôùc nhö Bangladesh, Thaùi Lan hay Nhaät Baûn, tyû leä coâng giaùo khoâng quaù 0,5 phaàn traêm.

Ñaïi hoäi thöôøng nieân qui tuï 115 vò gíam ñoác cuûa caùc hoäi giaùo hoaøng truyeàn giaùo ñaõ ñöôïc khai maïc hoâm 28/05/98 vöøa qua taïi ñaïi hoïc giaùo hoaøng Urbaniana ôû Roma vaø seõ keát thuùc vaøo ngaøy 6/06/98 tôùi. Taïi ñaïi hoäi naøy, caùc vò giaùm ñoác seõ quyeát ñònh phaân phoái soá tieàn quyeân goùp ñöôïc töø caùc vaên phoøng quoác gia vaø giaùo phaän trong naêm qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page