Töôøng thuaät veà cuoäc gaëp gôõ
giöõa ÑTC vaø caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi
dòp leã Hieän Xuoáng 31/05/98 taïi Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät veà cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi dòp leã Hieän Xuoáng 31/05/98 taïi Roma.

Roma 31.05.98 - Saùng Chuùa Nhaät 31.05.98, luùc 10 giôø, ÑTC chuû söï Leã Hieän Xuoáng taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC coù Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray Chuû tòch UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000, Ñöùc Hoàng Y James Francis Stafford, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân, Ñöùc Toàng Giaùm Muïc Crescenzio Sepe, Toång Thö Kyù UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh vaø Ñöùc Giaùm Muïc Stanislao Rylko, thö kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân.

Trong thaùnh leã, ÑTC ban Pheùp Theâm Söùc cho 14 baïn treû: 5 nam, 9 nöõ thuoäc 12 quoác gia khaùc nhau.

Haàu heát ñaïi dieän caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi coøn ôû laïi tham döï Thaùnh Leã, tuy coù moät soá phaûi ra veà ban ñeâm hoaëc saùng sôùm Chuùa Nhaät. Nhaät baùo Ngöôøi Ñöa Tin (Il Messaggero) goïi Thaùnh Leã saùng Chuùa Nhaät laø: (Minireplica) Bieán Coá Laëp Laïi buoåi gaëp gôõ hoâm chieàu thöù Baûy 30/05/98, nhöng vôùi taàm möùc nhoû hôn.

Thöïc söï khoâng nhoû beù gì. Caùc ngöôøi tham döï thaùnh leã chieám taát caû Quaûng Tröôøng, ít ra töø 100 ñeán 120 ngaøn. Caùc ñoaøn haønh höông coøn nhôù lôøi ÑTC môøi goïi luùc keát thuùc buoåi gaëp gôõ hoâm chieàu thöù Baûy 30/05/98 laø: "Cha caûm ôn veà buoåi gaëp gôõ hoâm nay. Cha môøi taát caû anh chò em döï thaùnh leã ngaøy mai: Leã Hieän Xuoáng".

Giaûng trong thaùnh leã, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán baøi ca "Veni Sancte Spiritus" Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin haõy ñeán. Ñaây laø baøi ca coù töø hôn 4 theá kyû nay, vaãn ñöôïc haùt leân trong ngaøy Leã Hieän Xuoáng. Chuùng ta haõy cuøng nhau nghe laïi (ñoïc laïi) nguyeân veïn baøi giaûng naày nhö sau:

Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong thaùnh leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng 31/05/98

1. "Toâi tin kính Ñöùc Chuùa Thaùnh Thaàn, laø Chuùa vaø laø Ñaáng ban söï soáng." Vôùi nhöõng lôøi treân cuûa Kinh Tin Kính Nicea-Constantinopoli, Giaùo Hoäi tuyeân xöng ñöùc tin vaøo Chuùa Thaùnh Thaàn Ñaáng An UÛi; ñaây laø ñöùc tin phaùt sinh töø kinh nghieäm cuûa caùc toâng ñoà vaøo Ngaøy Leã Nguõ Tuaàn. Ñoaïn kinh thaùnh trích töø saùch Toâng Ñoà Coâng Vuï maø phuïng vuï ñeà ra cho chuùng ta suy nieäm, nhaéc laïi nhöõng ñieàu kyø dieäu ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong ngaøy leã Hieän Xuoáng, khi caùc toâng ñoà kinh ngaïc nhìn thaáy nhöõng lôøi Höùa cuûa Chuùa Gieâsu ñang ñöôïc thöïc hieän. Theo ñoaïn trích phuùc aâm thaùnh Gioan vöøa ñöôïc coâng boá, Chuùa Gieâsu vaøo luùc saép chòu thöông khoù ñaõ baûo ñaûm raèng: Thaày seõ xin cuøng Cha vaø Ngaøi seõ ban cho chuùng con moät Ñaáng An UÛi, ñeå hieän dieän vôùi chuùng con luoân maõi (Gn 14,16). Ñaây laø "Ñaáng An UÛi, laø Chuùa Thaùnh Thaàn maø Thieân Chuùa Cha seõ sai xuoáng nhaân danh Thaày, Ngaøi seõ daïy chuùng con moïi söï vaø seõ nhaéc cho chuùng con nhôù laïi taát caû nhöõng gì Thaày ñaõ noùi cho chuùng con" (Gn 14,26).

Vaø Chuùa Thaùnh Thaàn, khi ngöï xuoáng treân caùc toâng ñoà vôùi söùc maïnh phi thöôøng, ñaõ laøm cho caùc toâng ñoà coù khaû naêng rao giaûng cho toaøn theá giôùi giaùo huaán cuûa Chuùa Gieâsu. Loøng can ñaûm cuûa caùc ngaøi ñaõ trôû neân to lôùn, quyeát ñònh cuûa caùc ngaøi thaät vöõng vaøng, ñeán ñoä caùc ngaøi saún saøng chaáp nhaän moïi söï, caû cho ñeán vieäc hieán daâng maïng soáng mình. Hoàng AÂn Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ giaûi phoùng nhöõng naêng löïc saâu xa nôi caùc toâng ñoà, laøm cho caùc ngaøi daán thaân phuïc vuï cho söù maïng ñaõ ñöôïc Ñaáng cöùu theá trao phoù cho. Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng An UÛi, seõ höôùng daãn caùc toâng ñoà trong coâng vieäc rao giaûng phuùc aâm cho moïi ngöôøi. Chuùa Thaùnh Thaàn seõ daïy cho caùc ngaøi bieát troïn veïn söï thaät, töø kho taøng phong phuù Lôøi Daïy cuûa Chuùa Kitoâ, ñeå roài ñeán phieân mình, caùc toâng ñoà seõ thoâng truyeàn söï thaät ñoù cho moïi ngöôøi taïi Gieârusalem vaø khaép nôi treân maët ñaát.

2. Laøm sao chuùng ta khoâng daâng lôøi caûm taï Thieân Chuùa vì nhöõng ñieàu kyø dieäu maø Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ khoâng ngöøng chu toaøn trong suoát hai ngaøn naêm ñôøi soáng kitoâ? Thaät vaäy, bieán coá aân suûng cuûa Ngaøy Hieän Xuoáng vaãn luoân tieáp tuïc laøm phaùt sinh nhöõng hoa traùi kyø dieäu cuûa noù, vöùa khôi daäy khaép nôi söï haêng say toâng ñoà, öôùc muoán soáng ñôøi chieâm nieäm, daán thaân yeâu thöông vaø phuïc vuï Thieân Chuùa vaø anh chò em vôùi heát loøng taän tuïy coù theå. Ngaøy hoâm nay, trong giaùo hoäi, Chuùa Thaùnh Thaàn tieáp tuïc naâng ñôõ nhöõng haønh ñoäng lôùn nhoû cuûa söï tha thöù, naâng ñôõ nhöõng hoaït ñoäng tieân tri, ban cho con ngöôøi nhöõng ôn ñoaøn suûng vaø nhöõng hoàng aân luoân môùi meõ, ñeå laøm chöùng cho taùc ñoäng lieân læ cuûa Ngaøi trong taâm hoàn con ngöôøi.

Baèng chöùng huøng hoàn cho ñieàu vöøa noùi laø buoåi cöû haønh phuïng vuï long troïng Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng, vôùi söï hieän dieän cuûa thaät nhieàu thaønh vieân cuûa caùc phong traøo vaø caùc coäng ñoaøn hieäp hoäi môùi; caùc phong traøo vaø caùc coäng ñoaøn môùi naày ñang hoïp Hoäi Nghò Quoác Teá taïi Roma trong nhöõng ngaøy qua. Vaø chieàu thöù Baûy (30/05/98), aùp Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng, cuõng taïi chính quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ naày, chuùng ta ñaõ soáng qua moät cuoäc gaëp gôõ khoâng theå queân ñöôïc, moät cuoäc gaëp gôõ cuûa Ngaøy Leã, vôùi nhöõng baøi thaùnh ca, nhöõng lôøi caàu nguyeän vaø nhöõng chöùng töø. Chuùng ta ñaõ caûm nghieäm baàu khí cuûa Ngaøy Hieän Xuoáng, laøm cho ta nhìn thaáy ñöôïc söï phong phuù khoâng bao giôø caïn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong giaùo hoäi. Nhöõng phong traøo vaø nhöõng coäng ñoaøn môùi, nhöõng theå hieän quan phoøng cuûa Muøa Xuaân môùi ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn khôi daäy cuøng vôùi Coâng Ñoàng Vatican II, taát caû keát thaønh lôøi loan baùo cho söùc maïnh cuûa Tình Thöông Thieân Chuùa, Ñaáng vöôït qua ñöôïc nhöõng chia reõ vaø ñuû moïi thöù ranh giôùi, vaø canh taân boä maët traùi ñaát, ñeå xaây döïng leân treân ñoù neàn vaên minh cuûa tình thöông.

3. Thaùnh Phaoloâ ñaõ vieát cho coäng ñoaøn Roma (nôi thô Roma chöông 8 caâu 14) nhö vöøa ñöôïc coâng boá nôi baøi ñoïc thöù 2 cuûa Phuïng Vuï Leã Hieän Xuoáng nhö sau: "Taát caû nhöõng ai ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ñeàu laø nhöõng con caùi cuûa Thieân Chuùa" (Rom 8,14). Nhöõng lôøi naày cung caáp theâm cho chuùng ta nhöõng yeáu toá ñeå hieåu veà taùc ñoäng kyø dieäu cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong ñôøi soáng tín höõu chuùng ta. Nhöõng lôøi naày môû ra cho chuùng ta con ñöôøng ñeå ñeán vôùi taâm hoàn con ngöôøi: Chuùa Thaùnh Thaàn, maø giaùo hoäi khaån caàu ñeå xin Ngaøi ban "aùnh saùng cho caùc giaùc quan", Ngaøi ñeán vieáng thaêm con ngöôøi trong coûi noäi taâm saâu xa vaø chaïm tröïc tieáp ñeán coûi thaâm saâu cuûa höõu theå con ngöôøi.

Thaùnh toâng ñoà Phaoloâ vieát tieáp nhö sau: "Neáu Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï trong anh em, thì anh em khoâng coøn soáng döôùi söï thoáng trò cuûa xaùc thòt nöõa, nhöng döôùi söï höôùng daãn cuûa Thaùnh Thaàn... Nhöõng ai ñöôïc Thaùnh Thaàn höôùng daãn, thì hoï laø con caùi cuûa Thieân Chuùa" (Roma 8,9.14). Chieâm ngaém haønh ñoäng ñaày huyeàn nhieäm cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn Ñaáng an uûi, Thaùnh Phaoloâ vieát theâm: "Anh em ñaõ khoâng laõnh nhaän moät tinh thaàn cuûa keû noâ leä, nhöng ñaõ laõnh nhaän moät tinh thaàn cuûa ngöôøi con maø nhôø qua ñoù chuùng ta keâu leân: Abba, Laïy Cha. Chính Chuùa Thaùnh Thaàn laøm chöùng cho tinh thaàn chuùng ta bieát raèng chuùng ta laø con caùi cuûa Thieân Chuùa" (Roma 8,15-16). Chuùng ta ñang soáng ôû trung taâm cuûa Maàu Nhieäm. Chính trong söï gaëp gôõ giöõa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø tinh thaàn cuûa con ngöôøi maø chuùng ta gaëp ñöôïc taâm ñieåm cuûa kinh nghieäm maø caùc toâng ñoà ñaõ traûi qua trong Bieán Coá Hieän Xuoáng. Kinh nghieäm ñaëc bieät naày hieän dieän trong giaùo hoäi, moät giaùo hoäi ñaõ ñöôïc phaùt sinh töø bieán coá Hieän Xuoáng; vaø kinh nghieäm ñaüc bieät ñoù luoân ñoàng haønh vôùi giaùo hoäi qua suoát caùc theá kyû. Döôùi taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, con ngöôøi khaùm phaù cho ñeán taän cuøng raèng baûn tính thaàn thieâng cuûa mình khoâng bò che khuaát bôûi theå xaùc tính, nhöng ngöôïc laïi, chính Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng laøm cho thaân xaùc chuùng ta coù ñöôïc moät yù nghóa ñích thaät. Thaät vaäy, nhôø soáng theo söï höôùng daãn soi saùng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, con ngöôøi theå hieän moät caùch troïn ñaày hoàng aân mình ñöôïc Thieân Chuùa nhaän laøm con caùi Ngaøi. Trong khung caûnh naày, ñöôïc giaûi ñaùp roõ raøng caâu hoûi caên baûn veà moái töông quan giöõa söï soáng vaø söï cheát, maø Thaùnh Phaoloâ gaëp phaûi, khi ngaøi noùi: "Neáu anh em soáng theo xaùc thòt, anh em seõ phaûi cheát; neáu ngöôïc laïi, nhôø Chuùa Thaùnh Thaàn trôï giuùp, anh em laøm cho nhöõng vieäc cuûa xaùc thòt phaûi cheát ñi, thì anh em seõ ñöôïc soáng" (Roma 8,13) Vaø quaû thaät ñuùng nhö vaäy: vieäc soáng tuaân phuïc Chuùa Thaùnh Thaàn coáng hieán cho con ngöôøi nhöõng dòp may lieân tuïc ñeå soáng.

4. Anh chò em raát thaân meán, Toâi laáy laøm vui möøng to lôùn ñöôïc chaøo chuùc anh chò em taát caû ñaõ muoán hieäp yù vôùi Toâi ñeå caûm taï Chuùa vì hoàng aân Chuùa Thaùnh Thaàn. Ngaøy leã Hieän Xuoáng naày, ngaøy leã hoaøn toaøn coù chieàu kích truyeàn giaùo, môû roäng taàm nhìn cuûa chuùng ta ñeán toaøn theå theá giôùi, vôùi yù nghó ñaëc bieät höôùng veà nhieàu nhaø truyeàn giaùo, linh muïc, tu só nam nöõ vaø giaùo daân, ñang tieâu hao cuoäc soáng, thöôøng trong nhöõng hoaøn caûnh heát söùc khoù khaên, ñeå phoå bieán söï thaät Phuùc aâm.

Toâi xin chaøo chuùc taát caû nhöõng ai ñang hieän dieän nôi ñaây: quyù vò hoàng y, quyù chö huynh trong haøng giaùm muïc vaø linh muïc, vaø nhieàu anh chò em thuoäc veà nhöõng hoäi tu doøng tu cuûa ñôøi taän hieán vaø toâng ñoà, chaøo chuùc nhöõng ngöôøi treû, nhöõng anh chò em beänh nhaân, vaø nhaát laø nhöõng anh chò em töø thaät xa xoâi ñeán ñaây ñeå tham döï vaøo buoåi leã long troïng naày.

Toâi ñaëc bieät nghó ñeán caùc phong traøo vaø caùc coäng ñoaøn môùi, maø ngaøy hoâm qua ñaõ gaëp nhau, vaø hoâm nay toâi coøn thaáy caùc thaønh vieân coøn coù maët thaät ñoâng ôû ñaây. Toâi cuõng nghó ñeán ñaëc bieät nhöõng baïn treû saép laõnh nhaän bí tích Theâm Söùc vaø Thaùnh Theå trong Thaùnh Leã naày.

Chuùng con thaân meán, nhöõng lôøi cuûa thaùnh toâng ñoà Phaoloâ môû ra cho moãi ngöôøi chuùng con nhöõng vieãn töôïng gaây phaán khôûi bieát laø chöøng naøo! Qua nhöõng cöû chæ vaø nhöõng lôøi cuûa bí tích Theâm Söùc, Chuùa Thaùnh Thaàn seõ ñöôïc trao ban cho chuùng con. Ngaøi seõ hoaøn taát troïn veïn vieäc laøm cho chuùng con trôû neân gioáng Chuùa Kitoâ, moät vieäc ñaõ ñöôïc baét ñaàu vôùi bí tích Röûa Toäi, ñeå laøm cho chuùng con trôû neân tröôûng thaønh trong ñöùc tin vaø trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân can ñaûm vaø ñích thaät cuûa Chuùa Phuïc Sinh. Vôùi bí tích Theâm Söùc, Chuùa Thaùnh Thaàn Ñaáng an uûi môû ra tröôùc maét chuùng con con ñöôøng khaùm phaù caøng ngaøy caøng nhieàu ôn ôn suûng ñöôïc laøm con caùi cuûa Thieân Chuùa, laøm cho chuùng con trôû thaønh nhöõng keû ñi tìm söï thaät vôùi loøng traøn ñaày vui möøng. Thaùnh Theå, cuûa aên ban söï soáng ñôøi ñôøi, maø laàn ñaàu tieân chuùng con seõ neám laáy, laøm cho chuùng con saün saøng yeâu meán vaø phuïc vuï anh chò em, coù khaû naêng trao ban nhöõng dòp soáng vaø hy voïng, ñöôïc töï do khoûi söï thoáng trò cuûa xaùc thòt vaø sôï haûi. Khi ñeå cho Chuùa Gieâsu höôùng daãn, chuùng con coù theå caûm nghieäm ñöôïc moät caùch cuï theå trong ñôøi soáng chuùng con taùc ñoäng kyø dieäu cuûa Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa, maø Thaùnh Toâng Ñoà Phaoloâ ñaõ noùi ñeán nôi chöông 8 cuûa thô ROMA. Baûn vaên naày, coù noäi dung heát söùc thôøi söï trong naêm 1998 naày laø naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùng con haõy chaêm chuù ñoïc laáy, ñeå toân vinh haønh ñoäng maø Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa Kitoâ chu toaøn trong moãi nguôøi chuùng con.

5. Veni Sancte Spiritus! Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin haõy ngöï ñeán! Baøi ca tieáp lieân tích chöùa moät neàn thaàn hoïc phong phuù veà Chuùa Thaùnh Thaàn vaø ñaùng chuùng ta suy nieäm, theo töøng ñoaïn moät. Trong baøi giaûng naày, chuùng ta haõy döøng laïi nôi nhöõng chöõ daàu tieân: Veni. Xin haõy ngöï ñeán. Lôøi naày noùi leân söï mong ñôïi cuûa caùc toâng ñoà, sau khi Chuùa ñaõ leân trôøi.

Trong saùch toâng ñoà coâng vuï, Thaùnh söû Luca trình baøy cho chuùng ta thaáy caùc toâng ñoà hoïp nhau trong Nhaø Tieäc Ly ñeå caàu nguyeän, cuøng vôùi Meï Maria, Meï Chuùa Gieâsu (x. TÑCV 1,14). Thöû hoûi coù lôøi naøo toát ñeïp hôn lôøi naày ñeå dieãn taû lôøi caàu nguyeän cuûa caùc toâng ñoà: Xin Chuùa haõy ngöï xuoáng. Veni, Sancte Spiritus! Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin haõy ngöï xuoáng! Ñaây laø lôøi khaån caàu cuøng Ñaáng maø ngay töø khôûi ñaàu vuõ truï ñaõ bay laø laø treân maët nöôùc (x. STK 1,2) vaø laø Ñaáng maø Chuùa Gieâsu ñaõ höùa ban cho caùc toâng ñoà nhö Ñaáng An UÛi.

Taâm hoàn cuûa Meï Maria vaø cuûa caùc toâng ñoà trong giaây phuùt ñoù ñeàu höôùng ñeán vieäc Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng, vôùi moät taâm tình vöøa traøn ñaày ñöùc tin soát meán, vöøa tuyeân xöng söï yeáu ñuoái thieáu soùt cuûa con ngöôøi. Loøng ñaïo ñöùc cuûa giaùo hoäi ñaõ giaûi thích vaø thoâng truyeàn taâm tình naày trong baøi ca: Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, Xin Ngaøi haõy ngöï xuoáng! Caùc toâng ñoà bieát roõ raèng coâng vieäc maø Chuùa Kitoâ ñaõ trao phoù cho laø moät coâng vieäc naëng neà, nhöng laïi laø moät coâng vieäc coù tính caùch quyeát ñònh cho lòch söû cöùu roãi cuûa nhaân loaïi. Thöû hoûi caùc ngaøi seõ coù theå hoaøn thaønh coâng vieäc ñoù hay khoâng? Chuùa traán an taâm hoàn caùc ngaøi. Trong moïi böôùc ñöôøng thi haønh söù maïng rao giaûng vaø laøm chöùng cho phuùc aâm, cho ñeán taän cuøng traùi ñaát, caùc ngaøi coù theå tin töôûng caäy döïa vaøo Chuùa Thaùnh Thaàn ñöôïc Chuùa Kitoâ höùa ban. Nhôù laïi lôøi höùa cuûa Chuùa Kitoâ, trong nhöõng ngaøy töø luùc Chuùa leân trôøi cho ñeán ngaøy Hieän Xuoáng, caùc toâng ñoà taäp trung moïi taâm tình vaø tö töôûng mình veà lôøi caàu xin: Laïy Chuùa xin haõy ngöï ñeán.

Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin haõy ngöï ñeán! Baét ñaàu lôøi caàu nguyeän cuûa mình daâng leân Chuùa Thaùnh Thaàn nhö vaäy, Giaùo Hoäi laáy lôøi caàu xin cuûa caùc toâng ñoà hieäp nhau vôùi Meï Maria trong nhaø Tieäc Ly, laøm nhö lôøi caàu xin cuûa chính mình. Hôn theá nöõa, Giaùo Hoäi keùo daøi lôøi caàu xin ñoù trong lòch söû vaø laøm cho lôøi caàu xin ñoù luoân luoân thôøi söï. Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin ngaøi ngöï xuoáng. Nhö theá, khaép moïi nôi treân maët ñaát, Giaùo Hoäi tieáp tuïc caàu xin nhö vaäy, vôùi loøng soát meán khoâng thay ñoåi, vôùi yù thöùc vöõng chaéc mình phaûi ôû laïi trong nhaø tieäc ly - trong tinh thaàn - ñeå chôø ñôïi Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng. Nhöng ñoàng thôøi, Giaùo Hoäi bieát raèng mình phaûi ra ñi khoûi Nhaø Tieäc Ly, treân khaép moïi neûo ñöôøng theá giôùi, vôùi traùch vuï luoân môùi meõ laøm chöùng cho maàu nhieäm Chuùa Thaùnh Thaàn.

Chuùng ta haõy cuøng nhau caàu nguyeän hieäp yù vôùi Meï Maria: Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin ngaøi ngöï ñeán. Meï Maria laø ñeàn thôø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, nôi cö nguï heát söùc quyù baùu cuûa Chuùa Kitoâ giöõa chuùng ta; xin Meï haõy giuùp chuùng ta trôû neân ñeàn thôø soáng ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø trôû neân nhöõng chöùng nhaân khoâng bieát meät moûi cuûa Phuùc AÂm Chuùa.

Laïy ChuùaThaùnh Thaàn, xin haõy ngöï ñeán. Amen.

Thaùnh leã keát thuùc vaøo luùc 12:30 tröa. Tröôùc khi ban Pheùp Laønh cuoái leã, ÑTC noùi theâm vaøi lôøi huaán ñöùc, roài caát haùt Kinh Laïy Nöõ vöông Thieân Ñaøng cuøng vôùi taát caû moïi ngöôøi hieän dieän.

Nhöõng lôøi Huaán Ñöùc cuûa ÑTC tröôùc khi ñoïc Kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng

Anh chò em raát thaân meán,
Chuùng ta saép keát thuùc buoåi cöû haønh thaùnh theå long troïng naày, moät cöû haønh laøm cho chuùng ta soáng laïi Maàu Nhieäm leã Hieän Xuoáng. Moät caùch naøo ñoù, vieäc cöû haønh long troïng naày ñaõ ñöôïc chuaån bò bôûi cuoäc gaëp gôõ ngaøy hoâm qua vôùi thaät ñoâng nhöõng ñaïi dieän cho nhöõng phong traøo vaø nhöõng coäng ñoaøn hieäp hoäi môùi trong giaùo hoäi. Vaãn coøn hieän dieän trong taâm hoàn cha dö aâm soáng ñoäng cuûa söï haêng say to lôùn trong nhöõng giôø phuùt ñaõ traûi qua chung vôùi nhau, vöøa khaån caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng. Chuùng ta haõy caûm taï Thieân Chuùa vì Muøa Xuaân Giaùo Hoäi, ñaõ ñöôïc söùc maïnh canh taân cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn khôi daäy.

Nôi trung taâm cuûa "Nhaø Tieäc Ly Roma vaø Phoå Quaùt naày", chuùng ta caûm nghieäm ñöôïc söï hieän dieän ñaëc bieät cuûa Meï Maria raát thaùnh, Meï Chuùa Gieâsu. Chuùng ta muoán trao phoù cho söï höôùng daãn cuûa Meï nhöõng baïn treû maø Toâi ñaõ vui möøng trao ban bí tích Theâm Söùc vaø Thaùnh Theå, vaøi phuùt tröôùc ñaây. Chuùng ta haõy trao phoù cho Meï, Nöõ Vöông caùc Toâng Ñoà, nhöõng phong traøo vaø nhöõng hình thöùc môùi ñeå daán thaân laøm vieäc truyeàn giaùo, nhöõng hình thöùc môùi ñöôïc xuaát hieän trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Chuùng ta haõy ñaët vaøo tay Meï söù maïng phoå quaùt cuûa toaøn theå Giaùo Hoäi, moät giaùo hoäi töø ngaøy Leã Hieän Xuoáng luoân tieáp tuïc con ñöôøng cuûa mình qua caùc theá kyû, vôùi söùc maïnh luoân ñöôïc canh taân, ñeå mang phuùc aêm cöùu roãi ñeán moïi nôi treân maüt ñaát naày. Chính trong khung caûnh naày maø cha vui möøng nhaán maïnh raèng ngaøy hoâm nay cha ñaõ kyù nhaän söù ñieäp cho Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo saép ñeán. Cha xin trao phoù trong tinh thaàn, (trao phoù) söù ñieäp ñoù cho taát caû anh chò em hieän dieän nôi ñaây vaø cho toaøn theå giaùo hoäi, vôùi lôøi caàu chuùc sao cho söù ñieäp naày coù theå goùp phaàn vaøo coâng cuoäc taùi rao giaûng phuùc aâm trong vieãn töôïng cuûa ngaøn naêm thöù ba gaàn keà.

Ñeán ñaây, ÑTC chaøo chuùc baèng tieáng Anh nhö sau:

Cha chaøo chuùc taát caû anh chò em hieän dieän nôi ñaây ñeå cöû haønh leã Hieän Xuoáng. Xin Chuùa Phuïc Sinh canh taân nôi anh chò em hoàng aân baûy ôn Chuùa Thaùnh Thaàn. Anh chò em haõy môû roäng taâm hoàn roäng hôn nöõa, ñeå ñoùn nhaän Chuùa Thaùnh Thaàn, ngoõ haàu anh chò em coù theå trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân can ñaûm cuûa Phuùc aâm.

Roài baèng tieáng Phaùp, ÑTC noùi nhö sau:

Trong ngaøy leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän xuoáng, trong ñoù Giaùo Hoäi caàu xin cuøng Chuùa Thaùnh Thaàn ñeå ñöôïc ôn can ñaûm mang Phuùc aâm ñeán taän cuøng traùi ñaát. Cha xin ngoû lôøi chaøo chaân thaønh ñeán nhöõng thaønh vieân cuûa caùc phong traøo, vaø chaøo taát caû nhöõng anh chò em haønh höông noùi tieáng Phaùp ñang coù maët taïi Roma naày, cuõng nhö chaøo taát caû nhöõng anh chò em tín höõu ñang hieäp thoâng vôùi chuùng ta nhôø qua nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi.

Buoåi cöû haønh long troïng ñöôïc keát thuùc vôùi Pheùp Laønh cuûa ÑTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page