ÑTC tieáp
caùc UÛy Ban Haønh Chính
caùc mieàn nöôùc YÙ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc UÛy Ban Haønh Chính caùc mieàn nöôùc YÙ.

Vatican - 30.05.98. Saùng thöù Baûy 30/05/98, ÑTC tieáp caùc UÛy Ban Haønh chính caùc mieàn cuûa Coäng Hoøa YÙ. Ñaây laø laàn thöù nhaát, caùc UÛy Ban Haønh Chính nöôùc YÙ ñeán gaëp ÑTC Gioan Phaoloâ II. Haèng naêm vaøo ñaàu naêm môùi chæ coù UÛy Ban Haønh Chính mieàn Lazio, töùc laø mieàn coù thuû ñoâ vaø Giaùo Phaän Roma.

Trong dieãn vaên, sau khi chaøo thaêm vaø caûm ôn caùc Vò trong caùc UÛy Ban Haønh Chính, ÑTC nhaéc caùch rieâng ñeán nhöõng mieàn vöøa bò thieân taïi môùi ñaây: mieàn Umbria vaø Marche bò naïn ñoäng ñaát keùo daøi hôn moät thaùng vaø mieàn Campania, bò naïn ñaát chuøi, gaây neân nhieàu thieät maïng vaø taøn phaù vaät chaát. ÑTC hy voïng, vôùi söï giuùp ñôõ tinh thaàn vaø vaät chaát cuûa moïi ngöôøi thieän chí, caùc naïn nhaân cuûa caùc thieân tai naøy choùng taùi thieát ñôøi soáng con ngöôøi vaø xaõ hoäi, taùi thieát döôïc caùc cô sôûû caàn thieát: tröôøng hoïc, nhaø thöông vaø nôi phuïng töï... ÑTC nhaéc laïi nhöõng giaù trò Phuùc Aâm töø ngaøn naêm ñaõ aên reã saâu vaøo caùc neàn vaên hoùa cuûa daân toäc cuûa caùc mieàn, taïo neân nhöõng kho taøng voâ giaù veà ngheä thuaät, vaên minh, toân giaùo vaø thaùnh thieän. ÑTC nhaán maïnh: "Sao chuùng ta laïi khoâng caûm taï Thieân Chuùa veà gia taøi thieâng lieâng vaø quí giaù nhö vaäy? Sao chuùng ta laïi khoâng caûm thaáy mình coù boån phaän baûo toàn kho taøng naøy ñeå möu ích cho caùc theá heä töông lai?"

Ngoû lôøi rieâng vôùi caùc vò trong UÛy Ban Haønh Chaùnh caùc mieàn, ÑTC noùi: "Anh chò em ñöôïc daân löïa choïn ñeå phuïc vuï. Phuïc vuï naøy caøng hieäu nghieäm , neáu noù caøng ñöôïc aên reã saâu vaøo caùc lyù töôûng vaø caùc giaù trò cao quí, taïo neân gia taøi voâ giaù cuûa daân toäc YÙ. Neáu ñaët mình vaøo trong vieãn töôïng naøy, anh chò em seõ hieåu roõ hôn caùc vaán ñeà vaø seõ tìm ra giaûi phaùp töông xöùng ñeå giaûi quyeát, vôùi caùi nhìn höôùng veà Ngaøn Naêm thöù ba maø chuùng ta ñang chuaån bò böôùc vaøo. Caùc vaán ñeà naøy thöïc nhieàu. Toâi xin neâu leân moät soá khaån caáp nhö: naïn thaát nghieäp, caûnh cuøng cöïc cuûa nhieàu gia ñình vaø taàng lôùp xaõ hoäi, cuûa nhöõng ngöôøi yeáu heøn, cuûa caùc ngöôøi di cö, tò naïn ñeán goõ cöûa taïi mieàn ñaát cuûa anh chò em, naïn oâ nhieãm moâi sinh...".

ÑTC keát thuùc: "Toâi tin chaéc raèng: nhôø söï can ñaûm cuûa anh chò em, laø nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm trong caùc UÛy Ban Haønh Chaùnh, thì caùc mieàn Nöôùc YÙ seõ coù theå tieán ñeán moät xaõ hoäi daân söï lieân ñôùi hôn, toân troïng con ngöôøi hôn vaø caùc truyeàn thoáng toát ñeïp ñòa phöông, löu yù hôn ñeán caùc lyù töôûng raát yeâu quí cuûa daân toäc YÙ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page