Ñieåm Baùo veà
Ngaøy Hoäi Nghò Quoác Teá
caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi
(27-30/05/1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñieåm baùo ngaøy 31/05/98 veà cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi ngaøy Voïng Leã Hieän Xuoáng taïi Roma.

Roma 31.05.98 - Cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi chieàu thöù Baåy 30/05/98 ñaõ thaønh coâng toát ñeïp vaø gaây tieáng vang saâu roäng nôi caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi. Caùc baùo lôùn xuaát baûn taäi YÙ saùng Chuùa Nhaät 31/05/98 ñaõ daønh nhieàu trang, vôùi nhieàu hình aûnh vaø nhieàu baøi töôøng thuaät veà cuoäc gaëp gôõ maø chính ÑTC goïi laø chöa heà coù trong lòch söû Giaùo Hoäi vaø cuõng coù theå noùi laø cuoâïc gaëp gôõ lòch söû ñoái vôùi caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi, sau nhöõng naêm khôûi ñaàu, nay ñaõ ñeán luùc tröôûng thaønh vaø trôû neân moät Muøa Xuaân môùi cuûa Giaùo Hoäi vaø cuûa caû theá giôùi, sau Coâng Ñoàng Chung Vatican II (1962-1965).

Theo Ban Toå Chöùc cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân, con soá chính thöùc ghi teân tham döï laø 150 ngaøn; nhöng theo caùc baùo chí, ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình, caû Nhaät Baùo Quan Saùt Vieân Roma (L'Osservatore Romano), cô quan baùn chính thöùc, soá ñaëc bieät ra ngaøy Chuùa Nhaät 31.05.98, thì soá ngöôøi tham döï cuoäc gaëp gôõ vaø caàu nguyeän chieàu thöù Baåy leân tôùi 500 ngaøn.

Baùo Quan Saùt Vieân Roma ñaõ vieát vôùi töïa lôùn caû trang ñaàu nhö sau: "Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ: Nhaø Tieäc Ly cuûa vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng". "500 ngaøn ñaïi dieän caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi vaø caùc Coäng Ñoàng môùi, gaëp ÑTC Gioan Phaoloâ II trong ngaøy Voïng Leã Hieän xuoáng! Trong baøi, tôø baùo Vatican nhaán maïnh laïi nhö sau: "500 ngaøn ngöôøi ñeán quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñeå tham döï cuoäc gaëp gôõ chöa heà coù giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø caùc Phong Traøo vaø caùc Coäng Ñoàng môùi. Chính hoï laø nhöõng nguôøi laøm cho buoåi chieàu thöù Baåy 30.05.98, Ngaøy Voïng Leã Hieän Xuoáng, trôû neân huy hoaøng trong Naêm daønh kính Chuùa Thaùnh Thaàn, trong boái caûnh chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000, nay ñaõ gaàn keà".

Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ trôû neân Nhaø Tieäc Ly cuûa vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng. Moïi tín höõu, vaø caû nhöõng ngöôøi khoâng coù ñöùc tin, cuõng caûm thaáy mình bò xuùc doäng tröôùc töøng ngaøn ngöôøi ñeán ñaây ñeå caàu nguyeän. Töø saùng sôùm, sau cuoäc haønh trình ban ñeâm, caùc ngöôøi haønh höông "traøn vaøo Roma" vôùi taâm tình chöùa chan nieàm vui vaø hieäp nhaát trong lôøi caàu nguyeän vôùi Ñaáng Keá Vò Thaùnh Pheâroâ. Hoï ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi: ñaây laø nhöõng ngöôøi nam nöõ, laø nhöõng thanh nieân, laø nhöõng nguôøi giaø caû. Hoï ñeán ñeå caàu nguyeän, ñeå "videre Petrum" ñeå ñöôïc thaáy Pheâroâ", nhö nhöõng ngöôøi haønh höông thuôû xöa. Ñaây laø cuoäc haønh höông ñem laïi hy voïng trong töông lai cho nhaân loaïi ñang böôùc vaøo Ngaøn Naêm môùi: moät töông lai soáng döôùi baàu trôøi khoâng coù nhöõng ñaùm maây ñen toái bao phuû; nhöõng ñaùm maây ñen naøy ñaõ ñöôïc laøn gioù cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn queùt saïch ñi roài: laøn gioù naøy nay ñang thoåi treân Roma, moät laàn nöõa laø trung taâm cuûa theá giôùi".

Nhaät baùo Ngöôøi Ñöa Tin (Il Messaggero) soá ra ngaøy Chuùa Nhaät 31.05.98, vaø coù khuynh höôùng trung laäp, nhöng khoâng phaûi laø tôø baùo thieân Giaùo Hoäi, ñaõ daønh hai trang ñaëc bieät ñeå töôøng thuaät veà cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø caùc Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi chieàu thöù Baåy 30/05/98.

Nôi trang 6, tôø baùo Roma vieát vôùi töïa lôùn: Tuy coù hôn 200 ngaøn khaùch haønh höông ñeán, nhöng Roma naém vöõng tình hình. Naêm Thaùnh seõ ñeán. Tröôùc ñaây ngöôøi ta sôï loän xoän, roái traät töï; nhöng cuoäc thöû thaùch hoâm qua cho thaáy Roma ñaõ bieát ñoái phoù vôùi nhöõng khoù khaên. Ñaây laø moät ngaøy ñaïi leã, ñaây laø moät chieán thaéng toát ñeïp cho Thaønh Roma. Khoâng coù söï hoãn loaïn naøo. Töøng ngaøn xe ca tieán vaøo Thaønh Roma trong traät töï. Giao thoâng khoâng bò taéc ngheõn. Töøng ñoaøn haønh höông tieán vaøo quaûng tröôøng vöøa ñi, vöøa haùt, vöøa caàu nguyeäïn, ñeå chôø ñôïi ñöôïc gaëp ÑTC. Roma ñaõ qua côn thöû thaùch. Khoâng coù moät roái loaïn traät töï naøo nhö nguôøi ta lo sôï.

Baøi khaùc, cuõng nôi trang 6, tôø Ngöôøi Ñöa Tin (Il Messaggero) vieát nhö sau: "Töø 6 giôø saùng, caùc nhaân vieân an ninh ñaõ baét ñaàu laøm vieäc. Taïi Vaên Phoøng Ñieàu Haønh ôû Toøa Thò Saûnh Roma, luoân luoân coù lieân laïc tröïc tieáp vôùi caùc ñoäi an ninh vaø töï nguyeän ñöôïc raûi raùc taïi nhöõng ñieåm noùng cuûa Thaønh Phoá, ñeå giaûi quyeát kòp thôøi nhöõng tröôøng hôïp khaån tröông. Taát caû caùc xe ca, sau khi ñoå khaùch xuoáng Ñaïi Loä Hoøa Giaûi (Concilazione), phaûi ñi thaúng ñeán caùc traïm ñaäu xe, do thò xaõ aán ñònh. Moãi taøi xeá ñöôïc caáp phaùt moät baûn ñoà Thaønh Phoá vôùi nhöõng baûi ñaäu xe. Caû nhöõng xe baùn thöïc phaåm, giaûi khaùt... chung quanh Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ phaûi rôøi xa: ñaây cuõng laø moät bieän phaùp an ninh, ngoaøi vieäc traùnh laïm duïng cô hoäi khai thaùc khaùch haønh höông.

Nôi trang 7, tôø baùo coøn ñaêng theâm ba baøi: Baøi nhaát noùi ñeán ñöùc tin cuûa caùc ngöôøi haønh höông: "Söùc maïnh cuûa Ñöùc Tin, hai ngaøy treân xe ca töø Ba Lan ñeán Roma" . Trong baøi, taùc giaû keå laïi moät cuï giaø, 90 tuoåi, ngöôøi Phaùp, teân laø Robert Bonnetay, töø Marseille ñeán Roma haønh höông trong dòp naøy. Cuï noùi: Cho toâi xem Roma. Sau 18 giôø treân xe löûa, cuï tôùi Roma vaø nhaéc laïi laàn nöõa: Cho toâi xem Roma. Thaáy Roma, cuï noùi: Thaät laø moät thaønh phoá xinh ñeïp. Baøi baùo keå tieáp: Cuï ñeán khoâng phaûi chæ ñeå thaáy Roma. Cuï muoán ñeán Quaûng Tröôøng caàu nguyeän vôùi daân chuùng vaø muoán ñöôïc thaáy "Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ" nöõa. Chieàu hoâm qua, cuï ñaõ toaïi nguyeän.

Cuõng trong baøi naøy, taùc giaû keå laïi chuyeän khaùc minh chöùng söùc maïnh cuûa Ñöùc Tin: Moät trong caùc ñoaøn haønh höông ñeán Quaûng Tröôøng ñaàu tieân saùng thöù Baåy vaøo luùc 7:30 laø ñoaøn haønh höông cuûa Cha Sôû Roman Trzcinski, thuoäc giaùo phaän Varsovie beân Ba Lan. Xe ca cuûa ñoaøn ñaõ ñeán traïm ñaäu ôû Agnanina, caùch Roma khoaûng 25 caây soá. Moät haønh trình raát daøi. Ñoaøn khaùc goàm 750 ñoaøn vieân cuûa Phong Traøo Focolarini cuõng töø Ba Lan ñeán. Ñoaøn naøy khôûi haønh töø Ba Lan vaøo luùc 5 giôø saùng thöù Naêm 28/05/98.

Taùc giaû keå moät chöùng nhaân khaùc: Coâ Maria ñeán töø Ñöùc quoác. Coâ noùi: "Giaùo hoäi soáng ñoäng. Chuùng ta heát thaûy laø Giaùo Hoäi. Taùc giaû bình luaän: Ñuùng nhö vaäy. Treân Metro, toâi gaëp moät ñoaøn thanh nieân ngöôøi Napoli (nam YÙ) vaø ñoaøn khaùc ñeán töø Hamburg (Baéc Ñöùc) nhaåy muùa vôùi nhau nhö baïn thaân, duø hoï khoâng bieát tieáng cuûa nhau. Thöïc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo lieân keát moïi ngöôøi trong ñöùc tin, trong tình huynh ñeä.

Ñoaøn thanh nieân khaùc thuoäc mieàn Romagna (baéc YÙ) thuaät laïi: Chuùng toâi ñaõ tham döï Ngaøy Theá Giôùi Thaùnh Nieân taïi Denver (Hoa Kyø) vaø taïi Paris naêm ngoaùi, nhöng chuùng toâi thaáy vieäc toå chöùc Roma hoâm nay ñaây hoaøn haûo hôn. Taïi ñaây chuùng toâi thaáy tinh thaàn hieáu khaùch vaø vieäc toå chöùc chu ñaùo.

Trong baøi baùo thöù ba, Il Messaggero thuaät laïi baøi giaûng cuûa ÑTC: "Anh chò em laø moät söï môùi laï trong Giaùo Hoäi, laø Muøa Xuaân cuûa Giaùo Hoäi - Töø nôi anh chò em, phaùt xuaát lôøi ñaùp laïi cho thaùch ñoá cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, nhöng anh chò em phaûi vaâng phuïc caùc vò Chuû Chaên Giaùo Hoäi".

Tôø Thôøi Baùo Roma (Il Tempo di Roma) thuoäc khuynh höôùng thieân höõu, vaø coù thieän caûm Giaùo Hoäi, cuõng daønh hai trang ñaëc veà bieán coá chieàu thöù Baåy 30/05/98 taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Nôi trang hai , baùo naøy ñeå hình ÑTC treân xe Jeep, chaïy qua caùc ngaõ ñöôøng cuûa Quaûng Tröôøng, ñeå chaøo vaø ban pheùp laønh cho daân chuùng. Treân hình böï naøy, Il Tempo vieát vôùi tít thaät lôùn: Chuùa Thaùnh Thaàn thoåi ñaâu Ngöôøi muoán. Doøng phuï ñeà ghi theâm: 500 ngaøn thanh nieân tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñeå caàu nguyeän cho Naêm Ñaïi Toaøn Xaù. Trong baøi, tôø baùo Roma ñaêng nguyeân vaên baøi dieãn vaên cuûa ÑTC ñoïc cho caùc Phong Traøo vaø caùc Coäng Ñoàng môùi chieàu thöù Baåy 30/05/98.

Trong baøi hai, cuõng trang 2, Il Tempo di Roma vieát: Roma trôû thaønh "trung taâm cuûa theá giôùi". Moät laøn gioù maùt cho thaáy tính caùch höõu hình cuûa Giaùo Hoäi thôøi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöôïc laáy laïi. Taùc giaû baøi baùo saùnh ñoaøn ngöôøi haønh höông tuoán ñeán Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheroâ chieàu thöù Baåy 30/05/98 nhö caùc ñoaøn thanh nieân tuoân ñeán Paris thaùng 8/1997 naêm ngoaùi nhaân Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân. Taùc giaû vieát theâm: Ngoaøi nhöõng ca vuõ vaø buoåi canh thöùc Ngaøy Voïng Leã Hieän Xuoáng, söï kieän lôùn hôn caû cuûa chieàu hoâm thöù Baûy 30/05/98 laø cuoäc gaëp gôõ cuûa ÑTC vôùi töøng ngaøn ñoaøn haønh höông ñeán Roma, ñeå "videre Petrum" (thaáy Pheâroâ). Taùc giaû bình luaän: Ñaây khoâng phaûi laø moät cuoäc toå chöùc thöû, moät cuoäc thí nghieäm Naêm Ñaïi Toaøn Xaù; nhöng laø chính böùc tranh cuûa moät Toaøn Xaù ñöôïc taïo thaønh baèng vieäc caàu nguyeän, baèng söï trôû laïi vaø baèng caùc bí tích. Leã Hieän Xuoáng môùi hoâm qua ôû Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñaõ laø moät söï vieäc vó ñaïi, moät söï vieäc ñaùng ñeà cao. Caùc ngöôøi coâng giaùo ra khoûi caùc nhaø thôø, caùc phoøng aùo, ñeå hoâ lôùn cho theá giôùi ngaøy nay chìm ñaém trong tinh thaàn tieâu thuï vaät chaát laø caùc giaù trò vaø haïnh phuùc ôû choã khaùc, ôû nôi Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa nhaân loaïi.

Nôi trang ba: Il Tempo di Roma ñeå nhieàu hình cuûa buoåi gaëp gôõ chieàu thöù Baåy 30/05/98 vaø caùc baøi khaùc nhau, nhö baøi: "Nieàm haân hoan traøn ngaäïp Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ" - Baøi: "Caùc töï nguyeän (khoaûng 1,500 ngöôøi) giô tay ñoùn tieáp noàng haäu caùc ñoaøn haønh höông". Roài baøi: Caùc tín höõu ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi tham döï Ngaøy Voïng leã Hieän xuoáng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page