ÑTC tieáp chung nhoùm thöù naêm
cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø
ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung nhoùm thöù naêm cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh.

Vatican - 30.05.98 - Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh ("Ad Limina") cuûa Nhoùm thöù naêm cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, goàm ba Giaùo Tænh Chicago, Indianapolis vaø Milwaukee, ñöôïc keát thuùc saùng thöù Baåy 30/05/98 baèng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC trong nhaø nguyeän rieâng cuûa ngaøi vaø baèng dieãn vaên döôïc trao cho moãi vò, thay vì ñoïc chung.

Trong dieãn vaên, ÑTC nhaán maïnh ñeán vaán ñeà caùc tröôøng hoïc coâng giaùo taïi Hoa Kyø. Caùc tröôøng naøy ñaõ aên reã saâu trong heä thoáng giaùo duïc toaøn quoác, treân moïi caáp baäc. ÑTC vieát: Caùc tröôøng hoïc coâng giaùo ngaøy nay ñöôïc môøi goïi ñoùng moät vai troø haøng ñaàu trong vieäc goùp coâng vaøo vieäc canh taân trí tueä vaø luaân lyù cuûa neàn vaên hoùa Hoa kyø".

Sau ñoù, ÑTC nhaéc laïi lòch söû caùc tröôøng coâng giaùo taïi Hoa kyø: nguoàn goác cuûa caùc tröôøng coâng giaùo coù töø thôøi laäp quoác, khi Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Carroll khuyeán khích ôn goïi veà giaùo duïc cuûa Thaùnh Elisabeth Seton vaø laäp tröôøng coâng giaùo ñaàu tieân, vaø töø hôn 200 naêm nay caùc tröôøng tieåu hoïc, trung hoïc, cao hoïc, ñaïi hoïc... ñöôïc thaønh laäp tieáp theo vaø taêng soá. Caùc tröôøng naøy laø duïng cuï coù giaù trò trong vieäc giaùo duïc caùc theá heä tieáp theo cuûa caùc ngöôøi coâng giaùo vaø trong vieäc rao giaûng caùc chaân lyù ñöùc tin, baèng vieäc coå voõ söï toân troïng con ngöôøi vaø baèng vieäc phaùt trieån caùc ñöùc tính luaân lyù cuûa caùc hoïc sinh vaø sinh vieân".

ÑTC nhaán maïnh ñeán moät soá ñoøi hoûi neàn taûng cuûa caùc tröôøng coâng giaùo, ñoù laø caùi nhìn roõ raøng veà söù meänh giaùo duïc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo - vieäc phaùt trieàn con ngöôøi cuûa hoïc sinh, sinh vieân - vieäc trình baøy giaùo huaán cuûa Chuùa Kitoâ, theo söï giaûi thích trung thöïc cuûa Quyeàn Giaùo Huaán Giaùo Hoäi, vôùi taát caû söï phong phuù cuûa giaùo huaán naày. Treân neàn taûng cuûa truyeàn thoáng naøy, caùc hoïc vieän vaø caùc ñaïi hoïc coâng giaùo coù theå ñem ñeán moät söï ñoùng goùp quan troïng cho vieäc canh taân neàn giaùo huaán taïi Hoa kyø.

ÑTC nhaéc laïi raèng: muïc ñích cuûa giaùo duïc coâng giaùo khoâng nhöõng laø thoâng truyeàn nhöõng kieán thöùc nhaát ñònh, nhöng coøn thoâng truyeàn cho hoïc sinh, sinh vieân "caùi nhìn Kitoâ veà theá giôùi, veà ñôøi soáng , veà vaên hoùa vaø lòch söû". Trong nhöõng giaùo huaán naøy coù caû phaåm giaù moãi moät con ngöôøi vaø vieäc hieán thaân phuïc vuï caùc ngöôøi ngheøo khoå vaø caû chöùng taù ñôøi soáng cuûa caùc giaûng vieân vaø caùc ngöôøi lôùn nöõa.

ÑTC keát thuùc: Caùc ñaïi hoïc coâng giaùo hôn nöõa phaûi ñi tieân phong trong vieäc ñoái thoaïi ñöôïc canh taân giöõa khoa hoïc thöïc nghieäm vaø caùc chaân lyù ñöùc tin. Nhö vaäy cuõng coøn coù boån phaän laøm cho theá heä treû hieåu raèng: töï do heä taïi nhaát laø trong vieäc coù khaû naêng ñaùp laïi nhöõng ñoøi hoûi cuûa chaân lyù. Vaø trong moät soá tröôøng hôïp ñaõ maát ñi söï tín nhieäm ñoái vôùi giaùo huaán, thì - theo lôøi keâu goïi cuûa ÑTC - "Caùc Ñöùc Cha phaûi laøm heát söùc ñeå taùi laäp söï tín nhieäm naøy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page