UÛy Ban Hoãn Hôïp
Coâng Giaùo Hoài Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp UÛy Ban Hoãn Hôïp Coâng Giaùo Hoài Giaùo.

Vatican- 29.05.98. - Saùng thöù Saùu 29/05/98, ÑTC tieáp UÛy Ban hoãn hôïp Coâng Giaùo Hoài Giaùo vöøa ñöôïc thaønh laäp hoâm thöù Naêm 28.05.98 vôùi Thoûa Öôùc do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi Lieân Toân vaø UÛûy Ban Thöôøng Tröïc cuûa Ñaïi Hoïc Al-Azhar taïi Cairo, thuû doâ Ai Caäp, phuï traùch ñoái thoaïi vôùi caùc toân giaùo ñoäc thaàn.

Trong dieãn vaên ngaén, ÑTC goïi Uûy Ban vöøa ñöôïc thaønh laäp laø "moät böôùc tieán theâm nöõa trong vieäc xaây döïng caùc moái quan heä chaët cheõ vaø thaân thieän hôn giöõa caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo". Quay veà phía caùc nhaân vaät quan troïng cuûa Hoài Giaùo, ÑTC noùi: "Ngaøy nay vieäc ñoái thoaïi giöõa hai toân giaùo chuùng ta caàn thieát hôn luùc naøo heát. Vieäc ñoái thoaïi naøy ñoøi phaûi ñaùng tin vaø ñöôïc ñaëc tính hoùa bôûi söï toân troïng nhau, hieåu bieát vaø chaáp nhaän nhau. Lòch söû laâu daøi veà moái quan heä giöõa caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo ñaõ coù nhöõng boùng toái vaø aùnh saùng. Nhöng moät giaây thieâng lieâng ñoaøn keát chuùng ta laïi vôùi nhau vaãn coøn maõi vaø chuùng ta phaûi tìm nhaän ra vaø phaùt trieån noù. Ñieàu naøy coù theå ñoøi hoûi moät coá gaéng lôùn hôn, nhöng noù seõ cho thaáy raát caàn thieát ñeå xaây döïng neàn hoøa bình maø chuùng ta mong öôùc cho caùc theá heä sau naøy ñöôïc höôûng nhôø".

Nhaéc laïi raèng UÛy Ban hoãn hôïp veà ñoái thoaïi Hoài Giaùo Kitoâ Giaùo vöøa thaønh laäp coù nhieàu coâng vieäc phaûi laøm, ÑTC baøy toû söï tín nhieäm cuûa ngaøi laø neáu caùc thaønh vieân cuûa UÛy Ban daønh nhöõng caùi toát nhaát cuûa mình cho coâng vieäc naøy caùch thaønh thöïc vaø trong chaân thaät, thì caùc muïc tieâu ñöôïc thoûa thuaän seõ coù theå ñaït tôùi. ÑTC keát luaän: "Öôùc gì Thieân Chuùa uy quyeàn vaø thöông xoùt, maø do Ngöôøi moïi söï ñeàu coù vaø moïi söï phaûi trôû veà Ngöôøi, chuùc laønh cho caùc coá gaéng cuûa taát caû caùc ngaøi".

Cuõng neân nhaéc laïi laø muïc ñích cuûa Uûy Ban hoãn hôïp veà ñoái thoaïi ôû taïi vieäc coå voõ söï toân troïng vaø söï hieåu bieát nhau giöõa caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài giaùo qua vieäc trao ñoåi tin töùc. UÛY Ban seõ hoïp nhau ít ra moät laàn trong naêm vaø taïi ñòa ñieåm luaân phieân thay ñoåi giöõa Roma va Cairoâø, ñeå cöùu xeùt nhöõng vaán ñeà lieân heä ñeán lôïi ich chung caû hai beân, thí duï nhö nhöõng vaán ñeà lieân heä ñeán söï toân troïng ñoái vôùi caùc toân giaùo, vaán ñeà coâng lyù vaø hoøa bình, vaán ñeà phaåm giaù vaø caùc quyeàn con nguôøi.


Thoûa öôùc thaønh laäp UÛy ban hoãn hôïp Coâng giaùo-Hoài giaùo

Thoûa öôùc thaønh laäp UÛy ban hoãn hôïp Coâng giaùo-Hoài giaùo.

Vatican - 28.05.98 - Saùng thöù Naêm 28.05.98, taïi Truï sôû Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi Lieân Toân, moät Thoûa Öôùc ñaõ ñöôïc kyù keát giöõa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi lieân toân vaø UÛy Ban Thöôøng Tröïc veà ñoái thoaïi giöõa caùc toân giaùo ñoäc thaàn cuûa Ñaïi Hoïc Al-Azhar, coù truï sôû taïi CAIROÂ, thuû doâ Ai Caäp. Thoûa öôùc naøy nhaèm muïc ñích thaønh laäp moät UÛy Ban hoãn hôïp Coâng Giaùo Hoài Giaùo thöôøng tröïc ôû Roma. Vôùi thoûa öôùc vöøa ñöôïc kyù keát vieäc ñoái thoaïi giöõa caùc ngöôøi coâng giaùo vaø Hoài Giaùo ñaùnh daáu moät böôùc tieán raát quan troïng.

Ñöùc Hoàng Y Francis Arinze, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi lieân toân giaûi thích yù nghóa cuûa Thoûa Öôùc nhö sau: "Ñaïi Hoïc Al-Azhar, thaønh laäp caùch ñaây hôn moät ngaøn naêm vaø coù uy tín tinh thaàn trong theá giôùi Hoài Giaùo, cuøng vôùi Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi lieân toân, hôïp thaønh moät UÛy Ban Lieân Laïc, ñeå aán ñònh nhöõng tieáp xuùc thöôøng xuyeân: caùc tieáp xuùc naøy nhaèm chuaån bò cuoäc gaëp gôõ haèng naêm (moãi naêm moät laàn) cuûa naêm Vò Chöùc Saéc, ñeå trao ñoåi yù kieán, cöùu xeùt caùc ñeà taøi ñöôïc löïa choïn. Taát caû ñeàu bieát raèng: hôn moät nöûa nhaân loaïi ngaøy nay goàm caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo. Ñieàu naøy coù nghóa laø neáu caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo coù nhöõng moái quan heä vôùi nhau, töùc laø hôn 50% nhaân loaïi ñaõ ôû trong nhöõng quan heä toát ñeïp roài. Ñaây laø moät boån phaän cuûa chuùng ta treân theá giôùi ngaøy nay. Xeùt veà phöông dieän lòch söû, ñaây laø moät bieán coá maø chuùng ta phaûi caûm taï Chuùa Quan Phoøng, nhöng cuõng ñoøi hoûi chuùng ta nhieàu coâng vieäc trong töông lai. Chuùng ta haõy côûi môû vaø cuõng caàu nguyeän nöõa tröôùc vieäc Quan Phoøng cuûa Thieân Chuùa".

Ñoái vôùi ngöôøi Hoài Giaùo Sunites treân caû theá giôùi, Ñaïi Hoïc Al -Azhar laø chieác haûi ñaêng cuûa Hoài Giaùo. Vieäc baûo toàn, vieäc nghieân cöùu Hoài Giaùo vaø vieäc giaûi thích caùc baûn vaên thaùnh cuûa Coran laø ôn goïi chính cuûa Ñaïi Hoïc, ñöôïc thaønh laäp hôn 10 theá kyû nay. Ngay töø ñaàu, Ñeàn Thôø Hoài Giaùo (moschea) cuûa Al-Azhar ñaõ laø moät trong caùc ñeàn thôø ñöôïc xaây caát taïi Cairoâ. Ngaøy nay Ñaïi Hoïc ñoùn nhaän hôn 30 ngaøn sinh vieân cuûa caùc quoác gia khaùc nhau".

Taát caû caùc moâi tröôøng cuûa ñôøi soáng haèng ngaøy, töø Y Khoa ñeán Ngaønh Thoâng Tin, töøø Vaên Chöông ñeán chính trò quoác teá... ñöôïc nghieân cöùu taïi ñaây theo quan ñieåm Hoài Giaùo. Ngoaøi ñaëc tính toân giaùo cuûa Ñaïi Hoïc, Al-Azhar laø moät uy tín cao nhaát cuûa theá giôùi Hoài giaùo Sunites. Caùc Saéc leänh toân giaùo, ñöôïc coâng boá do Vieän Tröôûng, ngöôøi ñieàu khieån Ñaïi Hoïc Al-Azhar, phaûi ñöôïc moïi ngöôøi tuaân theo. Cuõng theo moät theå thöùc naøy, Ñaïi Hoïc Hoài giaùo coù quyeàn kieåm duyeät baát cöù cuoán saùch naøo ñöôïc baùn ra trong theá giôùi Hoài Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page