ÑTC tieáp chung
chín Taân Ñaïi Söù trình Thö UÛy Nhieäm
(28/05/1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung chín Taân Ñaïi Söù trình Thö UÛy Nhieäm.

Vatican - 28.05.98 - Saùng thöù Naêm 28.05.98, ÑTC tieáp chung chín Vò Taân Ñaïi Söù trình Thö UÛy Nhieäm, trong soá naøy coù saùu Vò thuoäc caùc Nöôùc Chaâu Phi: Swaziland, Uganda, Tchad, Gambia, Madagascar vaø Zambia; moät Vò thuoäc AÙ Chaâu: Jordanie; vaø hai Vò thuoäc Chaâu Aâu: Andorra vaø Lettonie.

Ngoaøi chín (9) baøi dieãn vaên ñöôïc trao cho moãi taân Ñaïi Söù, ÑTC coøn ñoïc moät dieãn vaên chung baèng tieáng Phaùp, laø ngoân ngöõ Ngoaïi giao vaãn ñöôïc Toøa Thaùnh duøng. Trong dieãn vaên chung ÑTC nhaéc laïi raèng: Nhöõng vuï tranh chaáp vuõ trang vaø nhöõng chieán tranh luoân luoân gaây tai hoïa cho daân chuùng vaø chæ coù theå gaây neân vieäc leo thang caùc baïo ñoäng. Ñeåå thoaùt khoûi baïo ñoäng, caàn phaûi coâng nhaän nhöõng khaùc bieät, nhöõng nguoàn phong phuù vaø ñoäng löïc, vöøa chaáp nhaän lieân keát töông lai cuûa mình vôùi töông lai cuûa anh chò em khaùc. Ñöøng bao giôø coù nöõa nhöõng vuï taøn saùt, nhöõng chieán tranh laøm bieán daïng con nguôøi vaø nhaân loaïi. Ñöøng bao giôø ñöa ra nhöõng bieän phaùp kyø thò ñoái vôùi moät nhoùm ngöôøi daân naøo ñoù, bò loaïi ra ngoaøi leà chæ vì lyù do yù kieán hay toân giaùo hoaëc bò loaïi khoûi baát cöù söï tham döï naøo vaøo caùc vaán ñeà quoác gia.

Dó nhieân nhöõng lôøi keâu goïi treân ñaây khoâng phaûi chæ ñöôïc noùi leân vôùi caùc taân ñaïi söù hieän dieän trong buoãi leã trình thö uûy nhieäm. Nhôø cô hoäi naøy, ÑTC muoán göûi tôùi taát caû caùc quoác gia, caùch rieâng tôùi caùc vò laõnh ñaïo caùc quoác gia khoâng phaûi taïi Chaâu Phi maø thoâi, nhöng taïi baát cöù nôi naøo nguôøi daân ñang phaûi soáng trong chieán tranh, bò ñaøn aùp, kyø thò, vaø baùch haïi...

Sau ñoù, nhìn veà Chaâu Phi, moät laàn nöõa ÑTC keâu goïi Coäng Ñoàng quoác teá haõy gia taêng vieän trôï moät caùch voâ vò lôïi cho Luïc Ñòa naøy, ñeå nguôøi daân Chaâu Phi coù theå töï mình thöïc hieän nhöõng phaùt trieån caàn thieát cho quoâùc gia hoï. Ñaây laø lôøi keâu goïi thöïc hieän tình lieân ñôùi. Tình lieân ñôùi naøy ñoøi moät vieäc duyeät laïi saâu xa ñöoøng loái chính trò kinh teá, ñeå tieán ñeán vieäc huûy boû caùc moùn nôï cuûa caùc quoác gia ngheøo treân theá giôùi. Nhöõng moùn nôï lôùn lao naøy gaây haïi cho nhöõng quyeàn lôïi cuûa caùc caù nhaân vaø cuûa caùc daân toäc, cuõng nhö laøm toån thöông phaåm giaù con ngöôøi. Veà ñieåm naøy, ÑTC nhaán maïnh raèng: trong quaù khöù nhöõng quyeát ñònh huûy boû caùc moùn nôï ñaõ cho pheùp nhieàu quoác gia trong tình traïng khoù khaên vaø baáp beânh tìm laïi ñöôïc con ñöôøng phaùt trieån kinh teá, con ñöôøng daân chuû vaø tieán ñeán moät oån ñònh chính trò nhieàu hôn.

Do ñoù, ÑTC môøi goïi caùc quoác gia giaàu coù haõy suy tö laïi veà nhöõng moái quan heä cuûa hoï vôùi caùc quoác gia ngheøo; caùc quoác gia naøy vaãn tieáp tuïc trôû neân ngheøo theâm, nhaát laø vì nhöõng moùn nôï ngoaïi quoác, laøm cho hoï luoân luoân ôû trong tình traïng leä thuoäc vaøo caùc nöôùc khaùc vaø khoâng theå ñi ñeán vieäc quaûn trò mình nhö hoï mong muoán vaø cuõng khoâng theå thöïc hieän ñöôïc nhöõng caûi caùch vaø nhöõng thay ñoåi caàn thieát, ñeå tieán ñeán moät ñôøi soáng khaû quan hôn.

ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân nhaén nhuû caùc vò traùch nhieäm cuûa caùc quoác gia ngheøo haõy nhaém thöïc hieän moät phaùt trieån ñieàu hoøa caùc theå cheá quoác gia vaø ñeå tieán vieäc taùi thieát veà luaân lyù, thieâng lieâng vaø xaõ hoäi cuûa taát caû ngöôøi daân, caùch rieâng giôùi treû. Vôùi Coäng doàng quoác teá, ÑTC khuyeân haõy kieân trì trong vieäc giuùp ñôõ caùc nöôùc ngheøo, duø nhieàu luùc phaûi laõnh nhaän nhöõng hy sinh lôùn lao , ñeå caùc quoác gia naøy coù phöông tieän daán thaân trong vieäc giaùo duïc vaø huaán luyeän giôùi treû.

Noùi rieâng veà Luïc Ñòa Chaâu Phi, ÑTC nhaán maïnh raèng: Vieân gaïch thöù nhaát ñeå xaây caát moät Chaâu Phi môùi khoâng coù chieán tranh laø vieäc ñoái thoaïi. Caùc daân toäc phaûi luoân luoân hoïc chung soáng vôùi nhau trong khaùc bieät. Caàn phaûi thoaùt li khoûi söï sôï haõi tröôùc nhöõng khaùc bieät vaø caàn phaûi tìm ra nhöõng caùi gaàn guõi caên baûn cuûa nhau, ñeå ñi ñeán vieäc chung soáng trong hieåu bieát nhau hôn. Vieäc ñoái thoaïi, dó nhieân, giöõa caùc toân giaùo phaûi ñöôïc tieáp tuïc vaø taêng cöôøng, caùch rieâng giöõa Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo, laø hai toân giaùo ñoäc thaàn ñöôïc phoå bieán hôn caû taïi Luïc Ñòa naøy. ÑTC öôùc mong giöõa taát caû nhöõng ai tuyeân xöng tín ngöôõng naøy hay tín ngöôõng khaùc coù nhöõng moái quan heä tín nhieäm vaø thaân thieän, ñaõ coù trong nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau. Caùc moái quan heä naøy caàn ñöôïc phaùt trieån qua moät ñöôøng loái chính trò "thaân thieän" vaø coäng taùc höõu hieäu trong vieäc toân troïng nhau caùch chaân thaønh.

Vôùi taân Ñaïi Söù Jordanie, ÑTC noùi: Vieäc thaát baïi trong tieán trình hoøa bình taïi Trung Ñoâng seõ laø moät tai hoïa cho moïi ngöôøi. ÑTC hy voïng tha thieát raèng: tieáng noùi cuûa lyù trí seõ chieán thaéng. ÑTC coâng nhaän taát caû nhöõng gì Jordanie ñang laøm ñeå tieáp tuïc vieäc ñoái thoaïi vaø hieåu bieát nhau. Ngaøi quaû quyeát: con ñöôøng duy nhaát phaûi theo ñuoåi vaãn laø con ñöôøng cuûa vieäc toân troïng, cuûa coâng bình vaø cuûa coäng taùc. Lòch söû luoân luoân chöùng minh raèng vieäc khöôùc töø ñoái thoaïi ñeå ñi ñeán taán coâng laø moät quyeát ñònh gaây neân nhieàu vaán ñeà hôn laø giaûi quyeát, vaø do ñoù khoâng phaûi laø moät giaûi ñaùp hôïp lyù trí. Giaûi phaùp duy nhaát hôïp lyù trí, taïi Trung Ñoâng nhö taïi caùc nôi khaùc, vaãn laø vieäc chaáp nhaän ñoái thoaïi vaø tìm hieåu nhau. Nhaân cô hoäi naøy, ÑTC khoâng queân nhaéc laïi hy voïng tha thieát cuûa ngaøi laø Ngaøn Naêm môùi ñaây seõ ñöa ñeán vieäc coâng nhaän roõ raøng Gieârusalem nhö laø Thaønh Thaùnh cuûa Ba Toân Giaùo ñoäc thaàn: Do Thaùi, Kitoâ vaø Hoài Giaùo vôùi nhöõng baûo ñaûm quoác teá veà tính caùch duy nhaát vaø thaùnh thieâng cuûa noù.

Trong dieãn vaên trao cho Taân Daïi Söù Lettonie, moät quoác gia ñang qua moät giai ñoaïn khoù khaên cuûa söï chuyeån tieáp sau khi thoaùt khoûi cheá ñoä coäng saûn Xoâ Vieát, ÑTC nhaéc laïi raèng: vieäc taùi thieát vaät chaát maø khoâng coù taùi thieát luaân lyù vaø thieâng lieâng seõ chæ coù theå laø ngaên trôû cho vieäc tieán ñeán söï töï do chaân chính, moät töï do ñaõ chieám laïi ñöôïc vôùi bieát bao vaát vaû, hy sinh. Thöïc ra, taùch lìa khoûi chaân lyù, söï töï do trôû neân yeáu ôùt vaø ñöa ñeán nhöõng hình thöùc môùi cuûa noâ leä. ÑTC noùi: "Söï ñaøn aùp maø Lettonie vöøa thoaùt khoûi, (söï ñaøn aùp ñoù) ñöôïc gaây neân bôûi moät yù thöùc heä khoâng noùi söï thaät, nhöng duøng chieâu baøi töï do ñeå thi haønh chính saùch ñaøn aùp. Neáu töông lai khoâng ñöôïc laëp laïi quaù khöù, thì caàn phaûi xaây döïng treân neàn moùng söï thaät lieân heä ñeán con ngöôøi vaø xaõ hoäi, trong söï toân troïng caùc nguyeân taéc luaân lyù chung vôùi moät yù thöùc saâu xa veà coâng ích.


Back to Radio Veritas Asia Home Page