Hoäi Nghò Quoác Teá
caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi
(27-30/05/1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät veà cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi vaøo chieàu thöù Baûy 30/05/98.

Caùch ñaây hai naêm (1996), trong buoåi gaëp gôõ giôùi laõnh ñaïo caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi, ÑTC ñaõ toû yù muoán trong Naêm daønh kính Chuùa Thaùnh Thaàn (1998), moät cuoäc gaëp gôõ giöõa ngaøi vaø caùc phong traøo ñöôïc toå chöùc taïi Roma. YÙ muoán cuûa ÑTC ñaõ ñöôïc thöïc hieän moät caùch chu ñaùo vaø mang laïi thaønh coâng ngoaøi söï töôûng töôïng trong tuaàn qua, tröôùc heát qua Hoäi Nghò Quoác Teá cuûa 350 ñaïi dieän caùc phong traøo, trong voøng ba ngaøy, töø thöù Tö 27/05/98 cho ñeán thöù Saùu 29/05/98.

Vaø nhö quyù vò ñaõ bieát, trong dòp Hoäi Nghò Quoác Teá vöøa qua, ÑTC göûi moät söù ñieäp cho caùc vò tham döï, trong ñoù ÑTC noùi ñeán vai troø cuûa caùc Phong Traøo trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi, ñeán söï hoøa ñoàng vaø hieäp thoâng cuûa caùc Phong Traøo vôùi Haøng Giaùo Phaåm. ÑTC cuõng nhaán maïnh ñeán vieäc trung thaønh vôùi Giaùo Huaán vaø caùc truyeàn thoáng cuûa Giaùo Hoäi, ñeán söï phuïc tuøng caùc vò chuû chaên Giaùo Hoäi trung öông cuõng nhö ñòa phöông.

Sau Hoäi Nghò Quoác Teá, thì cuoäc gaëp gôõ vó ñaïi giöõa caùc phong traøo vaø ÑTC ñaõ dieãn ra taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheroâ, vaøo chieàu thöù Baåy 30/05/98, töø 17:30 ñeán 20 giôø, vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 300 ngaøn ngöôøi, phaàn ñoâng laø giôùi treû thuoäc hôn 50 phong traøo, ñeán töø 100 quoác gia khaùc nhau. Cuoäc gaëp gôõ ñaõ ñöôïc toå chöùc vôùi söï coäng taùc giöõa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân vaø caùc Phong Traøo, ngay töø luùc ÑTC toû ra yù muoán cuûa ngaøi. Roma vaãn quen vôùi caùc cuoäc hoïp maët quoác teá ñoâng ñaûo, nhöng buoåi gaëp gôõ chieàu thöù Baûy 30/05/98, laø thöïc hieám coù. Quaûng Tröôøng thaùnh Pheâroâ khoâng coøn moät choã troáng. Quaûng Tröôøng Pio XII keá beân vaø Ñaïi Loä Hoøa Giaûi tieáp ñoù, cuõng chaät ních. Vôùi nhöõng maøn aûnh TV côõ böï caùc nguôøi tham döï ñaõ coù theå theo doõi moïi dieãn tieán.

Cuoäc gaëp gôõ chia laøm hai giai ñoaïn: Giai ñoaïn ñaàu, tröôùc khi ÑTC ñeán, laø giai ñoaïn giôùi thieäu caùc Phong Traøo, caùc Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi. Sau cuoäïc giôùi thieäu, coù ca vuõ do caùc ñoaøn theå trình baøy baèng caùc thöù tieáng khaùc nhau. Trong caùc ca só coù OÂng Kiko Arguello, ngöôøi Taây Ban Nha, vò saùng laäp Phong Traøo Taân Döï Toøng, vôùi caây ñaøn Guitare, ñaõ trình baøy baøi haùt do chính oâng saùng taùc: Cantad al Senor, pueblos todos... Hôõi caùc daân toäc haõy ca ngôïi Chuùa baèng nhöõng baøi ca, vang doäi nieàm vui , bôûi vì nhöõng söï kyø dieäu cuûa Ngöôøi thaät vó ñaïi".

Giai ñoaïn II laø cuoäc gaëp gôõ thaân maät vôùi ÑTC vaøo luùc 17:30 ñeán 20 giôø. Treân chieác xe Jeep traéng, ÑTC ñi voøng caû Quaûng Tröôøng ñeå chaøo vaø ban pheùp laønh cho taát caû caùc ñoaøn theå hieän dieän, vôùi caùc maàu saéc saëc sôõõ cuûa y phuïc, cuûa caùc laù côø cuûa caùc quoác gia, vaø cuûa muõ ñoäi rieâng ñeå giuùp phaân bieät caùc phong traøo vaø hoäi ñoaøn...Taát caû noùi leân moät Muøa Xuaân ñaày töôi ñeïp cuûa Giaùo Hoäi ñang tieán veà Ngaøn Naêm Thöù ba vôùi nhieàu höùa heïn do caùc ñaëc suûng maø Chuùa Thaùnh Thaàn ban cho caùc Phong traøo Giaùo Hoäi. Taát caû hoan hoâ: Viva il Papa - Juan Pablo: todo el mundo ti quiere! Vive le Pape!

Böôùc leân khaùn ñaøi, ÑTC giô tay chaøo taát caû caùc ñoaøn theå töø Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ cho tôùi cuoái Ñaïi Loä Hoøa Giaûi. Moät traøng phaùo tay daøi ñaùp laïi vaø nhö ñeå caûm ôn Ngöôøi Cha, tuoåi cao, vôùi traùch nhieäm naëng neà treân vai, nhöng khoâng ngaïi khoù, khoâng sôï vaát vaû cöïc nhoïc trong 20 naêm trong chöùc vuï Chuû Chaên Giaùo Hoäi hoaøn vuõ, ñaõ trieäu taäp cuoäc gaëp gôõ yù nghóa naøy trong dòp Leã Chuùa Thaùnh Thaàn vaø trong Naêm daønh cho Ngöôøi.

Boán vò ñaïi dieän caùc Phong Traøo lôùn hôn caû trình baøy tröôùc ÑTC vaø anh chò em, veà ñoaøn theå cuûa mình. Coâ Chiara Lubich, ngöôøi phuï nöõ YÙ, saùng laäp Phong traøo Toå AÁm (Focolare) - OÂng Kiko Arguello , ngöôøi Taây Ban Nha, trình baøy veà Phong Traøo Taân Döï Toøng do oâng saùng laäp - vaø oâng Jean Varnier, ngöôøi Phaùp, noùi veà vieäc toâng ñoà ñoái caùc ngöôøi ngheøo khoå, veà muïc ñích cuûa Phong traøo L'Arche, do oâng saùng laäp. Sau cuøng Linh Muïc Giussani, ngöôøi YÙ, noùi veà Phong Traøo Hieäp Thoâng vaø Giaûi Phoùng, do ngaøi saùng laäp taïi Milano, tröôùc heát daønh cho caùc hoïc sinh trung hoïc vaø sinh vieân ñaïi hoïc , nay trôû thaønh Phong Traøo coù tính caùch quoác teá vaø cuûa nhieàu giai caáp xaõ hoäi khaùc nhau.

Tieáp ñeán laø dieãn vaên raát ñöôïc chôø ñôïi cuûa ÑTC. Tröôùc heát ÑTC caûm ôn Ñöùc Hoàng Y Francis James Stafford, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân vaù caùc nhaân vieân coäng taùc cuûa ngaøi, trong vieäc toå chöùc Ñaïi Hoäi vaø buoåi gaëp gôõ. ÑTC caûm ôn boán vò ñaïi dieän caùc Phong Traøo: Chiara Lubich, Kiko Arguello, Jean Varnier vaø linh muïc Giussani veà chöùng taù cuûa caùc vò naøy.

ÑTC saùnh ví cuoäc gaëp gôõ xaåy ra taïi trung taâm Giaùo Hoäi hoâm nay ñaây nhö Nhaø Tieäc Ly ôû Gieârusalem, nôi Ñöùc Maria vaø caùc moân ñeä chôø ñôïi Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng. ÔÛ nhaø Tieäc Ly, Meï Maria vaø caùc Toâng Ñoà hôïp nhau caàu nguyeän. ÔÛ ñaây chuùng ta hôïp nhau tuyeân xöng ñöùc tin. Bieán coù naøy chöa heà coù trong lòch söû Giaùo Hoäi. Chính Chuùa Thaùnh Thaàn laø linh hoàn cuûa bieán coá naøy.

ÑTC noùi: "Ñaây laø ngaøy Thieân Chuùa ñaõ laøm. Chuùng ta haõy vui möøng" . Giaùo Hoäi vui möøng vì Chuùa Thaùnh Thaàn ban cho Giaùo Hoäi nhieàu ñaëc suûng khaùc nhau. Nhöng laøm sao ñeå minh chöùng vaø baûo ñaûm tính caùch ñích thöïc cuûa ñaëc suûng? ÑTC traû lôøi: Ñieàu neàn taûng laø moãi moät phong traøo ñaët mình döôùi quyeàn thaåm ñònh cuûa Giaùo Hoäi. Vì theá khoâng moät ñaëc suûng naøo ñöôïc mieãn tröø khoûi vieäc tham khaûo vaø söï phuïc tuøng caùc Vò Chuû Chaên cuûa Giaùo Hoäi, nhö Coâng Ñoàng Chung Vatican II ñaõ daïy roõ raøng: "Vieäc pheâ phaùn veà tính caùch thuaàn tuùy cuûa caùc phong traøo vaø veà vieäc thi haønh ñuùng luaät leä, (vieäc pheâ phaùn ñoù) thuoäc veà nhöõng ai ñöùng ñaàu trong Giaùo Hoäi; caùc vò naøy coù nhieäm vuï "khoâng ñöôïc giaäp taét Chuùa Thaùnh Thaàn, nhöng cöùu xeùt moïi söï vaø giöõ laïi nhöõng gì toát laønh" (LG, 12). Ñaây laø baûo ñaûm caàn thieát vaø cho thaáy raèng con ñöôøng ñang theo ñuoåi, laø ñuùng".

Trong phaàn sau cuøng cuûa dieãn vaên, ÑTC caàu nguyeän cho caùc Phong Traøo nhö sau: "Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin haõy ñeán, xin haõy ñoåi môùi maët ñaát naøy! Xin haõy ñeán vôùi baåy ôn cuûa Chuùa! Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, Chuùa söï soáng, Thaàn Chaân Lyù, Chuùa hieäp thoâng vaø Tình Yeâu , xin haõy ñeán! Giaùo Hoäi vaø theá giôùi caàn ñeán Chuùa. Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin haõy ñeán vaø xin haõy laøm cho caùc ñaëïc suûng maø Chuùa ñaõ ban cho, ñöôïc troå sinh nhieàu hoa traùi toát laønh. Xin haõy ban söùc maïnh môùi vaø ñaø tieán truyeàn giaùo cho caùc con caùi Chuùa tuï hoïp ôû ñaây. Xin haõy môû roäng taâm hoàn hoï, xin haõy linh hoaït söï daán thaân Kitoâ cuûa hoï trong theá gian. Xin haõy laøm cho hoï trôû neân nhöõng söù giaû can ñaûm cuûa Tin Möøng, nhöõng chöùng nhaân cuûa Chuùa Kitoâ phuïc sinh, Ñaáng Cöùu Chuoäc vaø Vò Cöùu Theá cuûa con ngöôøi. Xin haõy cuûng coá tình yeâu meán vaø loøng trung thaønh cuûa hoï vôùi Giaùo Hoäi!"

ÑTC khuyeân taát caû höôùng veà Meï Maria, Baïn cöïc saïch Chuùa Thaùnh Thaàn vaø Meï Giaùo hoäi, xin Meï giuùp chuùng ta hoïc vôùi Meï ñeå bieát thöa laïi moät caùch ngoan ngoaõn tieáng noùi cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn: Fiat, xin vaâng! Roài ÑTC laëp laïi cho caùc Phong traøo lôøi sai ñi truyeàn giaùo cuûa Chuùa Gieâsu, nhö sau : "Hoâm nay ñaây - töø Quaûng Tröôøng naøy, Chuùa Kitoâ laëp laïi vôùi moãi moät ngöôøi trong anh chò em: "Caùc con haõy ra ñi khaép theá giôùi vaø caùc con haõy rao giaûng Tin Möøng cho moïi taïo vaät" (Mc 16,15). Chuùa tín nhieäm nôi moãi ngöôøi trong anh chò em, Giaùo hoäi tin caäy vaøo anh chò em. Vaø Chuùa baûo ñaûm: Thaày ñaây ôû vôùi caùc con moïi ngaøy cho ñeán taän theá", (Mt 28,20).

Tröôùc khi ra veà, ÑTC chaøo thaêm taát caû baèng caùc tieáng Anh, Phaùp, Taây Ban Nha, Ñöùc. Buoåi gaëp gôõ keát thuùc vaøo luùc 20 giôø toái thöù Baûy 30/05/98, vôùi Pheùp Laønh cuûa ÑTC.


THÔØI SÖÏ: Söù Ñieäp cuûa ÑTC cho Hoäi Nghò Quoác Teá cuûa caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi

THÔØI SÖÏ: Söù Ñieäp cuûa ÑTC cho Hoäi Nghò Quoác Teá cuûa caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi.

Thöù Tö 27.05.98, ÑTC ñaõ gôûi moät söù ñieäp cho Hoäi Nghò Quoác Teá cuûa caùc Phong traøo Giaùo Hoäi, ñöôïc toå chöùc trong ba ngaøy, taïi Domus Pacis ôû Roma vôùi söï tham döï cuûa 350 vò ñaïi dieän thuoäc caùc Phong traøo khaùc nhau.

Trong söù ñieäp, tröôùc heát ÑTC caûm ôn Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaõ coù coâng coå voõ vaø toå chöùc Hoäi Nghò, trong Naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn (1998), theo nhö nguyeän öôùc cuûa ngaøi vaøo naêm 1996, caùch ñaây hai naêm. ÑTC caûm ôn caùc Phong Traøo ñaõ haêng haùi ñaùp laïi lôøi keâu goïi cuûa ngaøi vaø cuûa Hoäi Ñoàng Giaùo Daân.

Nhaéc laïi caùc Hoäi Nghò quoác teá tröôùc ñaây: naêm 1981 taïi Roma, naêm 1987, taïi Rocca di Papa vaø naêm 1991 taïi Bratislava, ÑTC cho bieát raèng ngay töø ñaàu Trieàu Giaùo Hoaøng, ngaøi luoân luoân coå voõ caùc Phong Traøo Giaùo Daân, vì ngaøi bieát söï quan troïng cuûa caùc Phong Traøo vaø nhöõng thaønh quaû lôùn lao do söï hieän dieän vaø hoaït ñoäng cuûa caùc Phong Traøo trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi; ngaøi cuõng thaáy roõ söï saün saøng vaø nhöõng nghò löïc phuïc vuï cuûa caùc Phong Traøo vaø Hoäi Ñoaøn ñoái vôùi Toøa Pheâroâ vaø caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông.

ÑTC vui möøng vì sau moät thôøi kyø baét ñaàu, nay caùc Phong traøo ñaõ tieán ñeán tuoåi tröôûng thaønh. Giöõa moät xaõ hoäi bò tuïc hoùa moãi ngaøy moãi nhieàu, caùc Phong traøo ñöôïc coi nhö moät Muøa Xuaân töôi ñeïp maø Coâng Ñoàng Vatican II ñaõ loan baùo tröôùc ñaây. ÑTC tin chaéc chaén raèng Muøa Xuaân naøy laø ôn Chuùa Thaàn ban cho Giaùo Hoäi.

Caùc Phong Traøo khaùc nhau veà hình thöùc, nhöng taát caû ñeàu höôùng veà moät muïc tieâu, laø tìm ñaøo saâu maàu nhieäm hieäp thoâng vôùi Chuùa Kitoâ vaø vôùi anh chò em mình; laø cuøng soáng vaø minh chöùng söù ñieäp Tin Möøng trong ñôøi soáng haèng ngaøy, trong caùc moâi tröôøng khaùc nhau; laø cuøng chung môû roäng Nöôùc Chuùa treân caû theá giôùi. Taát caû ñeàu ñöôïc thi haønh trong trung thaønh vôùi Giaùo huaán vaø Truyeàn thoáng cuûa Giaùo hoäi. Muïc ñích cuûa caùc Phong traøo ñuôïc cuï theå hoùa trong Hoäi Nghò naøy qua vieäc ñoái thoaïi, trao ñoåi kinh nghieäm, qua tình huynh ñeä lieân ñôùi vaø söï coäng taùc chaân thaønh vaø nhaát laø baèng cuoäc gaëp gôõ chieàu thöù Baåy 30/05/98,taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, giöõa ÑTC vaø khoaûng 200 ngaøn ñoaøn vieân cuûa caùc Phong Traøo khaùc nhau.

ÑTC nhaéc ñeán söï hieän dieän cuûa moät soá nhaân vaät thuoäc Giaùo Trieàu, caùc Giaùm Muïc, ñaïi dieän Hieäp Hoäi quoác teá caùc Beà Treân Toång Quyeàn Nam, Nöõ trong Ñaïi Hoäi... Söï hieän dieän naày noùi leân söï hieäp thoâng chaët cheõ giöõa Giaùo Hoäi vaø caùc Phong Traøo. ÑTC coøn chaøo thaêm caùc Ñaïi Dieän cuûa caùc Giaùo Hoäi Kitoâ anh em ñeán tham döï Hoäi Nghò. Söï hieän dieän raát yù nghóa, vaø noùi leân tính caùch ñaïi keát, maø Giaùo Hoäi mong öôùc thöïc hieän trong luùc böôùc vaøo Ngaøn Naêm Thöù Ba cuûa Kyû Nguyeân Kitoâ.

Caùc ngöôøi tham döï Ñaïi Hoäi, moät ñaøng, tìm ñaøo saâu baûn chaát thaàn hoïc vaø nhieäm vuï truyeàn giaùo cuûa caùc Phong Traøo; ñaøng khaùc nhaèm coå voõ vieäc xaây döïng laãn nhau, qua vieäc trao ñoåi kinh nghieäm, chöùng taù vaø coäng taùc. Moãi moät phong traøo coù ñaëc suûng rieâng cuûa mình vaø hoaït ñoäng trong nhieàu hình thöùc, vaø phöông phaùp khaùc nhau, nhöng taát caû nhaèm moät muïc tieâu: laø soáng trong söï hieäp nhaát ñöùc tin, ñöùc caäy, ñöùc meán, trong söï tuøng phuïc Chuùa Kitoâ vaø caùc Vò Chuû Chaên Giaùo Hoäi do Chuùa ñaët, ñeå baûo ñaûm kho taøng Ñöùc Tin, ñaûm baûo söï hieäp nhaát vaø hieäp thoâng giaùo hoäi. ÑTC giaûi thích theâm raèng: Hieäp nhaát vaø hieäp thoâng ñaây khoâng coù nghóa laø ñoàng nhaát, cuõng khoâng coù nghóa laø phuû nhaän tính caùch khaùc bieät cuûa caùc phong traøo. Ngoaøi ra, tính caùch ña hình thöùc khoâng theå ñoàng nghóa vôùi "oùc ñòa phöông, söï chia li, phaân taùn". ÑTC noùi: "Vì theá moãi moät thöïc taïi cuûa anh chò em caàn phaûi ñöôïc ñaùnh giaù theo söï ñoùng goùp thöïc söï cuûa anh chò em vaø cuûa Phong Traøo anh chò em vaøo ñôøi soáng Giaùo Hoäi. Caùc Phong Traøo coù theå ñem ñeán moät söï ñoùng goùp quí giaù cho hoaït ñoäng cuûa moät Giaùo Hoäi duy nhaát, do Chuùa thieát laäp treân Pheâroâ, trong caùc tình hình khaùc nhau taïi ñòa phöông nhaát laø taïi nhöõng mieàn trong ñoù vieäc thieát laäp Giaùo Hoäi, coøn ôû trong thôøi kyø baét ñaàu, hoaëc trong hoaøn caûnh gaëp phaûi nhöõng khoù khaên".

ÑTC coøn nhaán maïnh theâm raèng: Ñaõ nhieàu laàn ngaøi nhaán maïnh raèng trong Giaùo Hoäi khoâng coù söï töông phaûn hay ñoái laäp nhau giöõa chieàu kích theå cheá vaø chieàu kích ñaëc suûng. ÑTC quaû quyeát raèng: "Caû hai cuøng caàn thieát cho vieäc thieát laäp Giaùo Hoäi cuûa Thieân Chuùa, vì caû hai cuøng hoaït ñoäng ñeå thöïc hieän maàu nhieäm Chuùa Kitoâ vaø coâng vieäc cöùu roãi cuûa Ngöôøi trong theá gian".

Keát thuùc söù ñieäp, ÑTC nhaán maïnh raèng: "Toâi tin chaéc nhöõng suy tö cuûa toâi seõ ñöôïc ñaøo saâu trong nhöõng ngaøy Ñaïi hoäi. Toâi theo doõi coâng vieäc cuûa Ñaïi hoäi baèng lôøi caàu nguyeän, ñeå ñem laïi nhieàu thaønh quaû quí baùu cho Giaùo Hoäi vaø cho taát caû nhaân loaïi. Trong khi chôø ñôïi cuoäc gaëp gôõ vaøo chieàu thöù Baûy 30/05/98, ngaøy aùp Leã Hieän xuoáng, toâi taän tình ban pheùp laønh ñaëc bieät cho anh chò em vaø cho taát caû nhöõng ai anh chò em ñaïi dieän cho."


Back to Radio Veritas Asia Home Page