Nhöõng Lôøi giôùi thieäu
cuûa Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray
veà Cuoán Lòch Chöông Trình
Cöû Haønh Naêm Thaùnh 2000 taïi Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng Lôøi giôùi thieäu cuûa Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray veà Cuoán Lòch Chöông Trình Cöû Haønh Naêm Thaùnh 2000 taïi Roma.

(RG 26/05/98) - Luùc 11:30 saùng thöù Ba 26 thaùng 5/1998, Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban Trung Öông cuûa Naêm Thaùnh 2000, ñaõ chuû toïa cuoäc Hoïp Baùo taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, ñeå giôùi thieäu Cuoán Lòch Chöông Trình Nhöõng Cöû Haønh Naêm Thaùnh 2000 taïi Roma. Hieän dieän trong cuoäc hoïp baùo naày, coøn coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc CRESCENZIO SEPE, Toång Thö Kyù cuûa UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh, vaø Ñöùc Cha Piero Marini, Tröôûng Ban Phuïng Vuï Giaùo Hoaøng. Chuùng ta seõ noùi veà Noäi Dung cuûa Cuoán Lòch Chöông Trình Cöû Haønh Naêm Thaùnh 2000 trong moät dòp khaùc. (Trong muïc thôøi söï naày), chuùng ta haõy cuøng nhau nghe qua veà nhöõng Lôøi Giôùi Thieäu cuûa Ñöùc Hoàng Y Etchegaray, trong cuoäc hoïp baùo noùi treân.

Tröôùc heát trong ñoaïn môû ñaàu, Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray nhaéc ñeán böùc Toâng Thö Ngaøn Naêm Thöù Ba ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II coâng boá thaùng 11 naêm 1994, ñeå vaïch ra chöông trình chuaån bò toång quaùt. Giôø ñaây, gaàn ñeán naêm 2000, ñaõ ñeán luùc coâng boá Lòch Chöông Trình Nhöõng Cöû Haønh naêm Thaùnh 2000 taïi Roma. Muïc tieâu chính cuûa cuoán Lòch Chöông Trình naày laø ñeå giuùp cho caùc tín höõu "ñöøng bò lo ra hay bò caùm doã bôûi nhöõng ñieàu vaät chaát", vaø nhìn thaáy roõ raøng "ñaëc tính thuaàn tuùy thieâng lieâng cuûa bieán coá naêm thaùnh 2000." Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray löu yù raèng, tröôùc khi nhaéc ñeán lòch trình nhöõng cöû haønh, thì phaàn ñaàu cuûa cuoán Lòch Naêm Thaùnh coù ñaêng nhöõng baøi höôùng daãn toång quaùt noùi veà baûn chaát ñích thöïc cuûa Naêm Thaùnh. Ñöùc Hoàng Y khuyeân nhöõng ai duøng ñeán cuoán Lòch naày haõy chaêm chuù ñoïc qua phaàn höôùng daãn naày.

Veà nhöõng cöû haønh ñaõ ñöôïc ghi ra trong cuoán Lòch, Ñöùc Hoàng Y Etchegaray ñaõ löu yù vaøi yeáu toá ñaëc bieät nhö sau:

Chöùng taù ñaïi keát, moät yeáu toá ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II mong muoán nhö laø moät trong nhöõng ñoøi hoûi cuûa Naêm Thaùnh, (chöùng taù ñaïi keát ñoù) ñöôïc laøm noåi baät trong Cuoán Lòch, qua Tuaàn leã Caàu Nguyeän cho Söï Hieäp Nhaát Kitoâ. Baét ñaàu tuaàn leã Hieäp Nhaát, laø bieán coá Môû Cöûa Thaùnh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh ôû Roma, vaøo ngaøy 18 thaùng Gieâng naêm 2000. Roài ngaøy muøng 7 thaùng 5 naêm 2000, taïi Hí Tröôøng Coloâsseâoâ, seõ coù Nghi Thöùc Ñaïi Keát toân vinh caùc vò Töû Ñaïo môùi cuûa thôøi ñaïi chuùng ta hoâm nay. Ngaøy 8 thaùng 3 naêm 2000, ngaøy baét ñaàu Muøa Chay, seõ coù cuoäc Tuaàn Haønh Thoáng Hoái töø Nhaø Thôø Thaùnh Sabina, nôi truyeàn thoáng ÑTC cöû haønh leã nghi xöùc tro moãi Muøa Chay, ñi ñeán Circo Massimo, ñeå nhôù laïi vaø thoáng hoái veà nhöõng gì Giaùo Hoäi ñaõ traûi qua trong suoát 10 theá kyû qua, töùc laø trong suoát ngaøn naêm thöù hai ñang chaám döùt. Ñaëc bieät, tröôùc khi khai maïc naêm thaùnh 2000, trong nhöõng ngaøy töø 24 ñeán 28 thaùng 10 naêm 1999, seõ coù moät Ñaïi Hoäi Nghò Lieân Toân taïi Roma.

Moät ñieåm khaùc nöõa ñaõ ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Etchegaray nhaéc ñeán khi giôùi thieäu Cuoán Lòch Naêm Thaùnh 2000, laø tính caùch phoå thoâng cuûa noù. Ñöùc Hoàng Y noùi: Moïi Lòch cöû haønh trong giaùo hoäi ñeàu coù tính caùch phoå quaùt. Ñaëc tính Roma cuûa cuoán Lòch Naêm Thaùnh, vì chæ ghi nhöõng cöû haønh haàu heát laø taïi Roma, coù moät giaù trò neâu göông, hay ít ra coù tính caùch khuyeán khích cho caùc giaùo hoäi ñòa phöông vaø caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, laø cô quan coù traùch nhieäm thieát laäp moät cuoán Lòch Cöû Haønh rieâng cho ñòa phöông. Nôi toâng thö Ngaøn Naêm Thöù Ba (soá 55), ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi ra yù muoán roõ raøng , laø muoán sao cho Naêm Thaùnh 2000 cuõng ñöôïc cöû haønh cuøng luùc taïi Thaùnh Ñòa, taïi Roma vaø taïi caùc Giaùo Hoäi Ñòa Phöông. Xeùt vì hoaøn caûnh xaõ hoäi vaø chính trò hieän nay, chöông trình nhöõng cöû haønh taïi Thaùnh Ñòa coøn coù nhieàu ñieåm chöa chaéc chaén, nhöng hy voïng laø coù theå coù nhöõng cöû haønh nhö mong öôùc.

Keát thuùc baøi giôùi thieäu, Ñöùc Hoàng Y Etchegaray nhaän ñònh nhö sau: Söï thaønh coâng thieâng lieâng cuûa bieán coá Naêm Thaùnh moät phaàn lôùn tuøy thuoäc vaøo nhöõng UÛy Ban Quoác Gia veà Naêm Thaùnh, ñöôïc lieân keát chaët cheõ vaø tích cöïc vôùi caùc giaùo phaän trong nöôùc. Qua vieäc chuaån bò soaïn ra vaø phaân phoái nhöõng "taøi lieäu hoå trôï muïc vuï", UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000 khuyeán khích vaø khoâng ngöøng nuoâi soáng cho söï trôï giuùp hoã töông giöõa UÛy Ban Naêm Thaùnh Quoác Gia vaø UÛy Ban Naêm Thaùnh Trung Öông. Lòch Nhöõng Cöû Haønh Naêm Thaùnh 2000 ghi laïi nhöõng sinh hoaït coù yù nghóa nhaát vaø ñöôïc hoøa nhaäp vaøo trong Lòch Phuïng Vuï cuûa Giaùo Hoäi. Hieän taïi, chuùng ta haõy ghi nhôù muïc tieâu chính maø ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñeà ra cho vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh 2000. Ñoù laø: "Toân Vinh Thieân Chuùa Ba Ngoâi, maø töø Ngaøi moïi söï trong theá gian vaø trong lòch söû, ñeàu ñöôïc baét ñaàu, vaø höôùng veà ñoù." (TT Ngaøn Naêm Thöù Ba, soá 55).


Back to Radio Veritas Asia Home Page